KHÉ-SĪ-LIO̍K 11

1Góa ū niá-siū chi̍t ki chhioh, hêng chhin-chhiūⁿ koáiⁿ-á, koh ū siaⁿ tùi góa kóng, “Khí-lâi, khì niû Siōng-tè ê sèng-tiān kap chè-tôaⁿ, koh sǹg tiān-lāi kèng-pài ê jîn-sò͘. 2M̄-kú, sèng-tiān ê gōa-īⁿ m̄-thang niû, in-ūi gōa-īⁿ í-keng kau hō͘ Gōa-pang-lâng; in ōe thún-ta̍h sèng-siâⁿ sì-cha̍p-jī ge̍h-ji̍t kú. 3Góa beh chún góa nn̄g ê kiàn-chèng-jîn chhēng môa-saⁿ, ū koân thoân-tō chi̍t-chheng nn̄g-pah la̍k-cha̍p ji̍t kú.” 4Chit nn̄g ê kiàn-chèng-jîn chiū-sī khiā tī choân-tōe ê Chú bīn-chêng ê nn̄g châng ka-ná-chhiū kap nn̄g ki teng-tâi. 5Nā ū lâng beh hāi in, in ōe tùi chhùi thò͘-chhut hé, chiong tùi-te̍k sio-bia̍t; nā ū lâng beh hāi in, it-tēng tio̍h án-ni siū sat-hāi. 6Chit nn̄g ê kiàn-chèng-jîn ū koân thang koaiⁿ thiⁿ, hō͘ in thoân-tō ê kî-kan bô lo̍h-hō͘; in mā ū koân chiáng-koán chúi hō͘ i pìⁿ-chòe huih; koh chiàu in só͘ ài, thang put-koán-sî kàng ta̍k chióng chai-hāi kong-kek tāi-tōe. 7In kiàn-chèng oân-sêng liáu-āu, tùi bô-tóe chhim-khiⁿ chiūⁿ-lâi hit chiah siù ōe kap in kau-chiàn, chiong in cheng-ho̍k, kā in thâi-sí. 8In ê sin-si ōe tó tī tōa siâⁿ-chhī ê koe-lō͘; chit-ê siâⁿ-chhī lâng kā i pí-phēng chòe [Só͘-to-má] á-sī [Ai-ki̍p]; in ê Chú mā tī hia hō͘ lâng tèng si̍p-jī-kè. 9Saⁿ ji̍t pòaⁿ kú, tùi ta̍k ê bîn-cho̍k, ta̍k ê cho̍k-kûn, ta̍k khoán gú-giân, ta̍k ê pang-kok, ū lâng ōe lâi khòaⁿ in ê sin-si, m̄-chún lâng kā in bâi-chòng tī bōng-ni̍h. 10Tòa tī tōe-bīn-chiūⁿ ê lâng ōe in-ūi in ê sí lâi hoaⁿ-hí khoài-lo̍k, kau-ōaⁿ lé-mi̍h; in-ūi chit nn̄g ê sian-ti ū hō͘ tōe-chiūⁿ ê lâng siū-tio̍h khó͘-chhó͘. 11Saⁿ ji̍t pòaⁿ kè liáu, tùi Siōng-tè hia ū oa̍h-khì ji̍p-khì in lāi-bīn, in chiū peh khí-lâi khiā; khòaⁿ-tio̍h ê lâng tōa kiaⁿ-hiâⁿ. 12In nn̄g lâng thiaⁿ-kìⁿ tùi thiⁿ lâi tōa ê siaⁿ tùi in kóng, “Khí-lâi chia!” In chiū tī tùi-te̍k ê bīn-chêng chē hûn chiūⁿ-thiⁿ. 13Tú hit sî, ū tōa tōe-tāng, hit chō siâⁿ tó cha̍p-hūn-chi̍t; in-ūi tōe-tāng sí-khì ê ū chhit-chheng lâng; kî-tha ê lâng tōa kiaⁿ-hiâⁿ, kui êng-kng hō͘ thiⁿ-téng ê Siōng-tè. 14Tē-jī ê chai-hō í-keng kè; tē-saⁿ ê chai-hō liâm-piⁿ kàu. 15Tē-chhit ê thiⁿ-sài pûn, thiⁿ-téng ū tōa ê siaⁿ, kóng: Sè-kan ê kok chiâⁿ-chòe lán ê Chú kap I ê Ki-tok ê kok; I beh éng-éng oán-oán choh-ông. 16Tī Siōng-tè bīn-chêng chē tī in ê chō-ūi ê jī-cha̍p-sì ê tiúⁿ-ló, bīn phak lo̍h-khì kèng-pài Siōng-tè, 17kóng: Hiān-chāi chûn-chāi, kè-khì chûn-chāi Choân-lêng ê Chú Siōng-tè, goán kám-siā lí; in-ūi lí í-keng chiáng-ak tāi-koân; lí í-keng choh-ông. 18Gōa-pang tōa siū-khì, lí mā hoat siū-khì; sí-lâng siū sím-phòaⁿ ê sî-ki kàu lah. Lí ê lô͘-po̍k --- sian-ti, lí ê sìn-tô͘, kap kèng-ùi lí ê miâ ê, bô-lūn tōa-ê sòe-ê, lí pò-siúⁿ in ê sî-ki kàu lah. Pāi-hoāi tōe ê, lí pāi-hoāi in ê sî-ki kàu lah. 19Tī thiⁿ-téng ê Siōng-tè ê sèng-tiān chiū khui; tī sèng-tiān-lāi I ê Iok-kūi khòaⁿ hiān-hiān; hut-jiân ū sih-nà, hiáng-siaⁿ, lûi tân, tōe-tāng, kap tōa phau̍h.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\