LÔ-MÁ-SU 1

1Góa sī Ki-tok Iâ-so͘ ê lô͘-po̍k [Pó-lô], hōng Siōng-tè soán-tiàu choh sù-tô͘, te̍k-phài lâi thoân I ê hok-im. 2Chit-ê hok-im sī Siōng-tè chá-chêng thong-kè I ê chèng sian-ti kì tī Sèng-keng ê èng-ún. 3Chit-ê hok-im sī teh kóng-khí I ê Kiáⁿ lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok: Tùi jîn-sèng lâi kóng, I sī [Tāi-pi̍t] ê hō͘-tāi; 4tùi sèng-kiat ê sîn-sèng lâi kóng, Siōng-tè hō͘ I tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h, ēng tōa lêng-le̍k hián-bêng I sī Siōng-tè ê Kiáⁿ. 5Goán tùi I tit-tio̍h un-sù choh sù-tô͘, ūi-tio̍h Ki-tok ê miâ beh hō͘ bān-bîn sìn lâi sūn-thàn, 6mā pau-hâm lín chiah-ê siū soán-tiàu kui-sio̍k Iâ-so͘ Ki-tok ê lâng. 7Góa siá chit tiuⁿ phoe hō͘ lín só͘-ū tòa tī [Lô-má], Siōng-tè só͘ thiàⁿ,só͘ soán-tiàu choh I sìn-tô͘ ê lâng. Goān lán ê Pē Siōng-tè kap Chú Iâ-so͘ Ki-tok sù lín un-tián kap pêng-an! 8Tāi-seng, góa thong-kè Iâ-so͘ Ki-tok ūi-tio̍h lín chèng-lâng kám-siā góa ê Siōng-tè, in-ūi lín ê sìn-tek í-keng thoân-piàn choân sè-kài. 9Góa soan-iông I ê Kiáⁿ ê hok-im, ēng sim-lêng teh ho̍k-sāi hit-ūi Siōng-tè thang kā góa choh-chèng, góa siông-siông siàu-liām lín, 10put-sî tī kî-tó tiong khún-kiû Siōng-tè chiàu I ê hó chí-ì kā góa khui-lō͘, hō͘ góa bô kú chiū ōe-tàng sūn-lī khì lín hia. 11Góa chin ài kìⁿ lín, thang kap lín hun-hióng sio̍k-lêng ê un-sù, hō͘ lín kian-kiông; 12chiū-sī góa kàu lín tiong-kan ê sî, lín thong-kè góa ê sìn-gióng, góa thong-kè lín ê sìn-gióng, thang hō͘-siōng tit-tio̍h kó͘-lē. 13Hiaⁿ-tī chí-bē, góa chin ài lín chai, góa chin chōe piàn kè-ōe beh khì lín hia, thang kap tī kî-tha Gōa-pang-lâng ê tiong-kan kâng-khoán, mā tī lín tiong-kan siu-sêng chi̍t-kóa ké-chí, m̄-kú kàu taⁿ iáu ū chó͘-tòng. 14Bô-lūn sím-mi̍h khoán lâng, khai-hòa á-sī bī-khai-hòa ê, ū tì-hūi á-sī bô tì-hūi ê, góa lóng khiàm in ê chè. 15Só͘-í, góa pek-chhiat ǹg-bāng mā ōe-tàng chiong hok-im thoân hō͘ lín tī [Lô-má] ê lâng. 16Góa bô khòaⁿ hok-im chòe kiàn-siàu, in-ūi chit-ê hok-im sī Siōng-tè ê tōa lêng-le̍k, beh chín-kiù só͘-ū sìn ê lâng, tāi-seng [Iû-thài]-lâng, āu-lâi Gōa-pang-lâng. 17In-ūi chit-ê hok-im ū khé-sī Siōng-tè ê gī, chit-ê gī tùi-thâu-kàu-bé lóng sī thong-kè sìn lâi tit-tio̍h. Chiàu