KHÉ-SĪ-LIO̍K 18

1Āu-lâi, góa ū khòaⁿ-kìⁿ lēng-gōa chi̍t ê thiⁿ-sài tùi thiⁿ-téng lo̍h-lâi. I ū tōa koân-pèng; i ê êng-kng hō͘ tōe-chiūⁿ kng khí-lâi. 2I tōa-siaⁿ hoah: Tó lo̍h-khì lah! Tōa [Pa-pí-lûn] tó lo̍h-khì lah! Chit-ê siâⁿ chiâⁿ-chòe kúi khiā-khí ê só͘-chāi, it-chhè ù-òe ê sîn ê kaⁿ-lô, it-chhè ù-òe ê chiáu ê chiáu-lang, it-chhè ù-òe koh khó-ò͘ⁿ ê iá-siù ê lông-á. 3In-ūi lia̍t-kok lóng ū lim-tio̍h chit-ê îm-hū îm-loān ê chiú ín-khí Siōng-tè tōa siū-khì, tōe-chiūⁿ ê kun-ông lóng ū kap i kiâⁿ-îm, tōe-chiūⁿ ê seng-lí-lâng lóng ū tùi i ê chhia-hoa hòng-tōng hoat tōa-châi. 4Góa koh ū thiaⁿ-kìⁿ lēng-gōa chi̍t ê siaⁿ tùi thiⁿ-téng chhut-lâi, kóng: Góa ê chú-bîn ah, chhut-lâi, tio̍h tùi îm-hū hia chhut-lâi, chiah-bián bak-tio̍h i ê chōe, chiah-bián hō͘ i ê chai-hō liân-lūi-tio̍h. 5In-ūi i ê chōe í-keng lúi-chek tú thiⁿ, Siōng-tè kì-tit i ê siâ-ok. 6I án-chóaⁿ khoán-thāi lâng, tio̍h chiàu án-ni khoán-thāi i, chiàu i ê só͘-chòe ka-pē kā i pò-èng, ēng i tiâu-hô chiú ê poe, tiâu-hô ka-pē ê chiú hō͘ i! 7I bat án-chóaⁿ êng-kng ka-kī, án-chóaⁿ chhia-hoa, tio̍h chiàu án-ni hō͘ i thòng-khó͘ pi-siong. In-ūi i sim-lāi ka-kī kóng: Góa chē tī pó-chō choh lú-ông; góa m̄-sī kóaⁿ-hū, choa̍t-tùi bōe tú-tio̍h choh kóaⁿ-hū ê pi-siong. 8Só͘-í, tī chi̍t ji̍t lāi un-e̍k ōe kàu --- ū sí-bông, pi-siong, ki-hng. I ōe hō͘ hé sio-bia̍t, in-ūi sím-phòaⁿ i ê Chú Siōng-tè ū tōa khùi-la̍t. 9Kap i kiâⁿ-îm, kè chhia-hoa seng-oa̍h chiah-ê tōe-chiūⁿ ê ông, khòaⁿ-tio̍h siâⁿ tio̍h-hé-sio ê ian, ōe ūi-tio̍h siâⁿ pi-siong thî-khàu. 10In khòaⁿ-tio̍h siâⁿ só͘ siū ê kan-khó͘ chin kiaⁿ-hiâⁿ, lóng khiā hn̄g-hn̄g, kóng: Chhám à, chit-ê tōa-siâⁿ! [Pa-pí-lûn] chit-ê kian-kò͘ ê siâⁿ, chhám à! In-ūi bô jōa kú, lí chiū ōe siū-tio̍h sím-phòaⁿ! 