KHÉ-SĪ-LIO̍K 7

1Āu-lâi, góa ū khòaⁿ-kìⁿ sì ê thiⁿ-sài khiā tī tōe ê sì kak-thâu, chiong tōe sì-bīn ê hong cha̍h khí-lâi, hō͘ hong bōe chhe-tio̍h tōe, hái, kap it-chhè ê chhiū-ba̍k. 2Góa koh khòaⁿ-kìⁿ lēng-gōa chi̍t ê thiⁿ-sài the̍h éng-oa̍h Siōng-tè ê ìn, tùi ji̍t-chhut ê só͘-chāi chiūⁿ-lâi; i tùi ū niá-siū koân-pèng thang siong-hāi tōe kap hái hit sì ê thiⁿ-sài tōa-siaⁿ hoah, 3kóng, “Goán iáu-bē tī Siōng-tè lô͘-po̍k ê thâu-hia̍h khàm-ìn í-chêng, m̄-thang siong-hāi tōe, hái, kap chhiū-ba̍k.” 4Góa thiaⁿ-kìⁿ, tī [Í-sek-lia̍t] ta̍k ê chi-cho̍k tiong siū khàm-ìn ê lâng, lóng-chóng ū cha̍p-sì-bān sì-chheng. 5Sio̍k [Iû-tāi] chi-cho̍k siū khàm-ìn ê lâng ū chi̍t-bān nn̄g-chheng; sio̍k [Lū-piān] chi-cho̍k ê lâng ū chi̍t-bān nn̄g-chheng; sio̍k [Ka-te̍k] chi-cho̍k ê lâng ū chi̍t-bān nn̄g-chheng; 6sio̍k [A-siat] chi-cho̍k ê lâng ū chi̍t-bān nn̄g-chheng; sio̍k [Ná-hut-tha-lī] chi-cho̍k ê lâng ū chi̍t-bān nn̄g-chheng; sio̍k [Má-ná-se] chi-cho̍k ê lâng ū chi̍t-bān nn̄g-chheng; 7sio̍k [Se-biān] chi-cho̍k ê lâng ū chi̍t-bān nn̄g-chheng; sio̍k [Lī-bī] chi-cho̍k ê lâng ū chi̍t-bān nn̄g-chheng; sio̍k [Í-sat-ka] chi-cho̍k ê lâng ū chi̍t-bān nn̄g-chheng; 8sio̍k [Se-pò͘-lûn] chi-cho̍k ê lâng ū chi̍t-bān nn̄g-chheng; sio̍k [Iok-sek] chi-cho̍k ê lâng ū chi̍t-bān nn̄g-chheng; sio̍k [Piān-ngá-bín] chi-cho̍k siū khàm-ìn ê lâng ū chi̍t-bān nn̄g-chheng. 9Āu-lâi, góa koh khòaⁿ, ū khòaⁿ-kìⁿ chi̍t tōa-kûn lâng, bô-lâng ōe-tàng kè-sǹg in ê sò͘-bo̍k, sī tùi ta̍k kok, ta̍k cho̍k-kûn, ta̍k bîn-cho̍k, ta̍k khoán gú-giân lâi ê, lóng khiā tī pó-chō kap Iûⁿ-ko ê bīn-chêng, chhēng pe̍h-saⁿ, chhiú gia̍h chang-chhiū ki. 10In tōa-siaⁿ hoah: Goān chín-kiù kui tī chē tī pó-chō ê lán ê Siōng-tè, mā kui tī Iûⁿ-ko! 11Só͘-ū ê thiⁿ-sài lóng khiā tī pó-chō, tiúⁿ-ló, kap sì ê oa̍h-mi̍h ê chiu-ûi, in tī pó-chō chêng bīn phak lo̍h-khì kèng-pài Siōng-tè, 12kóng: Amen! Goān siōng-chàn, êng-kng, tì-hūi, kám-siā, chun-kùi, koân-lêng, khùi-la̍t, kui tī lán ê Siōng-tè, kàu éng-éng oán-oán. Amen! 13Tiúⁿ-ló tiong ū chi̍t-ê mn̄g góa kóng, “Chiah-ê chhēng pe̍h-saⁿ ê sī sím-mi̍h lâng? In tùi tó-ūi lâi?” 14Góa ìn kóng, “Sian-siⁿ, lí chai.” Āu-lâi i kā góa kóng, “Chiah-ê lâng sī keng-kè tōa chai-lān chhut-lâi ê, in ū sóe in ê saⁿ, ēng Iûⁿ-ko ê huih sóe kàu pe̍h. 15Só͘-í, in tī Siōng-tè ê pó-chō chêng, mî-ji̍t tī I ê sèng-tiān ho̍k-sāi I; chē tī pó-chō Hit-ūi beh pó-hō͘ in. 16In bōe-koh iau, bōe-koh chhùi-ta; ji̍t-thâu kap iām-jia̍t lóng bōe siong-hāi in. 17Tī pó-chō tiong ê Iûⁿ-ko beh chòe in ê bo̍k-chiá; I beh chhōa in kàu oa̍h-miā-chúi ê chôaⁿ-goân; Siōng-tè beh tùi in ê ba̍k-chiu chhit-khì lóng-chóng ê ba̍k-sái.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\