KHÉ-SĪ-LIO̍K 2

1“Lí tio̍h siá-phoe hō͘ [Í-hut-só͘] ê kàu-hōe ê thiⁿ-sài, kóng: “Chiàⁿ-chhiú tháⁿ chhit lia̍p chhiⁿ, tī chhit ki kim teng-tâi ê tiong-kan teh kiâⁿ Hit-ūi án-ni kóng: 2Góa chai lí ê só͘-chòe, lí ê lô-khó͘ kap thun-lún. Góa chai lí bōe iông-jím pháiⁿ-lâng; lí mā bat khó-giām chū-chheng sù-tô͘ kî-si̍t m̄-sī hiah-ê lâng, khòaⁿ-chhut in sī pe̍h-chha̍t ê. 3Lí ū thun-lún, bat ūi-tio̍h góa ê miâ jím-siū kan-khó͘, lóng bô ià-siān. 4M̄-kú, ū chi̍t hāng tāi-chì góa beh kā lí chek-pī, chiū-sī lí í-keng pàng-sak lí tong-chho͘ ê thiàⁿ. 5Só͘-í, tio̍h kì-tit lí tùi tó-ūi tūi-lo̍h; tio̍h hóe-kái, chòe lí tong-chho͘ só͘ chòe ê kang-chok. Nā bô, góa ōe khì lí hia, chiong lí ê teng-tâi tùi i ê só͘-chāi sóa-khui. 6Put-kò, lí iáu ū chi̍t hāng khó-chhú ê sū, chiū-sī lí mā kap góa kâng-khoán oàn-hūn [Nî-ko-la̍h]-tóng ê só͘-chòe. 7“Ū hīⁿ-khang ê lâng lóng tio̍h thiaⁿ Sèng Sîn kā chiah-ê kàu-hōe kóng ê ōe. “Tek-sèng ê lâng, góa beh hō͘ in chia̍h Siōng-tè ê Lo̍k-hn̂g tiong hit châng oa̍h-miā-chhiū ê ké-chí.” 8“Lí tio̍h siá-phoe hō͘ [Sū-múi-ná] ê kàu-hōe ê thiⁿ-sài, kóng: “Khí-thâu-ê kap soah-bé-ê, sí ū koh-oa̍h Hit-ūi án-ni kóng: 9Góa chai lí ê hoān-lān kap sàn-chhiah; kî-si̍t lí sī hó-gia̍h. Góa chai lí ū siū-tio̍h chū-chheng [Iû-thài]-lâng ê lâng ê húi-pòng; kî-si̍t in m̄-sī [Iû-thài]-lâng, sī Sat-tàn ê chi̍p-thoân. 10M̄-bián kiaⁿ lí teh-beh siū ê khó͘-lān. Lí khòaⁿ, Mô͘-kúi teh-beh chiong lín tiong-kan kúi-nā lâng koaiⁿ-lo̍h kaⁿ, kā lín khó-giām, lín ōe siū khó͘-lān cha̍p ji̍t. Lí tio̍h chīn-tiong kàu sí, góa ōe sù lí oa̍h-miā ê hoa-koan. 11“Ū hīⁿ-khang ê lâng lóng tio̍h thiaⁿ Sèng Sîn kā chiah-ê kàu-hōe kóng ê ōe. “Tek-sèng ê lâng choa̍t-tùi bōe siū-tio̍h tē-jī piàn sí ê chai-hāi.” 12“Lí tio̍h siá-phoe hō͘ [Pia̍t-ka-mô͘] ê kàu-hōe ê thiⁿ-sài, kóng: “Ū siang-bīn-lāi ê kiàm Hit-ūi án-ni kóng: 13Góa chai lí tòa tó-ūi, chiū-sī ū Sat-tàn ê chō-ūi hia. Lí ū kian-siú góa ê miâ, sīm-chì góa tiong-si̍t ê kiàn-chèng-jîn [An-thê-phàⁿ] tī lín tiong-kan, chiū-sī Sat-tàn tòa ê só͘-chāi, siū sat-hāi ê sî, lí mā bô hó͘-jīn tùi góa ê sìn-gióng. 