LÔ-MÁ-SU 11

1Án-ni, góa beh mn̄g, Siōng-tè kiám ū pàng-sak I ê chú-bîn? Choa̍t-tùi bô! Góa pún-sin mā-sī [Í-sek-lia̍t]-lâng, sī [A-pek-la-hán] ê hō͘-tāi, sio̍k [Piān-ngá-bín] chi-cho̍k. 2Siōng-tè m̄-bat pàng-sak I chá chiū kéng-soán ê chú-bîn. Lín kiám m̄-chai Sèng-keng ū kì-chài, [Í-lī-a] tùi Siōng-tè khòng-kò [Í-sek-lia̍t]-lâng, 3kóng, “Chú ah, in thâi-sí lí ê sian-ti, thiah-húi lí ê chè-tôaⁿ, chí-ū chhun góa chi̍t lâng, in mā teh siàu-siūⁿ góa ê sìⁿ-miā.” 4M̄-kú Siōng-tè án-chóaⁿ ìn-tap? I kóng, “Góa ū ūi-tio̍h ka-kī lâu chhit-chheng ê m̄-bat kūi-pài [Pa-le̍k] ê lâng.” 5Hiān-kim chit-ê sî ê chêng-hêng mā-sī án-ni, Siōng-tè ū lâu ēng un-tián kéng-soán ê chió-sò͘-lâng. 6Kì-jiân sī Siōng-tè ê un-tián, chiū m̄-sī kun-kù lâng ê hêng-ûi; nā kun-kù lâng ê hêng-ûi, un-tián chiū m̄-sī un-tián! 7Nā án-ni, [Í-sek-lia̍t]-lâng bô tit-tio̍h in teh tui-chhē ê, chí-ū Siōng-tè só͘ kéng-soán ê chió-sò͘-lâng ū tit-tio̍h. Kî-tha ê lâng sim ngī m̄-thiaⁿ, 8chiàu Sèng-keng só͘ kì-chài: Siōng-tè hō͘ in ê sim-lêng bâ-pì, ba̍k-chiu khòaⁿ bōe-kìⁿ, hī-khang thiaⁿ bōe-tio̍h, ti̍t-kàu kin-á-ji̍t. 9[Tāi-pi̍t] kóng: Tio̍h hō͘ in ê iàn-hōe chiâⁿ-chòe hām-khiⁿ, lô-bāng, hō͘ in poa̍h-tó, chòe in ê pò-èng. 10Tio̍h hō͘ in ê ba̍k-chiu hoe, bōe khòaⁿ-kìⁿ, hō͘ in ê ka-chiah-phiaⁿ éng-oán khiau-ku. 11Án-ni, góa beh kóng, [Í-sek-lia̍t]-lâng tó lo̍h-khì, kiám lóng peh bōe khí-lâi? It-tēng bōe án-ni! Tian-tò in-ūi in ê kè-sit, chín-kiù lîm-kàu Gōa-pang-lâng, lâi kek-khí [Í-sek-lia̍t]-lâng ê chi̍t-tò͘. 12Kì-jiân [Í-sek-lia̍t]-lâng ê kè-sit ōe hō͘ sè-kan-lâng tit-tio̍h hong-hù ê chiok-hok, in ê sit-pāi ōe hō͘ Gōa-pang-lâng tit-tio̍h hong-hù ê chiok-hok, hô-hòng [Í-sek-lia̍t]-lâng nā choân-sò͘ tit-tio̍h kiù, hit-ê chiok-hok kiám-bōe koh-khah hong-hù? 13Hiān-chāi góa tùi lín Gōa-pang-lâng kóng. Kì-jiân góa sī Gōa-pang-lâng ê sù-tô͘, góa khòaⁿ góa ê chit-hūn chòe êng-kng, 14án-ni thang kek-khí góa ê tông-pau ê chi̍t-tò͘, lâi kiù in tiong-kan chi̍t-kóa lâng. 15[Í-sek-lia̍t] tông-pau siū khì-sak nā ōe hō͘ sè-kan-lâng kap Siōng-tè koh hô-hó, in koh siū chiap-la̍p kiám m̄-sī chhin-chhiūⁿ lâng tùi sí koh-oa̍h? 16Thâu-chi̍t tè mī-chhè nā sèng-pia̍t kui hō͘ Siōng-tè, kui-sn̂g mā lóng ōe án-ni; chhiū-kun nā sèng-pia̍t kui hō͘ Siōng-tè, ki mā lóng ōe án-ni. 17Lâng kā ka-ná-chhiū-ki chián khí-lâi, chiong lín chiah-ê iá-seng ê ka-ná-chhiū-ki chiap lo̍h-khì, lâi chiap-siū kâng hit châng chhiū-kun ê êng-ióng-hun, 18lín chiū m̄-thang tùi chián khí-lâi ê chhiū-ki