KHÉ-SĪ-LIO̍K 8

1Iûⁿ-ko khui tē-chhit ê hong-ìn ê sî, thiⁿ chēng-chēng iok pòaⁿ tiám cheng kú. 2Āu-lâi góa ū khòaⁿ-kìⁿ chhit ê thiⁿ-sài khiā tī Siōng-tè bīn-chêng, in ū niá-siū chhit ki lat-pah. 3Koh ū chi̍t ê thiⁿ-sài lâi, chhiú the̍h kim hiuⁿ-lô͘ khiā tī chè-tôaⁿ chêng, niá-siū chin chōe hiuⁿ thang kap chèng sìn-tô͘ ê kî-tó chòe-hé hiàn tī pó-chō chêng ê kim chè-tôaⁿ téng. 4Hiuⁿ-ian kap sìn-tô͘ ê kî-tó tùi thiⁿ-sài ê chhiú chhèng kàu Siōng-tè bīn-chêng. 5Jiân-āu, thiⁿ-sài the̍h hiuⁿ-lô͘, tóe móa chè-tôaⁿ téng ê hé, kā i hiat-lo̍h tōe, sûi-sî ū tân-lûi, hiáng-siaⁿ, sih-nà, kap tōe-tāng. 6Gia̍h chhit ki lat-pah ê chhit ê thiⁿ-sài chún-pī hó-sè beh pûn. 7Thâu-chi̍t ê thiⁿ-sài pûn, sûi-sî ū phau̍h kap hé, chham huih hiat-lo̍h tōe; tōe ê saⁿ-hūn-chi̍t sio-khì, chhiū-ba̍k ê saⁿ-hūn-chi̍t sio-khì, só͘-ū chhiⁿ-chhùi ê chháu lóng sio-khì. 8Tē-jī ê thiⁿ-sài pûn, sûi-sî ū chhin-chhiūⁿ hé teh sio ê tōa-soaⁿ hiat-lo̍h hái; hái ê saⁿ-hūn-chi̍t pìⁿ-chòe huih; 9hái-ni̍h ê oa̍h-mi̍h saⁿ-hūn-chi̍t sí-khì; chûn-chiah ê saⁿ-hūn-chi̍t sún-hoāi. 10Tē-saⁿ ê thiⁿ-sài pûn, sûi-sî ū chi̍t lia̍p tōa lia̍p chhiⁿ tùi thiⁿ-téng lak lo̍h-lâi, chhin-chhiūⁿ teh to̍h ê hé-pé lak tī saⁿ-hūn-chi̍t ê kang-hô kap só͘-ū ê chúi-chôaⁿ. 11Chit lia̍p chhiⁿ ê miâ kiò-chòe Khó͘-hiāⁿ. Saⁿ-hūn-chi̍t ê chúi pìⁿ khó͘, chin chōe lâng in-ūi chit-ê chúi sí-khì, in-ūi chúi pìⁿ khó͘. 12Tē-sì ê thiⁿ-sài pûn, ji̍t ê saⁿ-hūn-chi̍t, ge̍h ê saⁿ-hūn-chi̍t, chhiⁿ ê saⁿ-hūn-chi̍t lóng siū kong-kek, tì-kàu ji̍t, ge̍h, chhiⁿ ê saⁿ-hūn-chi̍t pìⁿ àm, ji̍t-sî saⁿ-hūn-chi̍t bô kng, mî-sî mā saⁿ-hūn-chi̍t bô kng. 13Āu-lâi góa khòaⁿ, ū thiaⁿ-kìⁿ chi̍t chiah tī khong-tiong teh pe ê eng-chiáu tōa-siaⁿ kiò kóng, “Chhám à! Chhám à! Tòa tī tōe-chiūⁿ ê lâng chhám à! In-ūi kî-tha ê saⁿ ê thiⁿ-sài teh-beh pûn lat-pah lah.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\