HUI-LĪ-BÛN 1

1Góa sī [Pó-lô], choh Ki-tok Iâ-so͘ ê siû-hoān, góa kap lán ê hiaⁿ-tī [Thê-mô͘-thài] siá-phoe hō͘ goán só͘-thiàⁿ ê tâng-kang [Hui-lī-bûn], 2chí-bē [A-hui-a], goán ê chiàn-iú [A-ki-pò͘], í-ki̍p tī lí ê chhù teh chū-hōe ê kàu-hōe. 3Goān lán ê Pē Siōng-tè kap Chú Iâ-so͘ Ki-tok sù lín un-tián kap pêng-an! 4Góa ta̍k piàn kî-tó ê sî lóng ū siūⁿ-tio̍h lí, siông-siông kám-siā góa ê Siōng-tè; 5in-ūi góa ū thiaⁿ-tio̍h lí tùi Siōng-tè só͘-ū ê chú-bîn ū thiàⁿ-sim, tùi Chú Iâ-so͘ ū sìn-sim. 6Góa khún-kiû Siōng-tè, thong-kè goán kap lín hun-hióng sìn-gióng, ōe-tàng chhiok-chìn tùi lán kap Ki-tok kiat-liân só͘ tit-tio̍h it-chhè ê chiok-hok ū khah chhim ê liáu-kái. 7Hiaⁿ-tī ah, lí ê thiàⁿ-sim ū hō͘ góa chin tōa ê hoaⁿ-hí kap kó͘-lē! Siōng-tè ê chú-bîn lóng ū tùi lí tit-tio̍h kek-lē. 8Góa khò Ki-tok sui-jiân ōe-tàng hó-táⁿ bēng-lēng lí chòe eng-kai chòe ê tāi-chì, 9m̄-kú, in-ūi thiàⁿ ê iân-kò͘ góa lêng-khó kā lí kiû. Góa --- [Pó-lô] í-keng nî-lāu, hiān-chāi iáu-sī Ki-tok Iâ-so͘ ê siû-hoān. 10Góa thòe [O-nî-se-bô͘] kā lí kiû, i sī góa koaiⁿ-kaⁿ ê sî só͘ siⁿ-ê. 11I í-chêng tùi lí lóng bô lō͘-ēng, hiān-chāi tùi lí tùi góa lóng chin ū lō͘-ēng. 12Hiān-chāi góa sàng i tńg-khì lí hia; i sī góa ê sim-koaⁿ. 13Góa goân-lâi siūⁿ-beh kā i lâu tī sin-piⁿ, thang tī góa ūi-tio̍h hok-im chòe siû-hoān ê tiong-kan thòe lí ho̍k-sāi góa; 14m̄-kú bô lí ê tông-ì, góa m̄-thang án-ni chòe khah hó, hō͘ lí só͘ chòe ê hó-sū m̄-sī bián-kióng, sī kam-sim lo̍k-ì. 15Kiám-chhái in-ūi án-ni, [O-nî-se-bô͘] tio̍h chiām-sî lī-khui lí, sī beh hō͘ lí éng-kiú kā i lâu-teh; 16bô koh sī lô͘-lē, sin-hūn chhiau-kè lô͘-lē, sī só͘-thiàⁿ ê hiaⁿ-tī. Tùi góa lâi kóng te̍k-pia̍t sī án-ni, tùi lí lâi kóng koh-khah sī án-ni; i m̄-nā sī lí ke-lāi ê lâng, mā-sī Chú-lāi ê hiaⁿ-tī. 17Só͘-í, lí nā khòaⁿ góa chòe tâng-phōaⁿ, chiū tio̍h chhin-chhiūⁿ chiap-la̍p góa án-ni kā i chiap-la̍p. 18I nā ū tùi lí chòe sím-mi̍h m̄-tio̍h, á-sī ū khiàm lí sím-mi̍h, sǹg góa ê siàu. 19Góa --- [Pó-lô] chhin-chhiú siá: Góa hū-chek hêng. Góa eng-kai m̄-bián kā lí thê-chhíⁿ, lí khiàm góa ê sī lí pún-sin. 20Sī lah, hiaⁿ-tī, in-ūi Chú ê iân-kò͘, kā góa tàu saⁿ-kāng chi̍t-ē, hō͘ góa ê sim khò Ki-tok tit-tio̍h kek-lē. 21Góa siá-phoe hō͘ lí, in-ūi khak-sìn lí ōe thiaⁿ góa ê iau-kiû; kî-si̍t, góa chai lí ōe chòe pí góa kóng ê koh-khah chōe. 22Mā tio̍h kā góa chún-pī chi̍t keng pâng-keng, in-ūi góa ǹg-bāng Siōng-tè ōe thiaⁿ lín ê kî-tó, hō͘ góa ōe-tàng khì lín hia. 23Ūi-tio̍h Ki-tok Iâ-so͘ kap góa tâng choh siû-hoān ê [Í-pa-hut] beh kā lín chhéng-an. 24Góa ê tâng-kang [Má-khó], [A-lí-ta̍t-kó͘], [Tí-má], [Lō͘-ka] mā beh kā lín chhéng-an. 25Goān Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê un-tián kap lín tông-chāi!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\