Sèng-keng só͘ kì-chài, “Gī ê lâng ōe tùi sìn lâi oa̍h.” 18Siōng-tè tùi thiⁿ-téng hoat-chhut siū-khì, khiàn-chek só͘-ū put-khiân put-gī ê lâng; in ê put-gī chó͘-tòng lâng bat chin-lí. 19In-ūi Siōng-tè ū tùi in hián-bêng I pún-sin, só͘-í in eng-kai tùi Siōng-tè ū chheng-chhó ê jīm-sek chiah tio̍h. 20Tùi chhòng-sè í-lâi, jio̍k-gán khòaⁿ bōe-tio̍h ê Siōng-tè éng-oán ê tōa lêng-le̍k kap sîn-sèng, thong-kè siū-chō ê mi̍h ōe-tàng chheng-chhó khòaⁿ-kìⁿ, só͘-í in lóng bōe-tàng the chek-jīm. 21In-ūi in sui-jiân bat Siōng-tè ia̍h bô chun-tiōng I chòe Siōng-tè, mā bô kā I kám-siā; in ê su-siúⁿ hoán-tńg pìⁿ-chòe khang-khang, sim-su gû-gōng, chhiong-móa o͘-àm. 22In chū-chheng chhong-bêng, kî-si̍t gû-gōng. 23In bô chiong êng-kng kui hō͘ bōe-sí-bia̍t ê Siōng-tè, hoán-tńg khì pài ōe-sí-bia̍t ê lâng, pe-chiáu, khîm-siù, thâng-thōa téng ê siōng. 24Só͘-í, Siōng-tè chhut-chāi in thàn ka-kī sim-lāi ê io̍k-bōng khì chòe bô chheng-khì ê tāi-chì, tì-kàu pí-chhú chau-that ka-kī ê sin-thé. 25In ēng hu-ké thòe-ōaⁿ Siōng-tè ê chin-lí. In kèng-pài, ho̍k-sāi pī-chō-bu̍t, bô kèng-pài hit-ūi Chō-bu̍t-chú --- I chiah eng-kai éng-oán tit-tio̍h chheng-chàn. Amen! 26In-ūi án-ni, Siōng-tè chhut-chāi in hòng-chhiòng thang kiàn-siàu ê jio̍k-io̍k: Cha-bó͘-lâng kap cha-bó͘-lâng ēng hoán chū-jiân ê sèng-koan-hē tāi-thòe kap ta-po͘-lâng chū-jiân ê koan-hē; 27ta-po͘-lâng mā kâng-khoán pàng-sak kap cha-bó͘-lâng chū-jiân ê sèng-koan-hē, pí-chhú io̍k-hé kong-sim; ta-po͘-lâng kap ta-po͘-lâng chòe kiàn-siàu ê tāi-chì, kiat-kó tio̍h siū piàn-thài ê hêng-ûi kai siū ê pò-èng. 28Kì-jiân in bô chin-chiàⁿ jīn-bat Siōng-tè, Siōng-tè chiū chhut-chāi in ê sim-su pāi-hoāi, khì chòe bô eng-kai chòe ê tāi-chì. 29In chhiong-móa ta̍k khoán ê put-gī, pháiⁿ-sim, tham-sim, ok-to̍k, móa-sim oàn-tò͘, bô͘-sat, tò͘-cheng, kan-chà, im-bô͘, kóng ka-chiah-āu-ōe, 30húi-pòng, oàn-hūn Siōng-tè, bú-bān Siōng-tè, kiau-ngō͘, khoa-kháu, chè-chō sī-hui, ngó͘-ge̍k pē-bú, 31bô bêng-lí, bô siú-iok, bô chêng, bô lîn-bín. 32In sui-jiân chai, chiàu Siōng-tè kong-gī ê phòaⁿ-toàn, chòe chiah-ê tāi-chì ê lâng eng-kai sí; in m̄-nā ka-kī chòe, sīm-chì mā chàn-sêng pa̍t-lâng án-ni chòe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\