KHÉ-SĪ-LIO̍K 14

1Āu-lâi góa koh khòaⁿ, ū khòaⁿ-kìⁿ Iûⁿ-ko khiā tī [Sek-an]-soaⁿ, ū cha̍p-sì-bān sì-chheng lâng kap I chòe-hé; in ê thâu-hia̍h lóng ū siá Iûⁿ-ko ê miâ kap I ê Pē ê miâ. 2Góa thiaⁿ-kìⁿ ū siaⁿ tùi thiⁿ-téng chhut-lâi, chhin-chhiūⁿ tōa-chúi teh chhiâng ê siaⁿ, koh chhin-chhiūⁿ chhè-lûi ê siaⁿ; góa só͘ thiaⁿ-kìⁿ chit-ê siaⁿ chhin-chhiūⁿ khîm-su teh tôaⁿ khiā-khîm ê siaⁿ. 3In tī pó-chō kap sì ê oa̍h-mi̍h í-ki̍p chèng tiúⁿ-ló ê bīn-chêng chhiùⁿ chi̍t siú sin ê koa, chit siú koa tû-liáu tùi tōe-chiūⁿ sio̍k-hôe hit cha̍p-sì-bān sì-chheng lâng bô-lâng ōe-tàng o̍h. 4In sī m̄-bat chhin-kūn lú-sèng ê tông-lâm. Iûⁿ-ko bô-lūn khì sím-mi̍h só͘-chāi, in lóng tè kàu hia. In sī tùi jîn-lūi tiong-kan sio̍k-hôe chhut-lâi chòe khí-thâu sek ê ké-chí hiàn hō͘ Siōng-tè kap Iûⁿ-ko ê. 5In m̄-bat kóng pe̍h-chha̍t, lóng bô khoat-tiám. 6Góa koh khòaⁿ-kìⁿ lēng-gōa chi̍t ê thiⁿ-sài tī pòaⁿ khong-tiong teh pe; i ū éng-oán ê hok-im beh thoân hō͘ tiàm tī tōe-chiūⁿ ê lâng, hō͘ ta̍k ê pang-kok, ta̍k ê cho̍k-kûn, ta̍k khoán gú-giân, kap ta̍k ê bîn-cho̍k. 7I tōa-siaⁿ kóng, “Tio̍h kèng-ùi Siōng-tè, kui êng-kng hō͘ I! In-ūi I sím-phòaⁿ jîn-lūi ê sî kàu lah; tio̍h kèng-pài hit-ūi chhòng-chō thiⁿ, tōe, hái, kap chúi-goân ê Chú.” 8Lēng-gōa ū tē-jī ê thiⁿ-sài sòa lo̍h-khì kóng, “Tó lo̍h-khì lah! Hō͘ bān-kok lim i îm-loān ê lia̍t-chiú ê tōa [Pa-pí-lûn] tó lo̍h-khì lah!” 9Lēng-gōa ū tē-saⁿ ê thiⁿ-sài sòa lo̍h-khì tōa-siaⁿ kóng, “Nā ū lâng pài hit chiah siù kap siù ê siōng, thâu-hia̍h á-sī chhiú ū khàm-ìn, 10hit-ê lâng mā tio̍h lim Siōng-tè siū-khì ê chiú, chiū-sī thîn tī Siōng-tè siū-khì ê poe ê sûn-chiú. I ōe tī sèng thiⁿ-sài kap Iûⁿ-ko ê bīn-chêng siū-tio̍h hé kap liû-hông ê khó͘-chhó͘. 11Khó͘-chhó͘ in ê hé-ian chhèng chiūⁿ-koân, éng-oán bô-thêng. Hiah-ê pài hit chiah siù kap siù ê siōng, í-ki̍p ū khàm-tio̍h siù ê miâ ê ìn ê lâng mî-ji̍t lóng bōe-tàng an-hioh.” 12In-ūi án-ni, chun-siú Siōng-tè ê bēng-lēng koh kian-chhî sìn Iâ-so͘ ê sìn-tô͘ tio̍h ū nāi-sim. 13Góa koh thiaⁿ-kìⁿ tùi thiⁿ ū siaⁿ kóng, “Lí tio̍h siá khí-lâi! Tùi taⁿ í-āu ūi-tio̍h Chú sòng-sit sìⁿ-miā ê lâng chin ū hok-khì!” Sèng Sîn kóng, “Sī, in ōe thoat-lī lô-khó͘ tit-tio̍h an-hioh, in-ūi in ê só͘-chòe ōe tit-tio̍h jīn-tēng.” 14Āu-lâi, góa koh khòaⁿ, ū khòaⁿ-kìⁿ chi̍t phìⁿ pe̍h hûn, hûn-téng chē chi̍t ūi chhin-chhiūⁿ Jîn-chú ê, thâu-khak tì kim hoa-koan, chhiú gia̍h chi̍t ki lāi ê liâm-le̍k-á. 15Koh ū chi̍t ê thiⁿ-sài tùi sèng-tiān hia chhut-lâi, tùi chē tī hûn-téng Hit-ūi tōa-siaⁿ hoah, “Tio̍h gia̍h liâm-le̍k-á lâi siu-koah; in-ūi siu-koah ê sî í-keng kàu, tōe-chiūⁿ ê lông-chok-bu̍t í-keng chin sek lah.” 16Chē tī hûn-téng Hit-ūi chiū chiong liâm-le̍k-á hiat-lo̍h tōe, tōe-chiūⁿ ê lông-chok-bu̍t chiū siu-sêng. 17Lēng-gōa chi̍t ê thiⁿ-sài tùi thiⁿ-téng ê sèng-tiān chhut-lâi, i mā gia̍h chi̍t ki lāi ê liâm-le̍k-á. 18Koh lēng-gōa chi̍t ê koán hé ê thiⁿ-sài tùi chè-tôaⁿ hia chhut-lâi, tōa-siaⁿ tùi gia̍h lāi ê liâm-le̍k-á hit-ê thiⁿ-sài hoah, kóng, “Ēng lí lāi ê liâm-le̍k-á koah tōe-chiūⁿ kui pha ê phû-tô, in-ūi phû-tô í-keng sek lah.” 19Thiⁿ-sài chiū chiong liâm-le̍k-á hiat-lo̍h tōe, koah tōe-chiūⁿ ê phû-tô, chiong phû-tô hiat lo̍h-khì Siōng-tè tōa siū-khì ê chiú-khut. 20Phû-tô tī siâⁿ-gōa ê chiú-khut hō͘ lâng ta̍h, chiū ū huih tùi chiú-khut lâu chhut-lâi, tāi-iok ū nn̄g kong-chhioh chhim, saⁿ-pah kong-lí tn̂g.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\