LÔ-MÁ-SU 10

1Hiaⁿ-tī chí-bē, góa ê sim jia̍t-chhiat ǹg-bāng, koh tùi Siōng-tè kî-kiû ê, chiū-sī [Í-sek-lia̍t]-lâng ōe tit-tio̍h kiù. 2Góa ōe-tàng ūi-tio̍h in choh-chèng: In tùi Siōng-tè ū jia̍t-sim, m̄-kú m̄-sī kun-kù chèng-khak ê liáu-kái. 3In-ūi in bô bêng-pe̍k Siōng-tè ê gī, beh ēng ka-kī ê hong-hoat tui-kiû kap Siōng-tè kiàn-li̍p ha̍p-gî ê koan-hē, soah bô sūn-thàn Siōng-tè hō͘ lâng chiâⁿ-chòe gī-lâng ê hong-hoat. 4Kî-si̍t, Ki-tok í-keng oân-sêng Lu̍t-hoat ê bo̍k-te̍k, hō͘ sìn ê lâng ōe-tàng kap Siōng-tè ū ha̍p-gî ê koan-hē. 5Koan-hē tùi khò Lu̍t-hoat tit-tio̍h ê gī, [Mô͘-se] ū án-ni siá, “Siú Lu̍t-hoat ê lâng khò Lu̍t-hoat lâi oa̍h.” 6M̄-kú koan-hē tùi sìn chheng-gī, Sèng-keng ū án-ni kóng, “Lí m̄-thang sim-lāi kóng ‘Sím-mi̍h-lâng ōe peh chiūⁿ-thiⁿ?’ --- chiū-sī kóng, sím-mi̍h-lâng ōe chiong Ki-tok chhōa lo̍h-lâi? 7Mā m̄-thang kóng ‘Sím-mi̍h-lâng ōe lo̍h-khì chhim-ian?’ --- chiū-sī kóng, sím-mi̍h-lâng ōe chiong Ki-tok tùi sí-lâng tiong chhōa khí-lâi?” 8Chiah-ê ōe tàu-tóe sím-mi̍h ì-sù? Ì-sù sī: Siōng-tè ê ōe kap lí chin kūn, tī lí ê chhùi-ni̍h, tī lí ê sim-lāi. Che chiū-sī goán só͘ soan-iông ê sìn ê sìn-sit. 9Lí nā ēng chhùi soan-jīn “Iâ-so͘ sī Chú”, sim sìn Siōng-tè ū hō͘ I tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h, chiū ōe tit-tio̍h kiù. 10In-ūi lâng sim sìn chiū tit-tio̍h chheng-gī; chhùi soan-jīn chiū tit-tio̍h kiù. 11Sèng-keng ū án-ni kì-chài, “Sìn I ê lâng bōe tì-kàu sit-bāng kiàn-siàu.” 12[Iû-thài]-lâng kap Gōa-pang-lâng lóng bô chha-pia̍t, in-ūi ū kâng chi̍t ūi Siōng-tè sī bān-bîn ê Chú, I ōe hong-hong hù-hù sù-hok hō͘ só͘-ū kiû-kiò I ê lâng. 13In-ūi só͘-ū “Kiû-kiò Chú ê miâ ê lâng lóng ōe tit-kiù.” 14M̄-kú in to bô sìn I, ná-ōe kiû-kiò I? To bô thiaⁿ-tio̍h, ná-ōe sìn I? To bô-lâng thoân, ná-ōe thiaⁿ-tio̍h? 15To bô chhe-phài, ná-ōe thoân? Chiàu Sèng-keng só͘ kì-chài, “Thoân-pò hok-im ê lâng, in ê kha-jiah jōa-á-ni̍h súi!” 16M̄-kú, m̄-sī só͘-ū ê lâng lóng sūn-thàn chit-ê hok-im. [Í-sài-a] kóng, “Chú ah, sím-mi̍h-lâng sìn goán só͘ thoân ê sìn-sit?” 17Só͘-í, sìn sī tùi thiaⁿ, thiaⁿ sī tùi thiaⁿ Ki-tok ê ōe. 18Put-kò góa beh mn̄g, in kiám chin-chiàⁿ lóng m̄-bat thiaⁿ-tio̍h? Tong-jiân bat! Sèng-keng án-ni kì-chài: In ê siaⁿ-im thoân-piàn choân-tōe; in ê ōe thoân kàu thiⁿ-piⁿ hái-kak. 19Góa beh koh mn̄g, [Í-sek-lia̍t]-lâng kiám chin-chiàⁿ m̄-chai? Tāi-seng [Mô͘-se] thòe Siōng-tè án-ni kóng: Góa beh ēng m̄-sī góa chú-bîn ê lâng lâi ín-khí lín chi̍t-tò͘, ēng gû-gōng ê chú-bîn lâi kek-khí lín siū-khì. 20Āu-lâi [Í-sài-a] mā chin hó-táⁿ thòe Siōng-tè kóng: Bô chhē góa ê lâng, góa ū hō͘ in chhē-tio̍h; bô kiû góa ê lâng, góa ū tùi in hián-hiān. 21M̄-kú koan-hē [Í-sek-lia̍t]-lâng, I ū kóng, “Ngī-sim pōe-ge̍k ê chú-bîn, góa kui-ji̍t chhun siang-chhiú hoan-gêng.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\