khoa-kháu. Lín nā beh khoa-kháu, tio̍h chai, m̄-sī kun teh óa-khò lín, sī lín teh óa-khò kun. 19Lí kiám-chhái beh kóng, “Chiah-ê chhiū-ki chián khí-lâi sī beh kā góa chiap lo̍h-khì.” 20Tio̍h! In m̄-sìn chiah siū chián khí-lâi, lí tùi sìn chiah khiā ōe-tiâu. Lí m̄-thang kiau-ngō͘, tio̍h kiaⁿ-hiâⁿ. 21In-ūi Siōng-tè nā bô lâu goân-lâi ê chhiū-ki, mā bô it-tēng ōe lâu lí. 22Só͘-í, tio̍h chai Siōng-tè ê chû-ài kap giâm-hat, tùi tūi-lo̍h ê lâng, I chin giâm-hat, m̄-kú lí nā kè-sio̍k óa-khò I ê chû-ài, I chiū ēng chû-ài tùi-thāi lí; nā bô, lí mā ōe siū chián-tn̄g sit-khì I ê chû-ài. 23[Í-sek-lia̍t]-lâng nā m̄-sī kian-chhî m̄-sìn, chiū ōe siū chiap tò tńg-khì, in-ūi Siōng-tè ōe-tàng koh kā in chiap tò tńg-khì. 24Lín chiah-ê tùi iá-seng ê ka-ná-chhiū chián khí-lâi ê chhiū-ki, Siōng-tè to ōe-tàng ûi-hoán chū-jiân kā lín chiap tī hó ê ka-ná-chhiū, hiah-ê goân-lâi ê chhiū-ki kiám-bōe koh-khah eng-kai chiap tò tńg-khì? 25Hiaⁿ-tī chí-bē, góa ài lín chai chit-ê ò-biāu ê chin-lí, chiah bōe siūⁿ-kóng ka-kī sī chhong-bêng. Chi̍t pō͘-hūn ê [Í-sek-lia̍t]-lâng chiām-sî ngī-sim, kàu Gōa-pang-lâng kui Chú ê sò͘-bo̍k móa ûi-chí. 26Án-ni, só͘-ū ê [Í-sek-lia̍t]-lâng lóng ōe tit-kiù. Chiàu Sèng-keng só͘ kì-chài: Chín-kiù-chiá ōe tùi [Sek-an] chhut-lâi, I ōe tû-khì [Ngá-kok] ê put-khiân put-gī. 27Hit sî góa beh tû-khì in ê chōe; Che sī góa kap in só͘ li̍p ê iok. 28Chi̍t hong-bīn, tùi hok-im ê koan-tiám lâi kóng, [Í-sek-lia̍t]-lâng in-ūi lín ê iân-kò͘ chiâⁿ-chòe Siōng-tè ê tùi-te̍k. Lēng-gōa chi̍t hong-bīn, tùi kéng-soán ê koan-tiám lâi kóng, in-ūi in chó͘-sian ê iân-kò͘, in chiâⁿ-chòe Siōng-tè só͘ thiàⁿ ê lâng; 29in-ūi Siōng-tè ê un-sù kap kéng-soán bōe kái-piàn. 30Lín Gōa-pang-lâng í-chêng bô sūn-ho̍k Siōng-tè, hiān-chāi in-ūi [Í-sek-lia̍t]-lâng bô sūn-ho̍k, lín chiah tit-tio̍h lîn-bín. 31Kâng-khoán, in-ūi lín ū tit-tio̍h lîn-bín, in hiān-chāi bô sūn-ho̍k Siōng-tè, sī beh hō͘ in mā ōe tit-tio̍h lîn-bín. 32Siōng-tè chiong só͘-ū ê lâng lóng koaiⁿ tī bô sūn-ho̍k ê chōng-thāi, sī ūi-tio̍h beh lîn-bín só͘-ū ê lâng. 33Siōng-tè ê hong-sēng, tì-hūi, chai-bat, jōa-á-ni̍h chhim-tîm ah! I ê phòaⁿ-toàn oh-tit thui-chhek; I ê tō-lō͘ oh-tit chhē-tio̍h! 34Sím-mi̍h-lâng chai Chú ê sim-ì? Sím-mi̍h-lâng ōe-tàng thòe I chhut chú-ì? 35Sím-mi̍h-lâng bat seng hō͘ I sím-mi̍h, I tio̍h pò-tap in? 36In-ūi bān-mi̍h lóng chhut tī I, óa-khò I, kui tī I; goān I tit-tio̍h êng-kng ti̍t-kàu éng-oán. Amen!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\