KHÉ-SĪ-LIO̍K 3

1“Lí tio̍h siá-phoe hō͘ Sat-te̍k ê kàu-hōe ê thiⁿ-sài, kóng: “Ū Siōng-tè ê chhit ê sîn kap chhit lia̍p chhiⁿ Hit-ūi án-ni kóng: Góa chai lí ê só͘-chòe, lâng kóng lí teh oa̍h, kî-si̍t sī sí. 2Tio̍h chhíⁿ khí-lâi, ka-kiông teh-beh bô-khì ê khùi-si-á, in-ūi góa khòaⁿ, tī góa ê Siōng-tè bīn-chêng, lí ê só͘-chòe iáu bô oân-choân. 3Só͘-í, tio̍h kì-tit lí só͘ niá-siū, só͘ thiaⁿ-tio̍h ê; tio̍h chun-siú, tio̍h hóe-kái. Lí nā bô chhíⁿ khí-lâi, góa ōe chhin-chhiūⁿ chha̍t lâi; lí it-tēng m̄-chai góa sím-mi̍h sî ōe lâi-kàu lí hia. 4M̄-kú, tī [Sat-te̍k] iáu ū chi̍t-kóa lâng in ê saⁿ bô phah lâ-sâm, in ōe chhēng pe̍h-saⁿ kap góa chòe-hé kiâⁿ, in-ūi in ōe kham-tit. 5“Tek-sèng ê lâng siâng-khoán ōe chhēng pe̍h-saⁿ; góa it-tēng bōe tùi oa̍h-miā-chheh kā i tû-miâ. Góa ōe tī góa ê Pē kap I hiah-ê thiⁿ-sài bīn-chêng kong-khai jīn i ê miâ. 6“Ū hīⁿ-khang ê lâng lóng tio̍h thiaⁿ Sèng Sîn kā chiah-ê kàu-hōe kóng ê ōe.” 7“Lí tio̍h siá-phoe hō͘ [Hui-la̍h-thiat-hui] ê kàu-hōe ê thiⁿ-sài, kóng: “Sèng-kiat koh chin-si̍t, chiáng-ak [Tāi-pi̍t] ê só-sî, khui chiū bô-lâng ōe-tàng koaiⁿ, koaiⁿ chiū bô-lâng ōe-tàng khui Hit-ūi án-ni kóng: 8Góa chai lí ê só͘-chòe, lí khòaⁿ, góa í-keng tī lí ê bīn-chêng kā lí khui chi̍t ê mn̂g, sī bô-lâng ōe-tàng koaiⁿ ê; góa chai lí kan-ta ū tām-po̍h khùi-la̍t, khiok ū siú góa ê tō-lí, m̄-bat hó͘-jīn góa ê miâ. 9Lí khòaⁿ, Sat-tàn ê chi̍p-thoân, in chū-chheng [Iû-thài]-lâng, kî-si̍t m̄-sī, sī hiah-ê kóng pe̍h-chha̍t ê; lí khòaⁿ, góa beh hō͘ in lâi phak tī lí ê kha-chêng, in chiū chai góa ū thiàⁿ lí. 10In-ūi lí ū chun-siú góa ê tō-lí thun-lún kàu lō͘-bé, góa mā beh pó-siú lí thoat-lī hit-ê chhì-liān ê sî, chit-ê sî teh-beh lîm-kàu choân sè-kài, lâi khó-giām tòa tī tōe-chiūⁿ ê lâng. 11Góa liâm-piⁿ kàu; lí só͘-ū ê tio̍h kian-siú, chiah-bián ū lâng kā lí ê hoa-koan the̍h-khì. 12“Tek-sèng ê lâng, góa beh hō͘ i chiâⁿ-chòe góa ê Siōng-tè tiān-lāi ê thiāu; i éng-oán bōe-koh lī-khui. Góa beh chiong góa ê Siōng-tè ê miâ, í-ki̍p góa ê Siōng-tè ê siâⁿ, chiū-sī tùi thiⁿ-téng góa ê Siōng-tè hia kàng-lo̍h sin ê [Iâ-lō͘-sat-léng] ê miâ, kap góa sin ê miâ, lóng siá tī i téng-bīn. 13“Ū hīⁿ-khang ê lâng lóng tio̍h thiaⁿ Sèng Sîn kā chiah-ê kàu-hōe kóng ê ōe.” 14“Lí tio̍h siá-phoe hō͘ [Ló-tí-ka] ê kàu-hōe ê thiⁿ-sài, kóng: “Hit-ūi Amen, tiong-sìn koh chin-si̍t ê kiàn-chèng-jîn, Siōng-tè chhòng-chō ê kun-goân, án-ni kóng: 15Góa chai lí ê só͘-chòe, lí bô sio bô léng. Góa khah ài lí khòaⁿ sī sio á-sī léng. 16Kì-jiân lí lâ-lûn-sio, m̄-chiâⁿ sio m̄-chiâⁿ léng, góa teh-beh tùi góa ê chhùi kā lí phùi chhut-khì. 17In-ūi lí kóng, ‘Góa hó-gia̍h, í-keng tōa hoat-châi, lóng bô khiàm-kheh.’ Lí khiok m̄-chai lí pi-chhám, khó-lîn, sàn-chhiah, sit-bêng, koh chhiah-sin lō͘-thé. 18Góa khǹg lí tùi góa bóe keng-kè hé thoàn-liān ê kim, thang hō͘ lí hó-gia̍h; koh bóe pe̍h ê saⁿ khì chhēng, chiah-bián hō͘ lâng khòaⁿ-tio̍h lí thǹg-theh ê kiàn-siàu; mā bóe io̍h-ko lâi boah lí ê ba̍k-chiu, hō͘ lí ōe khòaⁿ-kìⁿ. 19Góa só͘ thiàⁿ ê lâng, góa lóng kā in chek-pī kap koán-kàu. Só͘-í, tio̍h jia̍t-sim, tio̍h hoán-hóe. 20Lí khòaⁿ, góa í-keng khiā tī mn̂g-gōa teh phah-mn̂g; thiaⁿ-kìⁿ góa ê siaⁿ lâi khui-mn̂g ê lâng, góa beh ji̍p-khì chhē i, kap i chòe-hé chia̍h-pn̄g, i mā kap góa chòe-hé chia̍h. 21“Tek-sèng ê lâng, góa beh hō͘ i kap góa chòe-hé chē tī góa ê pó-chō, chhin-chhiūⁿ góa í-keng tek-sèng kap góa ê Pē chòe-hé chē tī I ê pó-chō. 22“Ū hīⁿ-khang ê lâng lóng tio̍h thiaⁿ Sèng Sîn kā chiah-ê kàu-hōe kóng ê ōe.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\