14M̄-kú góa ū kúi-nā hāng tāi-chì beh kā lí chek-pī: In-ūi tī lí hia ū lâng chip-siú [Pa-lân] ê kà-sī, chit-ê [Pa-lân] ū kà [Pa-la̍k] khì ín-iú [Í-sek-lia̍t] ê kiáⁿ-sun, hō͘ in chia̍h chè ngó͘-siōng ê mi̍h, koh kiâⁿ kan-îm. 15Chhin-chhiūⁿ án-ni, lí hia mā ū lâng chip-siú [Nî-ko-la̍h]-tóng ê kà-sī. 16Só͘-í, tio̍h hóe-kái. Nā bô, góa liâm-piⁿ ōe kàu lí hia, ēng góa chhùi-lāi ê kiàm kap in kau-chiàn. 17“Ū hīⁿ-khang ê lâng lóng tio̍h thiaⁿ Sèng Sîn kā chiah-ê kàu-hōe kóng ê ōe. “Tek-sèng ê lâng góa beh chiong pó-chûn khí-lâi ê má-ná hō͘ i, koh beh hō͘ i chi̍t tè pe̍h-chio̍h, chio̍h ê téng-bīn ū siá sin ê miâ; chit-ê miâ, niá-siū ê lâng í-gōa, bô-lâng bat.” 18“Lí tio̍h siá-phoe hō͘ [Chhui-ngá-chhui-lat] ê kàu-hōe ê thiⁿ-sài, kóng: “Siōng-tè ê Kiáⁿ, chiū-sī ba̍k-chiu chhin-chhiūⁿ hé-iām, kha chhin-chhiūⁿ kng-liāng ê tâng Hit-ūi án-ni kóng: 19Góa chai lí ê só͘-chòe, lí ê thiàⁿ, sìn-sim, ho̍k-sāi, kap thun-lún; koh chai lí chòe-kūn ê só͘-chòe pí khí-thâu ê khah hó. 20M̄-kú, ū chi̍t hāng tāi-chì góa beh kā lí chek-pī, chiū-sī lí iông-ún chū-chheng choh sian-ti ê hū-jîn-lâng [Iâ-sé-pia̍t]; i kà-sī koh bê-he̍k góa ê lô͘-po̍k khì hoān kan-îm koh chia̍h chè ngó͘-siōng ê mi̍h. 21Góa ū hō͘ i sî-kan thang hóe-kái, m̄-kú i m̄-khéng hóe-kái lī-khui îm-hēng. 22Khòaⁿ ah, góa beh hō͘ i kan-khó͘ tó-chhn̂g; hiah-ê kap i hoān kan-îm ê lâng nā bô hóe-kái, thêng-chí in kap i ê îm-hēng, góa mā beh hō͘ in siū tōa khó͘-lān. 23Góa beh thâi-sí hiah-ê tè i ê lâng. Án-ni lóng-chóng ê kàu-hōe chiū ōe chai góa sī kàm-chhat lâng ê sim-su ì-liām ê, góa beh chiàu lín ta̍k ê lâng ê só͘-chòe kā lín pò-èng. 24“Chóng-sī lín chiah-ê kî-tha ê [Chhui-ngá-chhui-lat]-lâng, lín bô siū chit khoán kàu-tō, m̄-bat só͘-ūi Sat-tàn ê ò-pì ê lâng, góa kā lín kóng, góa bōe ke-thiⁿ pa̍t khoán ê tāng-tàⁿ hō͘ lín. 25M̄-kú, lín tio̍h kian-siú lín í-keng ū ê, ti̍t-kàu góa lâi. 26“Tek-sèng koh kè-sio̍k ūi-tio̍h góa chòe-kang kàu lō͘-bé ê lâng, góa beh hō͘ i koân-pèng thang tī-lí bān-kok; 27i beh ēng thih-koáiⁿ tī-lí in, chhin-chhiūⁿ kòng-chhùi hûi-khì; 28góa mā ū án-ni tùi góa ê Pē niá-siū koân-pèng. Tek-sèng ê lâng, góa mā beh hō͘ i khé-bêng-chhiⁿ. 29“Ū hīⁿ-khang ê lâng lóng tio̍h thiaⁿ Sèng Sîn kā chiah-ê kàu-hōe kóng ê ōe.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\