KHÉ-SĪ-LIO̍K 13

1Āu-lâi, góa ū khòaⁿ-kìⁿ chi̍t chiah siù tùi hái-ni̍h khí-lâi; i ū cha̍p ki kak, chhit ê thâu; cha̍p ki kak ū tì cha̍p téng ông-koan; ta̍k ê thâu-khak téng lóng ū pòng-to̍k Siōng-tè ê miâ-hō. 2Góa só͘ khòaⁿ-kìⁿ hit chiah siù chhin-chhiūⁿ pà; i ê kha chhin-chhiūⁿ hîm ê kha, chhùi chhin-chhiūⁿ sai ê chhùi. Hit bé lêng chiong i ê lêng-le̍k, ông-chō, kap tōa koân-pèng kau hō͘ hit chiah siù. 3Siù ê chi̍t ê thâu-khak chhin-chhiūⁿ ū siū-tio̍h tì-miā ê tāng-siong, m̄-kú i ê tì-miā-siong ū tit-tio̍h i-hó. Thong sè-kài ê lâng lóng kám-kak chin hi-kî, khì tè tī siù ê āu-bīn. 4In lóng pài hit bé lêng, in-ūi lêng ū chiong i ê koân-pèng kau hō͘ siù; in mā pài siù, kóng, “Siáⁿ-lâng ōe-tàng kap chit chiah siù saⁿ-pí? Siáⁿ-lâng ōe-tàng kap i kau-chiàn?” 5Āu-lâi, chit chiah siù ū tit-tio̍h chi̍t ê kóng tōa-ōe kap húi-pòng ê chhùi; i tit-tio̍h ún-chún thang chip-hêng koân-pèng sì-cha̍p-jī ge̍h-ji̍t kú. 6I khui-chhùi húi-pòng Siōng-tè, húi-pòng I ê miâ kap I ê pò͘-pîⁿ, chiū-sī hiah-ê tòa tī thiⁿ-téng ê lâng. 7I mā tit-tio̍h ún-chún thang kong-kek sìn-tô͘, kā in cheng-ho̍k; i koh tit-tio̍h koân thang tī-lí ta̍k ê cho̍k-kûn, ta̍k ê bîn-cho̍k, ta̍k khoán gú-giân, kap ta̍k ê pang-kok. 8Só͘-ū tòa tī tōe-chiūⁿ ê lâng, in ê miâ, tī chhòng-chō sè-kài í-lâi, bô kì tī siū thâi ê Iûⁿ-ko ê oa̍h-miā-chheh ê, lóng ōe pài hit chiah siù. 9Ū hīⁿ-khang ê lóng tio̍h thiaⁿ: 10Hit-ê eng-kai siū lia̍h ê tio̍h siū lia̍h; hit-ê eng-kai siū sat-hāi ê tio̍h siū to sat-hāi. In-ūi án-ni, sìn-tô͘ tio̍h ū nāi-sim kap sìn-sim. 11Āu-lâi, góa ū khòaⁿ-kìⁿ koh ū chi̍t chiah siù tùi tōe-ni̍h khí-lâi; i ū nn̄g ki kak chhin-chhiūⁿ iûⁿ ê kak, kóng-ōe chhin-chhiūⁿ lêng. 12I tī thâu-chi̍t chiah siù ê bīn-chêng chip-hêng thâu-chi̍t chiah siù ê koân-pèng. I kiò tōe kap tòa tī tōe-chiūⁿ ê lâng khì pài thâu-chi̍t chiah siù, chiū-sī siū-tio̍h tì-miā-siong koh tit-tio̍h i-hó hit chiah siù. 13I kiâⁿ tōa kî-chek, tī lâng ê bīn-chêng kiò hé tùi thiⁿ kàng-lo̍h tōe; 14koh ēng siū ún-chún tī siù ê bīn-chêng kiâⁿ ê kî-chek lâi bê-he̍k tōe-chiūⁿ ê lâng, hoan-hù in tio̍h kā hit chiah siū to-siong iáu oa̍h-teh ê siù chō chi̍t chō siōng. 15I koh siū ún-chún chiong oa̍h-khì pûn ji̍p-khì siù ê siōng, hō͘ siù ê siōng ōe kóng-ōe, koh sat-hāi só͘-ū bô pài siù ê siōng ê lâng. 16I mā kā chèng-lâng, bô-lūn tōa-ê sòe-ê, hó-gia̍h sàn-chhiah, chū-iû-ê choh lô͘-po̍k-ê, tī in ê chiàⁿ-chhiú á-sī thâu-hia̍h khàm-ìn chòe kì-hō. 17Bô khàm siù ê miâ, á-sī bô tāi-piáu i ê miâ ê sò͘-jī ê, chiū bōe-tàng bóe bōe. 18Tùi chit-ê tāi-chì tio̍h ū tì-hūi. Chhong-bêng ê lâng tio̍h sǹg-chhut siù ê sò͘-jī, in-ūi sò͘-jī tāi-piáu chi̍t ê lâng ê miâ, chit-ê sò͘-jī sī la̍k-pah la̍k-cha̍p-la̍k.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\