KHÉ-SĪ-LIO̍K 1

1Che sī Iâ-so͘ Ki-tok ê khé-sī. Siōng-tè hō͘ I chit-ê khé-sī, ài I chiong liâm-piⁿ it-tēng ōe hoat-seng ê tāi-chì chí-sī Siōng-tè ê chèng lô͘-po̍k. Ki-tok ū chhe-khián I ê thiⁿ-sài khì chí-sī I ê lô͘-po̍k [Iok-hān]. 2[Iok-hān] ūi-tio̍h Siōng-tè ê sìn-sit kap Iâ-so͘ Ki-tok ê kiàn-chèng, chiū-sī i só͘ khòaⁿ-kìⁿ ê it-chhè, lóng choh-chèng. 3Tha̍k chit pún chheh ê lâng chin ū hok-khì; thiaⁿ-kìⁿ chit-ê ū-giân koh chun-siú chheh-ni̍h só͘ kì-chài ê lâng chin ū hok-khì; in-ūi sî-ki kūn lah. 4Góa --- [Iok-hān] siá-phoe hō͘ [A-se-a] ê chhit ê kàu-hōe, kóng: Goān hiān-chāi chûn-chāi, kè-khì chûn-chāi, chiong-lâi mā chûn-chāi ê Siōng-tè, kap I chō-ūi chêng ê chhit ê sîn, í-ki̍p Iâ-so͘ Ki-tok, sù lín un-tián kap pêng-an! Ki-tok sī sìn-si̍t ê kiàn-chèng-jîn, thâu-chi̍t-ê tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h, sī tōe-chiūⁿ bān ông ê Chú-cháiⁿ. I thiàⁿ lán, ūi-tio̍h lán lâu-huih hi-seng lâi tháu-pàng lán thoat-lī chōe, 6hō͘ lán chiâⁿ-chòe chi̍t ê kok-tō͘, choh chè-si lâi ho̍k-sāi I ê Pē Siōng-tè. Goān êng-kng kap koân-lêng kui tī Iâ-so͘ Ki-tok, tāi-tāi bô-chīn. Amen! 7Lí khòaⁿ, I chē hûn teh lâi, chèng-lâng ōe khòaⁿ-kìⁿ I, liân ēng chhiuⁿ chha̍k I ê lâng mā ōe khòaⁿ-kìⁿ. Tōe-chiūⁿ bān-cho̍k lóng ōe in-ūi I thî-khàu. Chit-ê sū it-tēng ōe hoat-seng. Amen! 8Hiān-chāi chûn-chāi, kè-khì chûn-chāi, chiong-lâi mā chûn-chāi, Choân-lêng ê Chú Siōng-tè kóng, “Góa sī A-ní-hoat, sī A-bí-ka.” 9Góa sī [Iok-hān], sī lín ê hiaⁿ-tī, kap lín chòe-hé hun-tam Iâ-so͘ ê hoān-lān kap thun-lún, koh ū-hūn tī I ê thóng-tī. Ūi-tio̍h thoân Siōng-tè ê sìn-sit kap kiàn-chèng Iâ-so͘, góa bat tòa tī chi̍t ê miâ kiò [Poa̍t-mô͘] ê hái-tó. 10Ū chi̍t ê Chú-ji̍t, góa siū Sèng Sîn kám-tōng, thiaⁿ-kìⁿ tī góa ê āu-bīn ū tōa ê siaⁿ chhin-chhiūⁿ lat-pah teh hiáng, 11kóng, “Lí tio̍h chiong só khòaⁿ-kìⁿ ê siá chòe chheh, kià hō͘ [Í-hut-só͘], [Sū-múi-ná], [Pia̍t-ka-mô͘], [Chhui-ngá-chhui-lat], [Sat-te̍k], [Hui-la̍h-thiat-hui], kap [Ló-tí-ka] chit chhit ê kàu-hōe.” 12Góa oa̍t tńg-sin beh khòaⁿ tùi góa kóng-ōe ê sī sím-mi̍h lâng, chi̍t-ē oa̍t tńg-sin ū khòaⁿ-tio̍h chhit ki kim teng-tâi. 13Teng-tâi ê tiong-ng ū chi̍t ūi chhin-chhiūⁿ Jîn-chú, chhēng chi̍t niá sûi-lo̍h kàu kha ê tn̂g-phàu, heng-khám hâ kim-tòa. 14I ê thâu kap thâu-mn̂g chhin-chhiūⁿ iûⁿ-mn̂g hiah-ni̍h pe̍h, chhin-chhiūⁿ seh hiah-ni̍h pe̍h; I ê ba̍k-chiu chhin-chhiūⁿ hé-iām. 15I ê kha chhin-chhiūⁿ kè hé-lô͘ thoàn-liān kng-liāng ê tâng; I ê siaⁿ chhin-chhiūⁿ tōa-chúi teh chhiâng ê siaⁿ. 16I ê chiàⁿ-chhiú the̍h chhit lia̍p chhiⁿ, I ê chhùi thò͘-chhut siang-bīn-lāi ê kiàm; I ê bīn chhin-chhiūⁿ iām-jia̍t ê ji̍t-thâu hoat-kng. 17Góa chi̍t-ē khòaⁿ-tio̍h I, chiū phak tī I kha-chêng chhin-chhiūⁿ sí-khì ê lâng. I ēng chiàⁿ-chhiú hōaⁿ góa, kóng, “M̄-bián kiaⁿ! Góa sī khí-thâu ê, mā-sī soah-bé ê. 18Góa sī oa̍h-ê. Góa ū sí, hiān-chāi teh oa̍h, ōe éng-oán oa̍h-teh. Góa ū sí-bông kap im-hú ê só-sî. 19Só͘-í, lí tio̍h chiong só͘ khòaⁿ-kìⁿ ê, í-ki̍p hiān-kim só͘ teh hoat-seng, kap í-āu ōe hoat-seng ê tāi-chì lóng siá khí-lâi. 20Lí só͘ khòaⁿ-tio̍h góa chiàⁿ-chhiú the̍h hit chhit lia̍p chhiⁿ kap chhit ki kim teng-tâi ê ò-biāu sī án-ni: Chhit lia̍p chhiⁿ sī chhit ê kàu-hōe ê thiⁿ-sài; chhit ki teng-tâi sī chhit ê kàu-hōe.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\