KHÉ-SĪ-LIO̍K 17

1Hiah-ê the̍h chhit tè óaⁿ ê chhit ê thiⁿ-sài ê chi̍t ê lâi kap góa kóng-ōe, kóng, “Lâi, góa beh hō͘ lí khòaⁿ chē tī hô-liû téng hit-ê tōa îm-hū só͘ tio̍h siū ê sím-phòaⁿ. 2Tōe-chiūⁿ ê kun-ông bat kap i kiâⁿ-îm; tōe-chiūⁿ ê chū-bîn mā bat lim i îm-loān ê chiú lim kàu chiú-chùi.” 3Góa siū Sèng Sîn kám-tōng, hō͘ thiⁿ-sài chhōa khì khòng-iá. Góa ū khòaⁿ-kìⁿ chi̍t ê hū-jîn-lâng chē tī chi̍t chiah chu-âng sek, koh chhiong-móa siat-to̍k ê miâ-hō ê siù téng-bīn; chit chiah siù ū chhit ê thâu, cha̍p ki kak. 4Chit-ê hū-jîn-lâng chhēng chí-sek kap chu-âng sek ê saⁿ, ēng kim, pó-chio̍h kap chin-chu chng-thāⁿ, chhiú the̍h kim poe, tóe móa khó-ò͘ⁿ ê mi̍h kap îm-loān ê ù-òe. 5I ê thâu-hia̍h ū siá chi̍t ê miâ, ū ún-ba̍t ê ì-sù, chiū-sī “Tōa [Pa-pí-lûn], tōe-chiūⁿ îm-hū kap khó-ò͘ⁿ ê mi̍h ê lāu-bú”. 6Góa khòaⁿ-kìⁿ hit-ê hū-jîn-lâng lim sìn-tô͘ ê huih kap ūi-tio̍h Iâ-so͘ chòe kiàn-chèng ê sûn-tō-chiá ê huih, lim kàu chùi. Góa khòaⁿ-tio̍h i ê sî tōa tio̍h-kiaⁿ. 7Thiⁿ-sài chiū kā góa kóng, “Sī án-chóaⁿ tio̍h-kiaⁿ? Góa beh chiong chit-ê hū-jîn-lâng kap i só͘ khiâ hit chiah ū chhit ê thâu cha̍p ki kak ê siù ê pì-bi̍t kā lí kóng. 8Lí só͘ khòaⁿ-tio̍h hit chiah siù, chá ū, hiān-chāi bô, teh-beh koh tùi chhim-ian khí-lâi, chòe-āu bia̍t-bông. Tōe-chiūⁿ ê chū-bîn, in ê miâ tùi chhòng-sè í-lâi bô kì tī oa̍h-miā-chheh ê, khòaⁿ-tio̍h hit chiah siù ōe tio̍h-kiaⁿ kî-koài, in-ūi hit chiah siù chá ū, hiān-chāi bô, āu-lâi ōe-koh chhut-hiān. 9“Chit-ê tāi-chì tio̍h ēng tì-hūi lâi lí-kái. Hit chhit ê thâu chiū-sī hū-jîn-lâng só͘ chē ê chhit chō soaⁿ, in mā-sī chhit ê ông. 10Kî-tiong gō͘ ê í-keng tó lo̍h-khì, chi̍t ê iáu tī-teh, lēng-gōa chi̍t ê iáu-bē lâi, nā lâi i it-tēng chiām-sî lâu-teh nā-tiāⁿ. 11Chá ū, hiān-chāi bô hit chiah siù chiū-sī tē-poeh ê ông, sī chhit ê ông ê tiong-kan ê chi̍t ê, in mā ōe bia̍t-bông. 12“Lí só͘ khòaⁿ-tio̍h ê cha̍p ki kak chiū-sī hit cha̍p ê iáu m̄-bat thóng-tī ê ông; m̄-kú in ōe tit-tio̍h koân choh-ông kap siù chòe-hé thóng-tī chi̍t tiám cheng kú. 13Chit cha̍p ê ông tông-ì chiong in ê lêng-le̍k kap koân-pèng kau hō͘ hit chiah siù. 14In beh kap Iûⁿ-ko kau-chiàn, m̄-kú Iûⁿ-ko ōe thâi-iâⁿ chiah-ê ông, in-ūi I sī bān chú ê Chú, bān ông ê Ông; kap I chòe-hé hiah-ê siū ho͘-tiàu, siū kéng-soán, tiong-si̍t ê lâng mā ōe tek-sèng.” 15Thiⁿ-sài koh kā góa kóng, “Lí só͘ khòaⁿ-tio̍h hit-ê îm-hū chē-teh ê hô-liû, chiū-sī ta̍k ê bîn-cho̍k, ta̍k ê kûn-chiòng, ta̍k ê pang-kok, kap ta̍k khoán gú-giân ê lâng. 16Lí só͘ khòaⁿ-tio̍h hit cha̍p ki kak kap hit chiah siù ōe oàn-hūn hit-ê îm-hū, mā ōe hō͘ i bô i-óa, chhiah-sin lō͘-thé; in ōe thun-chia̍h i ê bah, koh ēng hé kā i sio-bia̍t. 17In-ūi Siōng-tè chiong chip-hêng I ê chí-ì ê ì-liām hē tī hit cha̍p ê ông ê sim, hō͘ in tâng-sim chiong in ê kok kau hō͘ hit chiah siù, ti̍t-kàu Siōng-tè ê ōe èng-giām. 18Lí só͘ khòaⁿ-tio̍h hit-ê hū-jîn-lâng chiū-sī teh chiáng-koán tōe-chiūⁿ hiah-ê kun-ông hit chō tōa-siâⁿ.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\