KHÉ-SĪ-LIO̍K 16

1Āu-lâi, góa thiaⁿ-kìⁿ ū tōa ê siaⁿ tùi tiān-ni̍h chhut-lâi kā hit chhit ê thiⁿ-sài kóng, “Lín khì, chiong hit chhit óaⁿ Siōng-tè ê siū-khì piàⁿ-lo̍h tōe.” 2Thâu-chi̍t ê thiⁿ-sài chiū khì, chiong i hit óaⁿ piàⁿ-lo̍h tōe, hiah-ê ū siù ê kì-hō kap pài kè siù ê siōng ê lâng chiū siⁿ chhàu koh to̍k ê chhng. 3Tē-jī ê thiⁿ-sài chiong i hit óaⁿ piàⁿ-lo̍h hái, hái-chúi chiū pìⁿ-chòe chhin-chhiūⁿ sí-lâng ê huih, hái-ni̍h ê oa̍h-mi̍h lóng sí-khì. 4Tē-saⁿ ê thiⁿ-sài chiong i hit óaⁿ piàⁿ-lo̍h kang-hô kap chúi-chôaⁿ, chúi chiū pìⁿ-chòe huih. 5Góa thiaⁿ-kìⁿ chiáng-koán chúi ê thiⁿ-sài kóng: Hiān-chāi chûn-chāi, chá chûn-chāi, chì-sèng ê Siōng-tè, lí sī kong-gī, lí ê sím-phòaⁿ kong-chèng. 6In-ūi in ū lâu sìn-tô͘ kap sian-ti ê huih, hiān-chāi lí ēng huih hō͘ in lim. Che sī in èng siū ê pò-èng. 7Āu-lâi góa thiaⁿ-kìⁿ chè-tôaⁿ ū siaⁿ kóng: Sī lah, Choân-lêng ê Chú Siōng-tè, lí ê sím-phòaⁿ chin-si̍t kong-gī. 8Tē-sì ê thiⁿ-sài chiong i hit óaⁿ piàⁿ tī ji̍t-thâu, ji̍t-thâu chiū tit-tio̍h koân ēng iām-hé sio lâng. 9Lâng hō͘ tōa iām-hé sio chiū húi-pòng ū koân chiáng-koán chiah-ê chai-hō ê Siōng-tè ê miâ; in iáu-kú bô hóe-kái, bô kui êng-kng hō͘ Siōng-tè. 10Tē-gō͘ ê thiⁿ-sài chiong i hit óaⁿ piàⁿ tī hit chiah siù ê chō-ūi, siù ê ông-kok chiū pìⁿ-chòe o͘-àm, lâng in-ūi thòng-khó͘ kā-chi̍h, 11koh in-ūi thòng-khó͘ kap to̍k-chhng siat-to̍k thiⁿ-téng ê Siōng-tè; in iáu-kú bô hóe-kái lâi kái-piàn in ê só͘-chòe. 12Tē-la̍k ê thiⁿ-sài chiong i hit óaⁿ piàⁿ-lo̍h [Iù-hoat-la̍h-tí] tōa-hô, hô-chúi chiū ta-khì, ūi-tio̍h tùi tang-hng lâi hiah-ê kun-ông chún-pī chi̍t tiâu lō͘. 13Góa koh khòaⁿ-kìⁿ ū saⁿ ê bô chheng-khì ê sîn, chhin-chhiūⁿ chhân-kap-á, tùi lêng ê chhùi, siù ê chhùi, kap ké sian-ti ê chhùi chhut-lâi. 14Chiah-ê sī ōe kiâⁿ kî-chek ê ok-mô͘ ê sîn, in chhut-khì chio-chi̍p phó͘-thiⁿ-ē ê kun-ông, tī Choân-lêng ê Siōng-tè só͘ tiāⁿ-tio̍h hit-ê tōa Ji̍t-chí chhut-lâi kau-chiàn. 15“Tio̍h chù-ì! Góa ōe chhin-chhiūⁿ chha̍t lâi. Hit-ê chhíⁿ-chhíⁿ, saⁿ chhēng piān-piān ê lâng chin ū hok-khì, in sî kàu m̄-bián thǹg-theh kiâⁿ, chiah-bián hō͘ lâng khòaⁿ-tio̍h i chhiah-sin lō͘-thé ê kiàn-siàu.” 16Hiah-ê ok-mô͘ ê sîn chiū chū-chi̍p phó͘-thiⁿ-ē ê ông tī chi̍t ê só͘-chāi, [Hi-pek-lâi]-ōe kiò-chòe [Hap-má-kiat-tùn]. 17Tē-chhit ê thiⁿ-sài chiong i hit óaⁿ piàⁿ tī khong-tiong, chiū ū tōa ê siaⁿ tùi sèng-tiān ê pó-chō hoat-chhut, kóng, “Oân-sêng lah!” 18Hit sî ū sih-nà, hiáng-siaⁿ, lûi, kap tōa tōe-tāng; tōe-chiūⁿ ū jîn-lūi í-lâi m̄-bat ū chiah-ni̍h tōa ê tōe-tāng. 19Hit-ê tōa-siâⁿ [Pa-pí-lûn] chiū li̍h-chòe saⁿ tè, lia̍t-kok ê siâⁿ-chhī mā tó-hoāi. Siōng-tè kì-tit tōa [Pa-pí-lûn]-siâⁿ, hō͘ i lim hit poe tóe Siōng-tè ke̍k tōa siū-khì ê chiú. 20Só͘-ū ê hái-tó lóng cháu bô-khì, soaⁿ mā bô koh khòaⁿ-kìⁿ. 21Jiân-āu tùi thiⁿ-téng ū lo̍h tōa-phau̍h lâi tìm lâng, ta̍k tè tāng iok gō͘-cha̍p kong-kun, lâng ūi-tio̍h phau̍h ê chai-hō chiū siat-to̍k Siōng-tè, in-ūi chit-ê chai-hō hui-siông giâm-tiōng.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\