KHÉ-SĪ-LIO̍K 20

1Āu-lâi, góa ū khòaⁿ-kìⁿ chi̍t ê thiⁿ-sài tùi thiⁿ-téng lo̍h-lâi, chhiú the̍h bô-tóe chhim-khiⁿ ê só-sî kap chi̍t tiâu tōa-tiâu thih-liān. 2I lia̍h hit chiah lêng, chiū-sī hit bé lāu-chôa, sī Mô͘-kúi, sī Sat-tàn, kā i pa̍k chi̍t-chheng nî. 3Thiⁿ-sài kā i hiat-lo̍h bô-tóe chhim-khiⁿ, jiân-āu kā bô-tóe chhim-khiⁿ koaiⁿ-ba̍t, koh ēng ìn hong khí-lâi, i chiah bōe-koh khì bê-he̍k lia̍t-pang, it-ti̍t kàu chi̍t-chheng nî móa. Chit-ê kî-hān kè liáu, i it-tēng tio̍h chiām-sî siū tháu-pàng. 4Góa ū koh khòaⁿ-kìⁿ kúi-nā ê pó-chō, chē tī pó-chō ê ū tit-tio̍h sím-phòaⁿ ê koân-pèng. Góa mā ū khòaⁿ-kìⁿ hiah-ê ūi-tio̍h Iâ-so͘ choh-chèng kap ūi-tio̍h Siōng-tè ê Tō hō͘ lâng chām-thâu ê lâng ê lêng-hûn. Chiah-ê lâng m̄-bat pài siù, mā m̄-bat pài siù ê siōng, in ê thâu-hia̍h á-sī chhiú bô chiap-siū siù ê kì-hō. In lóng koh-oa̍h kap Ki-tok chòe-hé thóng-tī chi̍t-chheng nî. 5Só͘-chhun ê sí-lâng kàu chi̍t-chheng nî móa ê sî chiah ōe koh-oa̍h. Che sī thâu-chi̍t piàn ê koh-oa̍h. 6Ū-hūn tī thâu-chi̍t piàn koh-oa̍h ê lâng chin ū hok-khì, in sī sèng-kiat ê lâng. Tē-jī piàn ê sí bô koân thang kā in koán-hat, in ōe chòe Siōng-tè kap Ki-tok ê chè-si, mā ōe kap Ki-tok chòe-hé thóng-tī chi̍t-chheng nî. 7Chi̍t-chheng nî móa ê sî, Sat-tàn ōe siū tháu-pàng chhut-kaⁿ. 8I ōe chhut-khì bê-he̍k tōe-chiūⁿ sì-hng ê lia̍t-pang, chiū-sī [Ko-kek] kap [Má-kok], chū-chi̍p in khì kau-chiàn, in ê sò͘-ba̍k chhin-chhiūⁿ hái-soa hiah-ni̍h chōe. 9In chìn-kun piàn-móa choân-tōe, ûi-khùn sìn-tô͘ ê iâⁿ kap Siōng-tè só͘-thiàⁿ ê siâⁿ. M̄-kú ū hé tùi thiⁿ kàng-lo̍h kā in sio-bia̍t. 10Hit-ê bê-he̍k in ê Mô͘-kúi siū hiat-lo̍h hé kap liû-hông ê ô͘; hit chiah siù kap hit-ê ké sian-ti í-keng tī hia. In ōe ji̍t-mî siū khó͘-chhó͘, éng-oán bōe-thêng. 11Āu-lâi, góa ū khòaⁿ-kìⁿ chi̍t ê pe̍h-sek ê tōa pó-chō, kap chē tī hit téng-bīn Hit-ūi; thiⁿ kap tōe tùi I ê bīn-chêng tô-cháu, chiū bô koh khòaⁿ-kìⁿ. 12Góa koh ū khòaⁿ-kìⁿ sí-khì ê lâng, bô-lūn pi-chiān á-sī chun-kùi, lóng khiā tī pó-chō chêng. Kì-lio̍k ê chheh lóng thí-khui; lēng-gōa chi̍t pún oa̍h-miā-chheh mā thí-khui. Sí-khì ê lâng chiàu in ê hêng-ûi, kun-kù chiah-ê chheh só͘ kì-chài ê siū sím-phòaⁿ. 13Hái chiong i lāi-bīn ê sí-lâng kau chhut-lâi, Sí kap Im-hú mā chiong in lāi-bīn ê sí-lâng lóng kau chhut-lâi; ta̍k ê lâng lóng chiàu in ê hêng-ûi siū sím-phòaⁿ. 14Āu-lâi, Sí kap Im-hú siū hiat-lo̍h hé-ô͘. Chit-ê hé-ô͘ chiū-sī tē-jī piàn ê sí. 15Miâ bô kì-chài tī oa̍h-miā-chheh ê lâng lóng siū hiat-lo̍h hé-ô͘.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\