HUI-LI̍P-PÍ 2

1Kì-jiân lín kap Ki-tok kiat-liân ū tit-tio̍h kek-lē; kì-jiân lín tùi I ê thiàⁿ ū tit-tio̍h an-ùi; kì-jiân lín kap Sèng Sîn ū kau-gî; kì-jiân lín ū keng-giām Siōng-tè ê chû-pi lîn-bín; 2lín tio̍h ū siâng-khoán ê sim-chì, siâng-khoán ê thiàⁿ-sim, hô-hâi ê kám-chêng, it-tì ê siūⁿ-hoat, thang hō͘ góa chhiong-móa hoaⁿ-hí. 3M̄-thang chū-su chū-lī, mā m̄-thang tui-kiû hu-êng; hoán-tńg tio̍h ū khiam-sùn ê sim, khòaⁿ pa̍t-lâng pí ka-kī khah gâu. 4Lín ta̍k ê lâng m̄-thang chí-ū kò͘ ka-kī ê tāi-chì, mā tio̍h kò͘ pa̍t-lâng ê tāi-chì. 5Lín tio̍h ū Ki-tok Iâ-so͘ ê sim-chì: 6I goân-pún ū Siōng-tè ê sin-hūn, khiok bô lām-iōng kap Siōng-tè pêng-téng ê tōe-ūi. 7I hoán-tńg piàⁿ-khang ka-kī, chhú lô͘-po̍k ê sin-hūn, chhut-sì kap lâng kâng-khoán, ēng lâng ê hêng-thé chhut-hiān. 8I chū-goān khiam-pi, sūn-ho̍k kàu sí --- sīm-chì sí tī si̍p-jī-kè téng. 9In-ūi án-ni, Siōng-tè thê-seng I kàu siōng-koân ê tōe-ūi, sù I chhiau-oa̍t bān miâ ê miâ-hō. 10Án-ni, ūi-tio̍h kèng-tiōng Iâ-so͘ ê miâ, thiⁿ-téng, tōe-chiūⁿ, tōe-ē, it-chhè ê kha-thâu-u lóng ōe kūi-pài, 11it-chhè ê chhùi lóng soan-jīn, “Iâ-so͘ Ki-tok sī Chú”, lâi êng-iāu Pē Siōng-tè. 12Só͘-í, chhin-ài ê hiaⁿ-tī chí-bē, góa tī lín hia ê sî, lín lóng ū sūn-thàn góa, hiān-chāi góa bô tī lín hia, lín koh-khah tio̍h án-ni. Tio̍h kè-sio̍k kiaⁿ-hiâⁿ ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah lâi oân-sêng lín ê chín-kiù; 13in-ūi Siōng-tè sî-siông tī lín tiong-kan teh chòe-kang, hō͘ lín ū ì-goān koh ōe si̍t-chián I ê hó chí-ì. 14Bô-lūn chòe sím-mi̍h tāi-chì, lóng m̄-thang bâi-oàn á-sī cheng-lūn, 15hō͘ lín thang chheng-pe̍k sûn-kiat, tī chit-ê siâ-ok hú-pāi ê sè-tāi choh Siōng-tè bô khoat-tiám ê kiáⁿ-jî. Tio̍h tī in tiong-kan hoat-kng, chhin-chhiūⁿ kng teh chiò sè-kan, 16lâi kian-siú sù oa̍h-miā ê sìn-sit, hō͘ góa tī Ki-tok ê Ji̍t thang khoa-kháu kóng ka-kī bô khang-khang phun-pho, bô khang-khang lô-khó͘. 17Góa nā tio̍h ēng ka-kī ê huih chòe tiān-chè phoah tī lín ê sìn-sim só͘ hiàn ê chè-mi̍h, góa mā hoaⁿ-hí, mā beh kap lín chòe-hé hoaⁿ-hí. 18Siâng-khoán, lín mā tio̍h hoaⁿ-hí, kap góa hun-hióng hoaⁿ-hí. 19Góa ǹg-bāng Chú Iâ-so͘ hō͘ góa ōe-tàng kín chhe [Thê-mô͘-thài] khì lín hia, hō͘ góa thang thiaⁿ-tio̍h lín ê siau-sit lâi tit-tio̍h kek-lē. 20Chí-ū i ū kap góa tâng-sim chin-chiàⁿ teh koan-sim lín ê sū. 21Chèng-lâng lóng teh tui-kiû ka-kī ê sū, m̄-sī Iâ-so͘ Ki-tok ê sū. 22M̄-kú [Thê-mô͘-thài] ê chòe-lâng lín lóng chai, i kap góa chhin-chhiūⁿ pē kap kiáⁿ chòe-hé ūi-tio̍h thoân hok-im teh ho̍k-sāi. 23Án-ni, góa chi̍t-ē chai góa ê tāi-chì ū sím-mi̍h kiat-kio̍k, ǹg-bāng ōe-tàng sûi-sî chhe i khì lín hia. 24Góa khak-sìn Chú, I mā ōe hō͘ góa chin kín khì kìⁿ lín. 25Put-kò, góa siūⁿ-kóng tio̍h chhe [Í-pa-hut-thê] khì lín hia; i sī góa ê hiaⁿ-tī, tâng-kang, kap chiàn-iú, tī góa su-iàu ê sî lín ū phài i lâi ho̍k-sāi góa. 26I chin siàu-liām lín tāi-ke, mā in-ūi chai-iáⁿ lín ū thiaⁿ-tio̍h i phòa-pīⁿ ê tāi-chì, sim chin kan-khó͘. 27I khak-si̍t ū phòa-pīⁿ, sīm-chì hiám sí-khì. M̄-kú Siōng-tè ū lîn-bín i, m̄-nā i nā-tiāⁿ, mā ū lîn-bín góa, hō͘ góa m̄-bián koh ke-thiⁿ iu-siong. 28In-ūi án-ni, góa kóaⁿ-kín beh chhe i tńg-khì lín hia, hō͘ lín ōe-tàng koh kìⁿ-tio̍h i lâi hoaⁿ-hí, mā thang kiám-chió góa ê khòa-lū. 29Só͘-í, lín tio̍h tī Chú ê lāi-bīn hoaⁿ-hoaⁿ hí-hí kā i chiap-la̍p. Tio̍h chun-tiōng chhin-chhiūⁿ i chit khoán ê lâng, 30in-ūi i ūi-tio̍h Ki-tok ê kang-chok mō͘ sìⁿ-miā ê gûi-hiám hiám-hiám-á sí, beh pó͘ lín chòe bô-kàu ê, thòe lín lâi ho̍k-sāi góa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\