KHÉ-SĪ-LIO̍K 22

1Thiⁿ-sài koh pò góa khòaⁿ oa̍h-miā-chúi ê hô, chhin-chhiūⁿ chúi-chiⁿ hiah-ni̍h kng-liāng, tùi Siōng-tè kap Iûⁿ-ko ê pó-chō hia lâu chhut-lâi, 2thong-kè siâⁿ tiong-sim ê koe-lō͘. Hô ê siang-pêng ū oa̍h-miā-chhiū, ōe kiat ké-chí cha̍p-jī piàn, ta̍k ge̍h-ji̍t kiat chi̍t piàn, chhiū-hio̍h ōe chòe i-tī lia̍t-pang ê lō͘-ēng. 3Siâⁿ-lāi lóng bōe-koh ū chiù-chó͘. Siōng-tè kap Iûⁿ-ko ê pó-chō ōe tī siâⁿ-lāi; I ê lô͘-po̍k ōe kèng-pài I, 4mā ōe khòaⁿ-kìⁿ I ê bīn, I ê miâ ōe siá tī in ê thâu-hia̍h. 5Bōe-koh ū mî-sî; in bô su-iàu teng ê kng á-sī ji̍t-thâu, in-ūi Chú Siōng-tè ōe kā in chiò-kng, in ōe éng-éng oán-oán choh-ông chiáng-koân. 6Thiⁿ-sài kā góa kóng, “Chiah-ê ōe chin-si̍t khó-khò. Hit-ūi kám-tōng chèng sian-ti ê Chú Siōng-tè ū chhe I ê thiⁿ-sài chiong it-tēng sûi-sî ōe hoat-seng ê tāi-chì chí-sī I ê chèng lô͘-po̍k.” 7Iâ-so͘ kóng, “Khòaⁿ ah, góa liâm-piⁿ lâi. Chun-siú chit pún chheh ū-giân ê ōe ê lâng chin ū hok-khì!” 8Góa --- [Iok-hān] sī chhin-sin ū thiaⁿ-kìⁿ koh khòaⁿ-kìⁿ chiah-ê sū hit-ê lâng. Góa thiaⁿ-tio̍h koh khòaⁿ-tio̍h liáu-āu, chiū phak lo̍h-khì tī chiong chiah-ê sū chí-sī góa ê thiⁿ-sài kha-chêng beh kā i pài. 9Put-kò i kā góa kóng, “Choa̍t-tùi m̄-thang! Góa kap lí, í-ki̍p kap lí pîⁿ-pîⁿ chòe hiaⁿ-tī ê sian-ti kap chun-siú chit pún chheh ê ōe ê lâng, lóng pîⁿ-pîⁿ chòe lô͘-po̍k. Lí tio̍h pài Siōng-tè!” 10I koh kā góa kóng, “M̄-thang chiong chit pún chheh ū-giân ê ōe hong-ba̍t, in-ūi ū-giân si̍t-hiān ê sî-khek kūn lah. 11Hō͘ put-gī ê lâng kè-sio̍k chòe put-gī; hō͘ ù-òe ê lâng kè-sio̍k ù-òe; hō͘ gī ê lâng kè-sio̍k si̍t-hêng kong-gī; hō͘ sèng-kiat ê lâng kè-sio̍k sèng-kiat.” 12Iâ-so͘ kóng, “Khòaⁿ ah, góa liâm-piⁿ lâi! Góa beh tòa pò-siúⁿ lâi, chiàu ta̍k ê lâng ê só͘-chòe kā i hôe-pò. 13Góa sī A-ní-hoat kap A-bí-ka, sī khí-thâu kap soah-bé, sī khai-sí kap kiat-sok.” 14Chiong tn̂g-phàu sóe chheng-khì hiah-ê lâng chin ū hok-khì, in ū tit-tio̍h koân thang chia̍h oa̍h-miā-chhiū ê ké-chí, koh thang tùi chiah-ê mn̂g ji̍p-siâⁿ. 15Hiah-ê káu-lūi, kiâⁿ-siâ-su̍t-ê, îm-loān-ê, thâi-sí-lâng-ê, pài-ngó͘-siōng-ê, kap it-chhè ài kóng pe̍h-chha̍t koh choh-sū kan-chà ê, lóng tio̍h lâu tī siâⁿ-gōa. 16“Góa --- Iâ-so͘ í-keng chhe góa ê thiⁿ-sài, tī chiah-ê kàu-hōe chiong chiah-ê sū tùi lín choh-chèng. Góa sī [Tāi-pi̍t] ê Kun, sī i ê hō͘-tāi, sī kng-liāng ê Khé-bêng-chhiⁿ.” 17Sèng Sîn kap Sin-niû lóng kóng, “Lâi!” Thiaⁿ-kìⁿ ê lâng tio̍h kóng, “Lâi!” Chhùi-ta ê lâng tio̍h lâi! Ì-ài ê lâng thang pe̍h-pe̍h niá-siū oa̍h-miā-chúi. 18Góa kā ta̍k ê thiaⁿ-tio̍h chit pún chheh ū-giân ê ōe ê lâng kéng-kò: Nā ū lâng kā i ke-thiⁿ, Siōng-tè ōe chiong chit pún chheh só͘ kì ê chai-hō ke-thiⁿ hō͘ i. 19Nā ū lâng san-tû chit pún chheh ū-giân ê ōe, Siōng-tè mā ōe tùi chit pún chheh só͘ kì oa̍h-miā-chhiū kap Sèng-siâⁿ ê hok-hūn san-tû i ê hūn-gia̍h. 20Ūi-tio̍h chiah-ê sū choh-chèng Hit-ūi kóng, “Tio̍h, góa liâm-piⁿ lâi!” Amen! Chú Iâ-so͘ ah, chhiáⁿ lâi! 21Goān Chú Iâ-so͘ ê un-tián kap lín tāi-ke tông-chāi!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\