KHÉ-SĪ-LIO̍K 21

1Āu-lâi, góa ū khòaⁿ-kìⁿ sin ê thiⁿ sin ê tōe, in-ūi chêng ê thiⁿ chêng ê tōe í-keng kè-khì, hái mā bô-khì. 2Góa koh khòaⁿ-kìⁿ Sèng-siâⁿ, sin ê [Iâ-lō͘-sat-léng], tùi thiⁿ-téng Siōng-tè hia kàng lo̍h-lâi, chhin-chhiūⁿ sin-niû chng-thāⁿ hó-sè beh gêng-chiap tiōng-hu. 3Góa koh thiaⁿ-tio̍h ū tōa ê siaⁿ tùi pó-chō hoat-chhut, kóng, “Khòaⁿ ah, Siōng-tè ê hōe-bō͘ tī lâng ê tiong-kan! Siōng-tè beh kap in chòe-hé khiā-khí; in beh chòe I ê chú-bîn; Siōng-tè beh chhin-sin kap in tông-chāi, chòe in ê Siōng-tè. 4I beh chhit-khì in ba̍k-chiu lóng-chóng ê ba̍k-sái; bô koh ū sí-sit, mā bô koh ū ai-siong, âu-kiò, thàng-thiàⁿ, in-ūi chêng ê tāi-chì í-keng kè-khì.” 5Āu-lâi, chē tī pó-chō Hit-ūi kóng, “Khòaⁿ ah, góa chiong bān-mi̍h lóng ōaⁿ-sin!” I koh kóng, “Tio̍h siá khí-lâi, in-ūi chiah-ê ōe chin-si̍t khó-khò”. 6I koh kā góa kóng, “Oân-sêng lah! Góa sī A-ní-hoat kap A-bí-ka, sī khai-sí kap kiat-sok. Chhùi-ta ê lâng góa beh chiong oa̍h-miā-chúi ê chúi-chôaⁿ pe̍h-pe̍h hō͘ in lim. 7Tek-sèng ê lâng ōe sêng-chiap chiah-ê; góa beh chòe in ê Siōng-tè, in beh chòe góa ê kiáⁿ-jî. 8M̄-kú, hiah-ê bô-táⁿ-ê, pōe-sìn-ê, hú-pāi-ê, thâi-lâng-ê, îm-loān-ê, kiâⁿ-siâ-su̍t-ê, pài-ngó͘-siōng-ê, í-ki̍p só͘-ū kóng-pe̍h-chha̍t-ê, in tio̍h khì ê só͘-chāi sī hit-ê ēng hé kap liû-hông teh sio ê ô͘, chit-ê chiū-sī tē-jī piàn ê sí.” 9Āu-lâi, chhit ê thiⁿ-sài, chiū-sī the̍h chhit tè óaⁿ tóe móa lō͘-bé chhit hāng chai-hō ê, kî-tiong chi̍t ê lâi tùi góa kóng, “Lâi, góa beh pò lí khòaⁿ Sin-niû, chiū-sī Iûⁿ-ko ê bó͘.” 10Góa siū Sèng Sîn kám-tōng, hō͘ thiⁿ-sài chhōa kàu chi̍t chō tōa koh koân ê soaⁿ, hō͘ góa khòaⁿ tùi thiⁿ-téng Siōng-tè hia kàng lo̍h-lâi ê Sèng-siâⁿ [Iâ-lō͘-sat-léng]. 11Chit-ê siâⁿ ū Siōng-tè ê êng-kng; siâⁿ ê kng chhin-chhiūⁿ siōng pó-kùi ê pó-chio̍h, chhin-chhiūⁿ phek-ge̍k, chhin-chhiūⁿ chúi-chiⁿ hiah-ni̍h kng-liāng. 