HUI-LI̍P-PÍ 3

1Chòe āu, hiaⁿ-tī chí-bē, lín tio̍h khò Chú lâi hoaⁿ-hí! Góa koh kóng-khí í-chêng só͘ siá ê, tùi góa pèng bô mâ-hoân, tùi lín khiok ū pang-chān. 2Tio̍h chù-ì hit tīn káu, chù-ì hiah-ê choh-pháiⁿ ê lâng, chù-ì hiah-ê ka-kī koah-siong seng-khu ê lâng. 3Kî-si̍t, lán chiah-sī chin-chiàⁿ siū kat-lé ê lâng. Lán thong-kè Sèng Sîn kèng-pài Siōng-tè, khoa-kháu Ki-tok Iâ-so͘, bô óa-khò gōa-piáu ê lé-gî. 4Nā kóng beh óa-khò lé-gî, góa mā ōe; nā ū lâng siūⁿ-kóng i ōe-tàng óa-khò lé-gî, góa koh-khah ōe. 5Góa chhut-sì tē-poeh ji̍t chiū siū kat-lé, sī [Í-sek-lia̍t]-lâng, sio̍k [Piān-ngá-bín] chi-cho̍k, sī sûn-chhùi ê [Hi-pek-lâi]-lâng. Tùi siú Lu̍t-hoat lâi kóng, góa sio̍k [Hoat-lī-sài]-phài; 6tùi jia̍t-sim lâi kóng, góa sī kàu-hōe ê pek-hāi-chiá; tùi siú Lu̍t-hoat lâi chiâⁿ-chòe gī ê phiau-chún lâi kóng, góa lóng bô sím-mi̍h thang hiâm. 7M̄-kú, í-chêng tùi góa ū lī-ek ê, hiān-chāi in-ūi Ki-tok ê iân-kò͘, góa kā i khòaⁿ-chòe sún-sit. 8M̄-nā án-ni, góa chin-chiàⁿ khòaⁿ it-chhè chòe sún-sit, in-ūi góa khòaⁿ jīn-bat góa ê Chú Ki-tok Iâ-so͘ chòe siōng pó-pòe. Ūi-tio̍h I góa pàng-sak it-chhè, khòaⁿ bān-sū chòe pùn-sò, sī beh tit-tio̍h Ki-tok, 9oân-choân kap I kiat-liân, bô koh ū hit khoán khò ka-kī siú Lu̍t-hoat lâi tit-tio̍h ê gī. Góa hiān-chāi ū ê gī sī thong-kè sìn-khò Ki-tok, sī kun-kù sìn lâi tit-tio̍h Siōng-tè só͘ siúⁿ-sù ê gī. 10Góa só͘ ài ê sī jīn-bat Ki-tok koh thé-giām I koh-oa̍h ê tōa lêng-le̍k, kap I chòe-hé siū-khó͘, keng-giām I ê sí, 11ǹg-bāng ka-kī mā ōe-tàng tùi sí koh-oa̍h. 12Án-ni m̄-sī kóng góa í-keng tit-tio̍h á-sī í-keng ta̍t-kàu bo̍k-phiau; góa kè-sio̍k ti̍t-ti̍t cháu, ǹg-bāng thang tit-tio̍h siúⁿ; kî-si̍t Ki-tok Iâ-so͘ í-keng tit-tio̍h góa. 13Hiaⁿ-tī chí-bē, góa bô siūⁿ-kóng ka-kī í-keng tit-tio̍h. Góa chí-ū choan-sim chi̍t hāng, chiū-sī bōe kì-tit āu-bīn ê sū, phah-piàⁿ tui-kiû thâu-chêng ê sū, 14ǹg bo̍k-phiau ti̍t-ti̍t cháu, ūi-tio̍h beh tit-tio̍h siúⁿ, chiū-sī Siōng-tè thong-kè Ki-tok Iâ-so͘ tiàu góa khì niá-siū hit-ê tùi téng-bīn lâi ê oa̍h-miā. 15Só͘-í, lán tiong-kan sêng-se̍k ê lâng tio̍h ū siâng-khoán ê siūⁿ-hoat. Lín tiong-kan nā ū pa̍t khoán ê siūⁿ-hoat, Siōng-tè mā ōe chiong chit-ê siūⁿ-hoat kā lín chí-sī. 16Bô-lūn án-chóaⁿ, lán tio̍h chiàu í-keng cháu kè-lâi ê lō͘-sòaⁿ kè-sio̍k chiân-chìn. 17Hiaⁿ-tī chí-bē, lín lóng tio̍h o̍h góa; tio̍h chù-ì khòaⁿ hiah-ê tè goán ê bô͘-iūⁿ ê lâng án-chóaⁿ teh seng-oa̍h. 18Góa í-keng ū kā lín kóng chin chōe piàn, hiān-chāi koh lâu ba̍k-sái kā lín kóng: Ū chin chōe lâng, in ê hêng-ûi hō͘ in chiâⁿ-chòe Ki-tok si̍p-jī-kè ê tùi-te̍k. 19In ê kiat-kio̍k sī bia̍t-bông; in ēng pak-tó͘ chòe sîn-bêng; in chiong kiàn-siàu khòaⁿ-chòe kong-êng; in chí-ū koan-sim tōe-chiūⁿ ê sū. 20M̄-kú, lán sī thiⁿ-téng ê kong-bîn, teh thèng-hāu tùi hia lâi ê Kiù-sè-chú, chiū-sī Chú Iâ-so͘ Ki-tok. 21I ōe ēng hō͘ bān-iú khut-ho̍k ê lêng-le̍k lâi kái-piàn lán pi-chiān ê thé, hō͘ lán pìⁿ-chòe kap I siâng-khoán êng-iāu ê thé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\