KHÉ-SĪ-LIO̍K 5

1Góa khòaⁿ-kìⁿ chē tī pó-chō Hit-ūi ê chiàⁿ-chhiú ū chi̍t kńg chheh, lāi-bīn gōa-bīn lóng ū siá-jī, ēng chhit ê ìn hong-teh. 2Góa koh khòaⁿ-kìⁿ chi̍t ê ū tōa khùi-la̍t ê thiⁿ-sài, tōa-siaⁿ soan-pò͘ kóng, “Sím-mi̍h lâng ū chu-keh thang thí-khui hit kńg chheh, thiah chheh ê hong-ìn?” 3Tī thiⁿ-téng, tī tōe-chiūⁿ, tī tōe-ē, lóng bô-lâng ōe-tàng thí-khui á-sī tha̍k hit kńg chheh. 4Chhē bô chi̍t ê lâng ū chu-keh thí-khui á-sī tha̍k hit kńg chheh, góa chiū tōa-siaⁿ khàu. 5Tiúⁿ-ló ê tiong-kan ū chi̍t-ê tùi góa kóng, “M̄-thang khàu; lí khòaⁿ, tùi [Iû-tāi] chi-cho̍k chhut-lâi ê Sai, [Tāi-pi̍t] ê Kun, I í-keng tek-sèng, ōe-tàng khui hit kńg chheh kap hit chhit ê hong-ìn. 6Āu-lâi góa khòaⁿ-kìⁿ Iûⁿ-ko khiā tī pó-chō chêng, ū sì ê oa̍h-mi̍h kap hiah-ê tiúⁿ-ló kā I ûi-teh. Iûⁿ-ko ká-ná bat siū sat-hāi, ū chhit ki kak, chhit lúi ba̍k-chiu, chiū-sī siū chhe-khián kàu phó͘-thiⁿ-ē Siōng-tè ê chhit ê sîn. 7Iûⁿ-ko chiū chìn-chêng, tùi chē tī pó-chō Hit-ūi ê chiàⁿ-chhiú the̍h hit kńg chheh. 8I the̍h-tio̍h ê sî, hit sì ê oa̍h-mi̍h kap jī-cha̍p-sì ê tiúⁿ-ló lóng phak tī Iûⁿ-ko ê bīn-chêng, ta̍k ê ū the̍h khîm kap tóe móa hiuⁿ ê kim-lô͘; hiuⁿ chiū-sī sìn-tô͘ ê kî-tó. 9In gîm chi̍t siú sin ê si, kóng: Lí ū chu-keh the̍h hit kńg chheh, thiah-khui i ê hong-ìn; in-ūi lí ū siū sat-hāi, ēng lí ê huih tùi ta̍k ê cho̍k-kûn, ta̍k chióng gú-giân, ta̍k ê bîn-cho̍k, ta̍k ê pang-kok, sio̍k-hôe lâng kui Siōng-tè. 10Lí hō͘ in chiâⁿ-chòe kok-tō͘, kap chè-si lâi ho̍k-sāi lán ê Siōng-tè; in ōe tī tōe-chiūⁿ chiáng-koân. 11Góa koh khòaⁿ, góa ū thiaⁿ-kìⁿ chheng-chheng bān-bān thiⁿ-sài ê siaⁿ-im. In lóng ûi tī pó-chō, oa̍h-mi̍h, í-ki̍p tiúⁿ-ló ê chiu-ûi, 12tōa-siaⁿ, kóng: Siū sat-hāi ê Iûⁿ-ko eng-kai tit-tio̍h koân-lêng, hù-jū, tì-hūi, khùi-la̍t, chun-kùi, êng-kng, kap chheng-chàn. 13Góa koh thiaⁿ-kìⁿ, tī thiⁿ-téng, tī tōe-chiūⁿ, kap tōe-ē, hái-ni̍h, kap ú-tiū tiong it-chhè ê pī-chō-bu̍t, lóng kóng: Goān chheng-chàn, chun-kùi, êng-kng, koân-sè, lóng kui hō͘ chē tī pó-chō Hit-ūi kap Iûⁿ-ko, tāi-tāi bô-chīn! 14Hit sì ê oa̍h-mi̍h ìn kóng, “Amen!” Hiah-ê tiúⁿ-ló chiū phak lo̍h-khì kèng-pài.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\