HUI-LI̍P-PÍ 4

1Só͘-í, góa só͘ chhin-ài só͘ siàu-liām ê hiaⁿ-tī chí-bē, lín sī góa ê hoaⁿ-hí, góa ê êng-kng, tio̍h óa-khò Chú lâi khiā-chāi. 2Góa khó͘-khǹg [Iú-a-tia̍p], mā khó͘-khǹg [Sûn-to͘-ki], lín tī Chú ê lāi-bīn tio̍h tâng-sim. 3Góa tiong-si̍t ê tâng-phōaⁿ, góa mā ài lí pang-chān chit nn̄g ê hū-jîn-lâng, in-ūi in kap [Kek-lī-bián] í-ki̍p góa kî-tha ê tâng-kang bat ūi-tio̍h hok-im kap góa chòe-hé hùn-tò͘; in ê miâ í-keng ū kì-chài tī oa̍h-miā-chheh. 4Tio̍h sî-siông kap Chú kiat-liân lâi hoaⁿ-hí! Góa koh kóng chi̍t piàn, tio̍h hoaⁿ-hí! 5Tio̍h hō͘ chèng-lâng khòaⁿ ōe chhut lín ê khoan-iông. Chú teh-beh lâi lah. 6Lóng m̄-thang khòa-lū sím-mi̍h. Bān-sū tio̍h ēng kám-siā ê sim kî-kiû kap tāi-tó, chiong lín só͘ kiû ê hō͘ Siōng-tè chai. 7Án-ni, Siōng-tè só͘ sù chhiau-oa̍t lâng it-chhè liáu-kái ê pêng-an, ōe thong-kè Ki-tok Iâ-so͘ pó-siú lín ê sim-su ì-liām. 8Hiaⁿ-tī chí-bē, chóng kóng chi̍t kù, hiah-ê ōe kiàn-li̍p hó tek-hēng ê sū, hiah-ê ta̍t-tit chheng-chàn ê sū, chiū-sī it-chhè chin-si̍t ê, it-chhè thang chun-kèng ê, it-chhè kong-chèng ê, it-chhè sûn-kiat ê, it-chhè khó-ài ê, it-chhè thang o-ló ê, chiah-ê lín lóng tio̍h put-sî khǹg tī sim-lāi. 9Lín tùi góa só͘ ha̍k-si̍p koh chiap-siū ê, thiaⁿ-tio̍h koh khòaⁿ-tio̍h ê, chiah-ê lóng tio̍h kè-sio̍k si̍t-hêng. Án-ni, sù pêng-an ê Siōng-tè chiū ōe kap lín tông-chāi. 10Góa tī Chú ê lāi-bīn hui-siông hoaⁿ-hí! In-ūi kè chi̍t tōaⁿ sî-kan liáu-āu, lín tùi góa ê koan-sim ū koh puh-íⁿ khui-hoe; kî-si̍t, lín ū teh kā góa koan-sim, put-kò sī bô ki-hōe thang piáu-sī nā-tiāⁿ. 11M̄-sī kóng góa bô kàu ēng, in-ūi góa í-keng o̍h ōe-hiáu bô-lūn tī sím-mi̍h kéng-gū lóng ti-chiok. 12Góa chai án-chóaⁿ kè sàn-chhiah ê seng-oa̍h, mā chai án-chóaⁿ kè hù-jū ê seng-oa̍h. Sī pá á-sī iau, sī ū-chhun á-sī ū-khiàm, góa í-keng tit-tio̍h pì-koat, chiū-sī bô-lūn sím-mi̍h sî-chūn sím-mi̍h só͘-chāi, góa lóng ti-chiok. 13Óa-khò sù góa lêng-le̍k ê Ki-tok, góa ū khùi-la̍t thang khek-ho̍k ta̍k khoán ê kéng-gū. 14M̄-kú, lín ū hun-tam góa ê khùn-lân, án-ni si̍t-chāi chin hó. 15Lín [Hui-li̍p-pí]-lâng ka-kī mā lóng chai, tī góa thoân hok-im ê chho͘-kî, góa lī-khui [Má-kî-tùn] ê sî, chí-ū lín ê kàu-hōe ū hun-tam góa seng-oa̍h hùi-iōng ê siu-chi. 16Liân góa tī [Thiap-sat-lô-nî-ka] ê sî, lín ū kúi-nā piàn sàng mi̍h-kiāⁿ lâi kiong-kip góa ê su-iàu. 17Góa m̄-sī ài lín sàng mi̍h-kiāⁿ, sī ài lín ū khah chōe ê lī-sûn kì ji̍p-khì lín ê hō͘-thâu. 18Che sī lín hō͘ góa it-chhè mi̍h-kiāⁿ ê siu-kù. Lín hō͘ góa ê í-keng kàu-gia̍h koh ū-chhun. Góa ū tùi [Í-pa-hut-thê] siu-tio̍h lín sàng hō͘ góa ê lé-mi̍h, chhin-chhiūⁿ hoat-chhut phang-bī, Siōng-tè só͘ hoaⁿ-hí ê chè-mi̍h. 19Góa ê Siōng-tè ōe chiàu I êng-iāu ê hong-hù, thong-kè Ki-tok Iâ-so͘ lâi boán-chiok lín só͘-ū ê su-iàu. 20Goān êng-kng kui hō͘ lán ê Pē Siōng-tè, ti̍t-kàu éng-éng oán-oán. Amen! 21Chhiáⁿ thòe góa kā sio̍k Ki-tok Iâ-so͘ ê só͘-ū sìn-tô͘ chhéng-an. Kap góa tī chia ê hiaⁿ-tī chí-bē mā beh kā lín chhéng-an. 22Tī chia só͘-ū ê sìn-tô͘, te̍k-pia̍t sī [Khái-sat] ông-kiong lāi ê sìn-tô͘, lóng beh kā lín chhéng-an. 23Goān Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê un-tián kap lín tāi-ke tông-chāi!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\