KHÉ-SĪ-LIO̍K 4

1Āu-lâi góa koh khòaⁿ, khòaⁿ-kìⁿ thiⁿ-téng ū chi̍t ê khui-khui ê mn̂g. Góa ū thiaⁿ-kìⁿ hit-ê thâu-chi̍t piàn tùi góa kóng ōe ê siaⁿ, chhin-chhiūⁿ lat-pah teh hiáng, kóng, “Khí-lâi chia, góa beh chí-sī lí í-āu it-tēng tio̍h hoat-seng ê tāi-chì.” 2Góa chiū sûi-sî siū Sèng Sîn kám-tōng, khòaⁿ-kìⁿ thiⁿ-téng ū chi̍t ê pó-chō, ū chi̍t ūi chē tī pó-chō. 3I ê bīn-māu chhin-chhiūⁿ phek-ge̍k kap âng-pó-chio̍h; pó-chō ê chiu-ûi ū khēng, khòaⁿ khí-lâi chhin-chhiūⁿ le̍k pó-chio̍h. 4Pó-chō ê chiu-ûi ū jī-cha̍p-sì ê chō-ūi, ū jī-cha̍p-sì ê tiúⁿ-ló chē tī chō-ūi, in chhēng pe̍h-saⁿ, thâu-khak tì kim ê hoa-koan. 5Tùi pó-chō ū hoat-chhut sih-nà, hiáng-siaⁿ, kap lûi; tī pó-chō chêng ū chhit ki tiám-to̍h ê hé-pé, chiū-sī Siōng-tè ê chhit ê sîn. 6Pó-chō chêng ū chhin-chhiūⁿ chúi-chiⁿ hiah-ni̍h thàu-bêng ê po-lê-hái. Pó-chō ê chiu-ûi ū sì ê oa̍h-mi̍h, in ê seng-khu chêng-āu lóng ū ba̍k-chiu. 7Thâu-chi̍t ê oa̍h-mi̍h chhin-chhiūⁿ sai, tē-jī ê oa̍h-mi̍h chhin-chhiūⁿ gû-káng-á, tē-saⁿ ê oa̍h-mi̍h ū chhin-chhiūⁿ lâng ê bīn, tē-sì ê oa̍h-mi̍h chhin-chhiūⁿ teh pe ê eng-chiáu. 8Chit sì ê oa̍h-mi̍h ta̍k ê lóng ū la̍k ê si̍t, chiu-ûi kap lāi-bīn kui seng-khu ū chin chōe ba̍k-chiu. In mî-ji̍t bô-thêng teh chhiùⁿ: Sèng chài! Sèng chài! Sèng chài! Choân-lêng ê Chú Siōng-tè, kè-khì chûn-chāi, hiān-chāi chûn-chāi, chiong-lâi mā chûn-chāi.” 9Ta̍k piàn oa̍h-mi̍h chiong êng-kng, chun-kùi, kám-siā, kui hō͘ chē tī pó-chō, oa̍h kàu tāi-tāi bô-chīn Hit-ūi ê sî, 10jī-cha̍p-sì ê tiúⁿ-ló chiū phak lo̍h-khì tī chē tī pó-chō Hit-ūi ê bīn-chêng, kèng-pài oa̍h kàu tāi-tāi bô-chīn Hit-ūi; koh chiong in ê hoa-koan hiat tī pó-chō chêng, kóng: 11Goán ê Chú, goán ê Siōng-tè! Lí eng-kai tit-tio̍h êng-kng, chun-kùi, kap koân-lêng, in-ūi lí chhòng-chō bān-iú; tùi lí ê chí-ì, bān-iú siū-chō, seng-chûn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\