11Tōe-chiūⁿ ê seng-lí-lâng ūi-tio̍h i thî-khàu ai-siong, in-ūi bô-lâng koh bóe in ê hè, 12chiū-sī kim, gûn, pó-chio̍h, chin-chu; iù-môa-pò͘, si-tiû, ko-kùi ê chí-sek kap âng-sek pò͘-liāu; ta̍k chióng hiuⁿ-chhâ, ta̍k khoán chhiūⁿ-gê chè-phín, ta̍k khoán kùi-khì ê bo̍k-chhâi chè-phín, tâng-khì, thih-khì, kap tāi-lí-chio̍h chè-phín; 13jio̍k-kùi, phang-liāu, hiuⁿ, jú-hiuⁿ; chiú, ka-ná-iû, iù mī-hún, be̍h; gû, iûⁿ, bé, bé-chhia, lô͘-lē, í-ki̍p lâng. 14Chiah-ê seng-lí-lâng tùi i kóng: Lí ê sim só͘ ì-ài hiah-ê hó-mi̍h lóng bô-khì; lí ê êng-hôa hù-kùi lóng siau-sit, éng-oán bōe-tàng koh khòaⁿ-tio̍h. 15Khò chit-ê siâⁿ chòe seng-lí hoat tōa-châi ê seng-lí-lâng, in-ūi khòaⁿ-tio̍h chit-ê siâⁿ só͘ siū ê khó͘-chhó͘ chin kiaⁿ-hiâⁿ, lóng ōe khiā hn̄g-hn̄g pi-siong thî-khàu, 16kóng: Chhám à, chhám à, chit-ê tōa-siâⁿ! Lí koàn-sì chhēng iù-môa-pò͘, ko-kùi ê chí-sek kap âng-sek pò͘-liāu ê saⁿ, kòa kim, pó-chio̍h, kap chin-chu chòe chng-thāⁿ. 17Chi̍t-sî-á kú, só͘-ū ê châi-hù lóng bô-khì. Só͘-ū ê chûn-tiúⁿ, lú-kheh, chúi-siú, kap só͘-ū khò hái seng-oa̍h ê lâng, khiā hn̄g-hn̄g, 18khòaⁿ-tio̍h siâⁿ tio̍h-hé-sio ê ian, lóng hoah: Ū tó chi̍t ê siâⁿ chhin-chhiūⁿ chit-ê tōa-siâⁿ? 19In sám thô͘-hún tī ka-kī ê thâu-khak téng, thî-khàu pi-siong tōa-siaⁿ hoah: Chhám à, chhám à, chit-ê tōa-siâⁿ! Tī hái-ni̍h kiâⁿ-chûn ê lâng lóng khò chit-ê siâⁿ ê châi-hù hoat-châi. In-ūi chi̍t-sî-á kú, i ê it-chhè lóng bô-khì. 20Thiⁿ ah, tio̍h ūi-tio̍h chit-ê siâⁿ hoaⁿ-hí! Lín chiah-ê sìn-tô͘, sù-tô͘, kap sian-ti tio̍h hoaⁿ-hí, in-ūi Siōng-tè í-keng ū thòe lín sin-oan kā i hêng-hoa̍t lah! 21Āu-lâi, ū chi̍t ê tōa khùi-la̍t ê thiⁿ-sài giâ chi̍t tè chio̍h, chhin-chhiūⁿ tōa chio̍h-bō, kā i hiat-lo̍h hái, kóng: Tōa [Pa-pí-lûn]-siâⁿ mā ōe chhin-chhiūⁿ án-ni, tōa-la̍t kā i hiat lo̍h-khì, éng-oán bōe-koh khòaⁿ-kìⁿ. 22Tôaⁿ-khîm, chhiùⁿ-koa, pûn-siau, pûn lat-pah ê siaⁿ, lí mā bōe-koh thiaⁿ-kìⁿ; ta̍k chióng kang-gē sai-hū, lí mā bōe-koh khòaⁿ-kìⁿ; oe-bō ê siaⁿ, lí mā bōe-koh thiaⁿ-kìⁿ; 23teng-hé ê kng, bōe-koh kā lí chiò; sin kiáⁿ-sài kap sin-niû ê siaⁿ, lí bōe-koh thiaⁿ-kìⁿ; in-ūi lí ê seng-lí-lâng í-chêng tī tōe-chiūⁿ sī ū sè-le̍k ê lâng, in-ūi lí ū ēng siâ-su̍t bê-he̍k bān-kok. 24Sian-ti, kap sìn-tô͘, í-ki̍p só͘-ū tī tōe-chiūⁿ siū thâi ê lâng ê huih, lóng ū tī chit-ê siâⁿ khòaⁿ-tio̍h.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\