KHÉ-SĪ-LIO̍K 15

1Āu-lâi, góa koh khòaⁿ-kìⁿ tī thiⁿ-téng ū lēng-gōa chi̍t ê tōa koh kî-īⁿ ê kéng-siōng chhut-hiān, ū chhit ê thiⁿ-sài chiáng-koán chòe-āu chhit ê chai-hō, in-ūi Siōng-tè beh kàng chiah-ê chai-hō, chiong I ê siū-khì piàⁿ kàu-chīn. 2Góa koh khòaⁿ-kìⁿ chhin-chhiūⁿ ū hé chham tī lāi-bīn ê po-lê-hái, mā khòaⁿ-kìⁿ hiah-ê tek-sèng ê lâng, in chiū-sī í-keng thoat-lī hit chiah siù, siù ê siōng, kap ēng sò͘-jī lâi tāi-piáu miâ-jī hiah-ê lâng. In khiā tī po-lê hái-ni̍h, chhiú the̍h Siōng-tè hō͘ in ê khiā-khîm. 3In chhiùⁿ Siōng-tè ê lô͘-po̍k Mô͘-se ê koa kap Iûⁿ-ko ê koa, kóng: Chú, Choân-lêng ê Siōng-tè, lí ê chok-ûi tōa koh kî-īⁿ; bān ông ê Ông, lí ê tō-lō͘ kong-gī chin-si̍t. 4Chú ah, sím-mi̍h lâng káⁿ bô kèng-ùi lí, káⁿ bô êng-kng lí ê miâ? In-ūi chí-ū lí sī sèng; bān-kok lóng ōe lâi, tī lí ê bīn-chêng kèng-pài lí; in-ūi lí kong-gī ê chok-ûi í-keng hián-bêng. 5Góa koh khòaⁿ-kìⁿ thiⁿ-téng ê sèng-tiān í-keng khui, lāi-bīn ū hē kiàn-chèng ê Hōe-bō͘. 6Chiáng-koán chhit ê chai-hō ê chhit ê thiⁿ-sài tùi sèng-tiān chhut-lâi, chhēng chheng-khì koh kng-liāng ê iù-môa-pò͘ ê saⁿ, heng-khám hâ kim-tòa. 7Sì ê oa̍h-mi̍h ê chi̍t ê chiong chhit ê kim-óaⁿ kau hō͘ hit chhit ê thiⁿ-sài, lāi-bīn tóe móa éng-oán oa̍h-teh ê Siōng-tè ê siū-khì. 8Sèng-tiān lāi chhiong-móa tùi Siōng-tè ê êng-kng kap koân-lêng chhèng chhut-lâi ê ian, it-ti̍t kàu chhit ê thiⁿ-sài só͘ chiáng-koán hit chhit ê chai-hō kiat-sok í-chêng, bô-lâng ōe-tàng chìn-ji̍p sèng-tiān.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\