12Siâⁿ ū tōa koh koân ê chhiûⁿ, siâⁿ-chhiûⁿ ū cha̍p-jī ê mn̂g, chiah-ê mn̂g ū cha̍p-jī ê thiⁿ-sài teh kò͘-siú, ū khek [Í-sek-lia̍t] kiáⁿ-sun cha̍p-jī chi-cho̍k ê miâ; 13tang-pêng ū saⁿ ê mn̂g, sai-pêng ū saⁿ ê mn̂g, lâm-pêng ū saⁿ ê mn̂g, pak-pêng ū saⁿ ê mn̂g. 14Siâⁿ-chhiûⁿ ū cha̍p-jī ê tōe-ki, tōe-ki téng ū Iûⁿ-ko ê cha̍p-jī sù-tô͘ ê cha̍p-jī ê miâ. 15Tùi góa kóng-ōe ê thiⁿ-sài ū the̍h chi̍t ki kim lô͘-tek ê chhioh, beh niû hit-ê siâⁿ, siâⁿ-mn̂g, kap siâⁿ-chhiûⁿ. 16Siâⁿ sī sì-kak-hêng, tn̂g khoah sio-siâng. Thiⁿ-sài ēng chhioh niû siâⁿ: Ū nn̄g-chheng sì-pah kong-lí, tn̂g, khoah, koân lóng sio-siâng. 17Thiⁿ-sài mā chiàu lâng ê chhùn-chhioh niû siâⁿ-chhiûⁿ, koân la̍k-cha̍p kong-chhioh. 18Siâⁿ-chhiûⁿ sī ēng phek-ge̍k chō ê, siâⁿ sī ēng chhin-chhiūⁿ po-lê chheng-liāng ê sûn-kim khí ê. 19Siâⁿ-chhiûⁿ ê tōe-ki ēng ta̍k chióng pó-chio̍h chong-sek: Thâu-chi̍t ê tōe-ki sī phek-ge̍k, tē-jī ê sī nâ-pó-chio̍h, tē-saⁿ ê sī le̍k-bé-ló, tē-sì ê sī le̍k-pó-chio̍h, 20tē-gō͘ ê sī âng-bé-ló, tē-la̍k ê sī âng-pó-chio̍h, tē-chhit ê sī n̂g-ka-ná-chio̍h, tē-poeh ê sī chhùi-chhong-ge̍k, tē-káu ê sī n̂g-ge̍k, tē-cha̍p ê sī húi-chhùi-ge̍k, tē-cha̍p-it ê sī chí-bé-ló, tē-cha̍p-jī ê sī chí-chúi-chiⁿ. 21Hit cha̍p-jī ê mn̂g sī cha̍p-jī lia̍p chin-chu, ta̍k ê mn̂g sī ēng chi̍t lia̍p chin-chu chòe ê. Siâⁿ ê koe-lō͘ sī sûn kim, chhin-chhiūⁿ thàu-bêng ê po-lê. 22Tī siâⁿ-lāi góa bô khòaⁿ-tio̍h sèng-tiān, in-ūi Chú Choân-lêng ê Siōng-tè kap Iûⁿ-ko chiū-sī chit-ê siâⁿ ê sèng-tiān. 23Chit-ê siâⁿ bô su-iàu ji̍t á-sī ge̍h lâi chiò, in-ūi Siōng-tè ê êng-kng teh chiò, koh Iûⁿ-ko chiū-sī chit-ê siâⁿ ê teng. 24Lia̍t-pang ōe khò teng ê kng kiâⁿ-lō͘; tōe-chiūⁿ kun-ông ōe chiong in ê êng-hôa tòa lâi hō͘ chit-ê siâⁿ. 25Ji̍t-sî, siâⁿ-mn̂g lóng bōe koaiⁿ; tī hia lóng bô mî-sî. 26Lâng ōe chiong lia̍t-pang ê êng-kng kap chun-kùi tòa ji̍p-lâi chit-ê siâⁿ. 27M̄-kú, bô chheng-khì ê mi̍h, í-ki̍p hêng-ûi khó-ò͘ⁿ kap kóng pe̍h-chha̍t ê lâng choa̍t-tùi bōe ēng-tit ji̍p-khì; chí-ū miâ ū kì-chài tī Iûⁿ-ko ê oa̍h-miā-chheh ê lâng chiah ōe ēng-tit ji̍p-khì.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\