KHÉ-SĪ-LIO̍K 12

1Āu-lâi, tī thiⁿ-téng ū chi̍t ê tōa kéng-siōng chhut-hiān: Ū chi̍t ê hū-jîn-lâng chhēng ji̍t-thâu, kha ta̍h ge̍h-niû, thâu tì cha̍p-jī lia̍p chhiⁿ ê hoa-koan. 2I ū hoâi-īn, teh-beh siⁿ-kiáⁿ, chhui-chūn, thàng-thiàⁿ, âu-kiò. 3Tī thiⁿ-téng koh ū chi̍t ê kéng-siōng chhut-hiān: Ū chi̍t bé chhiah-sek ê tōa bé lêng, i ū chhit ê thâu, cha̍p ki kak; chhit ê thâu tì chhit téng ông-koan. 4I ēng bé-liu kā thiⁿ-téng saⁿ-hūn-chi̍t ê chhiⁿ sàu-lo̍h tōe. Hit bé lêng khiā tī teh-beh siⁿ-kiáⁿ ê hū-jîn-lâng ê bīn-chêng, thèng-hāu i ê kiáⁿ siⁿ chhut-lâi thang kā i thun lo̍h-khì. 5Hit-ê hū-jîn-lâng siⁿ chi̍t ê ta-po͘-kiáⁿ, i beh ēng thih-koáiⁿ tī-lí bān-kok. M̄-kú, i ê kiáⁿ hō͘ lâng chiap-khì Siōng-tè bīn-chêng, kàu I ê pó-chō hia. 6Hit-ê hū-jîn-lâng tô-cháu khì khòng-iá, tī hia Siōng-tè ū kā i pī-pān chi̍t ê só͘-chāi, hō͘ i thang tit-tio̍h chiàu-kò͘ chi̍t-chheng nn̄g-pah la̍k-cha̍p ji̍t. 7Āu-lâi tī thiⁿ-téng ū chiàn-cheng. [Bí-ka-le̍k] kap i ê sù-chiá khì kap hit bé lêng kau-chiàn, lêng mā kap i ê sù-chiá khí-lâi èng-chiàn. 8Lêng thâi su, i kap i ê sù-chiá tī thiⁿ-téng chiū bô só͘-chāi thang tòa. 9Hit bé tōa bé lêng chiū siū hiat lo̍h-khì; i chiū-sī hit bé lāu-chôa, kiò-chòe Mô͘-kúi, Sat-tàn, choân jîn-lūi ê bê-he̍k-chiá; i siū hiat-lo̍h tōe, i ê sù-chiá mā lóng kap i chòe-hé siū hiat-lo̍h tōe. 10Āu-lâi góa thiaⁿ-kìⁿ tī thiⁿ-téng ū tōa ê siaⁿ kóng: Hiān-chāi lán ê Siōng-tè ê chín-kiù, koân-lêng, kap chú-koân í-keng si̍t-hiān! I í-keng hián-sī I ê Ki-tok ê koân-pèng! Hit-ê mî-ji̍t tī lán ê Siōng-tè bīn-chêng khòng-kò lán ê hiaⁿ-tī chí-bē ê í-keng siū hiat lo̍h-khì. 11In khò Iûⁿ-ko ê huih, kap in só͘ kiàn-chèng ê sìn-sit í-keng khah-iâⁿ hit bé lêng; in sīm-chì kàu sí to bô sioh ka-kī ê sìⁿ-miā. 12Só͘-í, chiah-ê thiⁿ kap tiàm tī hit tiong-kan ê, lín lóng tio̍h hoaⁿ-hí! Chóng-sī, tōe kap hái chhám à, in-ūi Mô͘-kúi í-keng khì-phut-phut lo̍h-khì lín hia, i chai-iáⁿ ka-kī ê sî bô kú lah. 13Hit bé lêng chi̍t-ē chai ka-kī í-keng siū hiat-lo̍h tōe, chiū khì jip hit-ê siⁿ ta-po͘-kiáⁿ ê hū-jîn-lâng. 14Hū-jîn-lâng ū tit-tio̍h tōa chiah eng-chiáu ê nn̄g ki si̍t thang pe-khì khòng-iá, kàu i ka-kī ê só͘-chāi, tī hia tit-tio̍h chiàu-kò͘ saⁿ nî pòaⁿ kú, bô siū-tio̍h lāu-chôa ê kong-kek. 15Hit bé chôa tī hū-jîn-lâng ê āu-bīn, tùi chhùi thò͘-chhut chhin-chhiūⁿ tōa-hô ê chúi beh kā i chhiong-cháu. 16M̄-kú, tāi-tōe pang-chān hū-jîn-lâng, khui-chhùi kā hit bé lêng thò͘ chhut-lâi ê hô-chúi thun lo̍h-khì. 17Lêng chiū tùi hū-jîn-lâng hoat siū-khì, khì kap hū-jîn-lâng kî-tha ê kiáⁿ-sun, chiū-sī hiah-ê chun-siú Siōng-tè ê bēng-lēng í-ki̍p ūi-tio̍h Iâ-so͘ chòe kiàn-chèng ê lâng, kau-chiàn. 18Āu-lâi, hit bé lêng khì khiā tī hái-phiâⁿ ê soa téng.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\