KHÉ-SĪ-LIO̍K 6

1Iûⁿ-ko khui chhit ê hong-ìn ê chi̍t-ê ê sî, góa koh khòaⁿ, góa ū thiaⁿ-kìⁿ sì ê oa̍h-mi̍h ê chi̍t-ê, i ê siaⁿ chhin-chhiūⁿ lûi ê siaⁿ, kóng, “Lâi!” 2Góa khòaⁿ ê sî, ū khòaⁿ-tio̍h chi̍t chiah pe̍h-bé, khiâ-bé ê lâng gia̍h keng; i niá-siū hoa-koan chhut-hoat, ūi-tio̍h beh pek-chiàn pek-sèng. 3Iûⁿ-ko khui tē-jī ê hong-ìn ê sî, góa ū thiaⁿ-kìⁿ tē-jī ê oa̍h-mi̍h kóng, “Lâi!” 4Hit sî ū pa̍t chiah bé chhut-lâi, sī chhiah-sek ê; khiâ-bé ê lâng ū niá-siū koân-pèng thang tùi tōe-chiūⁿ chhiúⁿ-toa̍t hô-pêng, hō͘ lâng hō͘-siōng chân-sat; i ū koh niá-siū chi̍t ki tōa ki kiàm. 5Iûⁿ-ko khui tē-saⁿ ê hong-ìn ê sî, góa ū thiaⁿ-kìⁿ tē-saⁿ ê oa̍h-mi̍h kóng, “Lâi!” Góa khòaⁿ ê sî, ū khòaⁿ-tio̍h chi̍t chiah o͘-bé, khiâ-bé ê lâng chhiú the̍h chhìn-á. 6Góa thiaⁿ-kìⁿ ká-ná ū siaⁿ tùi sì ê oa̍h-mi̍h tiong-kan hoat-chhut kóng, “Chi̍t ji̍t ê kang-chîⁿ chí-ū thang bóe chi̍t kong-seng sió-be̍h; chi̍t ji̍t ê kang-chîⁿ chí-ū thang bóe saⁿ kong-seng tōa-be̍h; ka-ná-iû kap chiú m̄-thang phah-sńg.” 7Iûⁿ-ko khui tē-sì ê hong-ìn ê sî, góa ū thiaⁿ-kìⁿ tē-sì ê oa̍h-mi̍h kóng, “Lâi!” 8Góa khòaⁿ ê sî, ū khòaⁿ-tio̍h chi̍t chiah hé-hu-sek ê bé, khiâ-bé ê lâng miâ kiò-chòe Sí-bông, Im-hú tè tī āu-bīn; in ū niá-siū koân-pèng thang koán-hat tōe-chiūⁿ sì-hūn-chi̍t ê thó͘-tōe, ēng to-kiàm, ki-hng, un-e̍k, kap tōe-chiūⁿ ê iá-siù khì sat-hāi. 9Iûⁿ-ko khui tē-gō͘ ê hong-ìn ê sî, góa khòaⁿ-kìⁿ chè-tôaⁿ-ē ū ūi-tio̍h Siōng-tè ê ōe kap ūi-tio̍h chòe kiàn-chèng siū sat-hāi ê lâng ê lêng-hûn. 10In tōa-siaⁿ âu-kiò kóng, “Sèng koh chin ê Chú-cháiⁿ ah, tio̍h koh jōa kú lí chiah beh sím-phòaⁿ tōe-chiūⁿ ê lâng, thang ūi-tio̍h goán só͘ lâu ê huih sin-oan?” 11Ta̍k ê lâng chiū niá-siū chi̍t niá pe̍h-saⁿ, koh ū siaⁿ kā in kóng, tio̍h koh thèng-hāu chi̍t-sî-á kú, kàu pîⁿ-pîⁿ chòe lô͘-po̍k ê lâng í-ki̍p in ê hiaⁿ-tī chí-bē, chiū-sī teh-beh kap in siâng-khoán siū sat-hāi ê lâng ê sò͘-bo̍k móa ê sî. 12Āu-lâi góa khòaⁿ-kìⁿ Iûⁿ-ko khui tē-la̍k ê hong-ìn ê sî, hut-jiân tōe tōa tín-tāng, ji̍t-thâu pìⁿ-chòe chhin-chhiūⁿ o͘ môa-pò͘ hiah-ni̍h o͘, kui-ê ge̍h pìⁿ-chòe chhin-chhiūⁿ huih hiah-ni̍h âng; 13thiⁿ-téng ê chhiⁿ tūi-lo̍h tōe, chhin-chhiūⁿ bû-hoa-kó-chhiū hō͘ tōa-hong sàu tín-tāng, iáu-bē sek ê ké-chí lóng lak liáu-liáu. 14Thiⁿ siau-sit, chhin-chhiūⁿ chi̍t kńg chheh kńg khí-lâi; soaⁿ kap hái-tó lóng choah lī-khui goân-ūi. 15Tōe-chiūⁿ ê kun-ông, thóng-tī-chiá, chiòng-léng, ū-chîⁿ-ê, ū-sè-ê, it-chhè choh lô͘-po̍k-ê, kap chū-iû-ê lóng khì bih tī tōng-lāi kap soaⁿ-giâm tiong-kan ê phāng. 16In ǹg soaⁿ-niá kap soaⁿ-giâm hoah kóng, “Tó lo̍h-lâi kā goán khàm-teh, hō͘ goán thang siám-pī chē tī pó-chō Hit-ūi ê bīn kap Iûⁿ-ko ê siū-khì. 17In-ūi in siū-khì ê tōa Ji̍t-chí kàu lah, sím-mi̍h lâng khiā ōe-tiâu?”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\