KHÉ-SĪ-LIO̍K 9

1Tē-gō͘ ê thiⁿ-sài pûn, góa ū khòaⁿ-tio̍h tùi thiⁿ-téng lak lo̍h-lâi tōe-bīn hit lia̍p chhiⁿ; chit lia̍p chhiⁿ ū niá-siū hit-ê bô-tóe chhim-khiⁿ ê só-sî. 2I khui bô-tóe chhim-khiⁿ, chiū ū tōa hé-lô͘ ê ian chhèng khí-lâi. Ji̍t-thâu kap thài-khong in-ūi chhim-khiⁿ ê ian chiū pìⁿ o͘-àm. 3Chháu-meh tùi ian ê lāi-bīn chhut-lâi hioh tī tōe-bīn; in niá-siū koân-pèng chhin-chhiūⁿ tōe-chiūⁿ ê giat-á-thâng ū ê koân-pèng. 4In siū kau-tài m̄-thang siong-hāi tōe-chiūⁿ ê chháu, ta̍k chióng ê chhiū-ba̍k, kap it-chhè chhiⁿ-chhùi ê mi̍h, chí-ū thang siong-hāi thâu-hia̍h bô khàm Siōng-tè ê ìn ê lâng. 5Chháu-meh bô tit-tio̍h koân thang thâi-sí chiah-ê lâng, chí-ū thang hō͘ in siū thòng-khó͘ gō͘ ge̍h-ji̍t kú, in ê thòng-khó͘ chhin-chhiūⁿ lâng hō͘ giat-á-thâng kā-tio̍h ê thòng-khó͘. 6Chiah-ê ji̍t ê tiong-kan, lâng kiû sí mā bōe tit sí, ài sí mā sí bōe-khì. 7Chháu-meh ê hêng-chōng chhin-chhiūⁿ chún-pī beh chhut-chiàn ê bé; in ê thâu-khak téng tì chhin-chhiūⁿ kim ê hoa-koan; in ê bīn chhin-chhiūⁿ lâng ê bīn; 8in ê thâu-mn̂g chhin-chhiūⁿ hū-jîn-lâng ê thâu-mn̂g; in ê gê chhin-chhiūⁿ sai ê gê; 9in ê heng-khám chhēng chhin-chhiūⁿ thih ê hō͘-heng-kah; in ê si̍t hoat-chhut ê siaⁿ chhin-chhiūⁿ chin chōe bé thoa-chhia phun-pháu beh khì kau-chiàn ê siaⁿ. 10In ū bé-liu chhin-chhiūⁿ giat-á-thâng ê bé-liu ū chhì; in siong-hāi lâng gō͘ ge̍h-ji̍t kú ê koân-pèng sī tī bé-liu. 11In ê ông sī koán-hat bô-tóe chhim-khiⁿ ê thiⁿ-sài; i ê miâ [Hi-pek-lâi]-gú kiò-chòe [A-pa-tùn], [Hi-la̍h]-gú kiò-chòe [A-pho-lûn], ì-sù sī Húi-bia̍t-chiá. 12Thâu-chi̍t ê chai-hō í-keng kè-khì; iáu ū nn̄g ê chai-hō teh-beh lâi. 13Tē-la̍k ê thiⁿ-sài pûn, góa ū thiaⁿ-kìⁿ chi̍t ê siaⁿ tùi Siōng-tè bīn-chêng ê kim chè-tôaⁿ hit sì ê kak chhut-lâi, 14kā gia̍h lat-pah ê tē-la̍k ê thiⁿ-sài kóng, “Lí tio̍h chiong koaiⁿ tī [Iù-hoat-la-tí] tōa-hô hit sì ê thiⁿ-sài pàng chhut-lâi.” 15Chit sì ê thiⁿ-sài siū tháu-pàng, sī chá chiū an-pâi hó-sè, tī tiāⁿ-tio̍h ê nî, ge̍h, ji̍t, kap sî beh sat-hāi jîn-lūi ê saⁿ-hūn-chi̍t. 16Góa ū thiaⁿ-kóng bé-peng ê sò͘-bo̍k lóng-chóng ū nn̄g-ek. 17Tī īⁿ-siōng tiong, góa só͘ khòaⁿ-kìⁿ bé kap khiâ-bé ê lâng sī án-ni: In ū chhēng hé-iām, nâ-pó-chio̍h, kap liû-hông ê sek-tì ê hō͘-heng-kah. In ê bé ê thâu chhin-chhiūⁿ sai ê thâu, tùi in ê chhùi thò͘-chhut hé, ian, kap liû-hông. 18Jîn-lūi ê saⁿ-hūn-chi̍t tùi bé ê chhùi thò͘ chhut-lâi ê hé, ian, kap liû-hông chit saⁿ hāng chai-hāi siū sat-hāi. 19Chiah-ê bé ê koân-pèng sī tī in ê chhùi kap bé-liu; in ê bé-liu chhin-chhiūⁿ chôa ū thâu, ēng chiah-ê thâu siong-hāi lâng. 20Kî-tha só͘ chhun ê chiū-sī chiah-ê bô siū chai-hō sat-hāi ê lâng. In iáu bô hoán-hóe, bô pàng-sak in ê chhiú só͘ chō ê ngó͘-siōng; in chiàu-siông pài chiah-ê kúi, kap hiah-ê bōe khòaⁿ, bōe thiaⁿ, bōe kiâⁿ, ēng kim, gûn, tâng, chio̍h, chhâ chō ê ngó͘-siōng. 21In mā bô hoán-hóe, bô pàng-sak in hiong-sat, siâ-su̍t, îm-loān, thau-the̍h ê hêng-ûi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\