KHÉ-SĪ-LIO̍K 19

1Āu-lâi, góa ū thiaⁿ-kìⁿ tī thiⁿ-téng chhin-chhiūⁿ ū chi̍t tōa-kûn lâng tōa-siaⁿ teh hoah: Ha-lé-lú-iah, chàn-bí Siōng Chú! Chín-kiù, êng-kng, koân-lêng lóng tùi lán ê Siōng-tè lâi! 2I ê sím-phòaⁿ chin-si̍t kong-gī. In-ūi I ū sím-phòaⁿ hit-ê ēng îm-hēng pāi-hoāi tōe-chiūⁿ jîn-lūi ê tōa îm-hū, ū hêng-hoa̍t i lâu Siōng-tè lô͘-po̍k ê huih ê chōe. 3In tē-jī piàn hoah: Ha-lé-lú-iah, chàn-bí Siōng Chú! Siâⁿ tio̍h-hé-sio ê ian chhèng-koân eng-oán bōe-thêng. 4Hit jī-cha̍p-sì ê tiúⁿ-ló kap hit sì ê oa̍h-mi̍h phak lo̍h-khì kèng-pài chē tī pó-chō ê Siōng-tè, kóng: Amen. Ha-lé-lú-iah! 5Tùi pó-chō ū siaⁿ chhut-lâi, kóng: Só͘-ū Siōng-tè ê lô͘-po̍k, só͘-ū kèng-ùi Siōng-tè ê lâng, bô-lūn pi-chiān chun-kùi, lóng tio̍h chàn-bí lán ê Siōng Chú! 6Góa ū koh thiaⁿ-kìⁿ chhin-chhiūⁿ chi̍t tōa-kûn lâng ê siaⁿ, chhin-chhiūⁿ chin chōe tiâu hô-liû ê siaⁿ, chhin-chhiūⁿ lûi tōa-tân ê siaⁿ, kóng: Ha-lé-lú-iah, chàn-bí Siōng Chú! In-ūi lán ê Chú, Choân-lêng ê Siōng-tè choh-ông lah! 7Lán tio̍h hoaⁿ-hí khoài-lo̍k, chiong êng-kng kui hō͘ I! In-ūi Iûⁿ-ko hun-lé ê ji̍t kàu lah; I ê sin-niû í-keng chún-pī piān lah. 8Siōng-tè í-keng hō͘ sin-niû chhēng iù-môa-pò͘ kng-liāng chheng-pe̍h ê saⁿ. Iù-môa-pò͘ ê saⁿ sī sìn-tô͘ gī ê kiâⁿ-chòe. 9Āu-lâi, thiⁿ-sài kā góa kóng, “Lí tio̍h siá khí-lâi; siū iau-chhiáⁿ chham-ka Iûⁿ-ko hun-iàn ê lâng chin ū hok-khì!” Thiⁿ-sài koh kā góa kóng, “Chiah-ê sī Siōng-tè chin-si̍t ê ōe.” 10Góa chiū phak tī thiⁿ-sài ê kha-chêng beh kā i pài. M̄-kú i kā góa kóng, “Choa̍t-tùi m̄-thang! Góa kap lí, í-ki̍p hiah-ê ūi-tio̍h Iâ-so͘ choh-chèng ê lâng lóng pîⁿ-pîⁿ chòe lô͘-po̍k; lí tio̍h pài Siōng-tè!” In-ūi ūi-tio̍h Iâ-so͘ choh-chèng sī siū-tio̍h ū-giân ê Sîn ê kám-tōng. 11Āu-lâi, góa khòaⁿ-kìⁿ thiⁿ khui, khòaⁿ-tio̍h chi̍t chiah pe̍h-bé. Khiâ tī bé téng ê kiò-chòe “Tiong-sìn” kap “Chin-si̍t”; I chiàu kong-gī sím-phòaⁿ kap chok-chiàn. 12I ê ba̍k-chiu chhin-chhiūⁿ hé-iām; thâu-khak ū tì chin chōe ông-koan; seng-khu ū siá chi̍t ê miâ, chit-ê miâ i ka-kī í-gōa bô-lâng bat. 13I chhēng bak-tio̍h huih ê tn̂g-phàu, I ê miâ kiò-chòe Siōng-tè ê Tō. 14Thian-kun chhēng iù-môa-pò͘ ê tn̂g-phàu, pe̍h koh chheng-khì, khiâ pe̍h-bé teh tè I. 15Tùi I ê chhùi thò͘-chhut chi̍t ki lāi-kiàm, beh ēng lâi phah-pāi lia̍t-kok; I beh ēng thih-koáiⁿ tī-lí in; I mā beh ta̍h Choân-lêng ê Siōng-tè ê chiú-khut, hō͘ I ê tōa siū-khì hoat-chhut. 16Tī I ê tn̂g-phàu kap tōa-thúi ū siá chi̍t ê miâ “Bān ông ê Ông, bān chú ê Chú.” 17Góa ū koh khòaⁿ-kìⁿ chi̍t ê thiⁿ-sài khiā tī ji̍t-thâu téng, tōa-siaⁿ tùi hiah-ê tī khong-tiong teh pe lóng-chóng ê pe-chiáu hoah, “Lâi! Chū-chi̍p lâi hù Siōng-tè ê tōa iàn-se̍k! 18Lâi chia̍h chiah-ê kun-ông ê bah, chiong-kun ê bah, kap ióng-sū ê bah, chiah-ê bé kap khiâ-bé ê lâng ê bah, í-ki̍p lóng-chóng chū-iû ê lâng kap lô͘-lē ê bah, pi-chiān kap chun-kùi ê lâng ê bah.” 19Góa ū koh khòaⁿ-kìⁿ hit chiah siù, tōe-chiūⁿ ê kun-ông kap in ê kun-tūi chū-chi̍p beh kap Hit-ūi khiâ pe̍h-bé ê í-ki̍p I ê kun-tūi kau-chiàn. 20Hit chiah siù siū lia̍h, hit-ê ké sian-ti, chiū-sī chêng bat tī siù ê bīn-chêng kiâⁿ sîn-jiah ê, mā kap siù chòe-hé siū lia̍h. Chit-ê ké sian-ti bat ēng sîn-jiah bê-he̍k hiah-ê ū siù ê kì-hō kap bat pài siù ê siōng ê lâng. Hit chiah siù kap hit-ê ké sian-ti nn̄g ê lóng hō͘ lâng oa̍h-oa̍h hiat-lo̍h liû-hông teh to̍h ê hé-ô͘. 21Só͘-chhun ê kun-tūi lóng hō͘ Hit-ūi khiâ-bé-ê ê chhùi thò͘-chhut ê kiàm sat-hāi; só͘-ū ê chiáu lóng lâi chia̍h in ê bah, chia̍h kàu pá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\