KHÉ-SĪ-LIO̍K 10

1Góa khòaⁿ-kìⁿ lēng-gōa chi̍t ê tōa khùi-la̍t ê thiⁿ-sài tùi thiⁿ lo̍h-lâi; i ēng hûn choh saⁿ chhēng, thâu-khak téng ū khēng, i ê bīn chhin-chhiūⁿ ji̍t-thâu, kha chhin-chhiūⁿ hé-thiāu. 2I ê chhiú ū the̍h chi̍t kńg í-keng thí-khui ê sòe-kńg-chheh. I chiàⁿ-kha ta̍h hái, tò-kha ta̍h tōe. 3I tōa-siaⁿ hoah, chhin-chhiūⁿ sai teh háu, hit chhit ê lûi chiū chhut-siaⁿ ìn. 4Chhit ê lûi chhut-siaⁿ liáu-āu, góa tú-beh siá, thiaⁿ-kìⁿ tùi thiⁿ ū siaⁿ kóng, “Chhit ê lûi só͘ kóng ê, lí tio̍h hong khí-lâi, m̄-thang kì-lio̍k.” 5Āu-lâi, góa só͘ khòaⁿ-kìⁿ kha ta̍h hái kap tōe hit-ê thiⁿ-sài gia̍h chiàⁿ-chhiú kí thiⁿ, 6kí hit-ūi oa̍h kàu éng-éng oán-oán ê Siōng-tè, chiū-sī chhòng-chō thiⁿ kap thiⁿ-téng ê mi̍h, tōe kap tōe-chiūⁿ ê mi̍h, hái kap hái-ni̍h ê mi̍h ê, chiù-chōa kóng, “Bōe-koh iân-tî lah! 7Put-kò tē-chhit ê thiⁿ-sài teh-beh pûn lat-pah, lat-pah ê siaⁿ tân ê ji̍t, Siōng-tè tùi I ê lô͘-po̍k --- sian-ti só͘ soan-kò ê ò-biāu ōe si̍t-hiān.” 8Āu-lâi, góa chêng só͘ thiaⁿ-kìⁿ tùi thiⁿ lâi hit-ê siaⁿ koh chi̍t piàn tùi góa kóng, “Lí khì, khì the̍h kha ta̍h hái kap tōe hit-ê thiⁿ-sài chhiú-tiong hit kńg thí-khui ê chheh.” 9Góa chiū khì thiⁿ-sài hia, kiò i chiong hit kńg sòe-kńg-chheh hō͘ góa; i kā góa kóng, “Lí the̍h-khì, chia̍h lo̍h-khì, tī pak-tó͘-lāi ōe khó͘, m̄-kú tī chhùi-lāi ōe chhin-chhiūⁿ bi̍t hiah-ni̍h tiⁿ.” 10Góa chiū tùi thiⁿ-sài ê chhiú the̍h hit kńg sòe-kńg-chheh lâi chia̍h; chhùi-lāi kó-jiân chhin-chhiūⁿ bi̍t hiah-ni̍h tiⁿ, m̄-kú thun lo̍h-khì pak-tó͘-lāi chiū pìⁿ-chòe khó͘. 11Thiⁿ-sài koh kā góa kóng, “Lí tio̍h koh soan-pò͘ Siōng-tè koan-hē chin chōe bîn-cho̍k, pang-kok, gú-giân, kap kun-ông ê ū-giân.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\