LÔ-MÁ-SU 12

1Só͘-í, hiaⁿ-tī chí-bē, in-ūi Siōng-tè ê lîn-bín, góa khǹg lín tio̍h chiong ka-kī ê seng-khu hiàn hō͘ Siōng-tè chòe oa̍h-oa̍h ê chè, sī sèng-kiat, I só͘ hoaⁿ-hí ê; che sī lín ha̍p-gî ê kèng-pài. 2M̄-thang hō͘ sè-sio̍k tông-hòa, tian-tò tio̍h hō͘ Siōng-tè kā lín kái-chō, sim-chì tit-tio̍h keng-sin, hō͘ lín thang piān-pia̍t sím-mi̍h sī Siōng-tè só͘ hoaⁿ-hí, khòaⁿ-chòe hó, koh oân-choân ê chí-ì. 3Khò Siōng-tè hō͘ góa ê un-sù, góa tùi lín ta̍k ê lâng kóng: M̄-thang chiong ka-kī khòaⁿ siuⁿ koân, tio̍h chiàu Siōng-tè sù hō͘ lín ta̍k ê lâng sìn-sim ê hūn-liōng sīn-tiōng phêng-kè ka-kī. 4Chhin-chhiūⁿ chi̍t ê seng-khu ū chin chōe chi-thé, ta̍k ê chi-thé kok ū bô sio-siâng ê kong-lêng. 5Sui-jiân lán ū chin chōe lâng, m̄-kú tī Ki-tok sī chi̍t-thé, hō͘-siōng chòe chi-thé. 6Chiàu Siōng-tè sù hō͘ lán ê un-tián, lán ta̍k ê lâng ū tit-tio̍h bô sio-siâng ê un-sù: Soan-káng sìn-sit ê lâng tio̍h hû-ha̍p sìn-sim soan-káng; 7ho̍k-sāi ê lâng tio̍h choân-sim ho̍k-sāi; kàu-tō ê lâng tio̍h choân-sim kàu-tō; 8khoàn-bián ê lâng tio̍h choân-sim khoàn-bián; chín-chè ê lâng tio̍h khóng-khài; léng-tō ê lâng tio̍h jia̍t-sim; chòe chû-siān ê lâng tio̍h kam-sim lo̍k-ì. 9Thiàⁿ tio̍h sêng-sim sêng-ì; tio̍h oàn-hūn pháiⁿ, kian-chhî hó. 10Tio̍h ēng hiaⁿ-tī-ài hō͘-siōng saⁿ-thiàⁿ; tio̍h chek-ke̍k saⁿ kèng-tiōng. 11M̄-thang pîn-tōaⁿ; sim-chì tio̍h jia̍t-sêng, kè-sio̍k ho̍k-sāi Chú. 12Tio̍h khǹg ǹg-bāng lâi hoaⁿ-hí; tio̍h jím-siū hoān-lān; tio̍h put-sî kî-tó. 13Tio̍h pang-chān lín tiong-kan sàn-chhiah ê sìn-tô͘; tio̍h hó khoán-thāi chhut-gōa-lâng. 14Tio̍h chiok-hok pek-hāi lín ê lâng; tio̍h chiok-hok, m̄-thang chiù-chó͘. 15Tio̍h kap hoaⁿ-hí ê lâng chòe-hé hoaⁿ-hí, kap ai-khàu ê lâng chòe-hé ai-khàu. 16Tio̍h tâng-sim ha̍p-ì; m̄-thang kiau-ngō͘; tio̍h chòe pîn-chiān ê lâng ê tâng-phōaⁿ; m̄-thang chū-chok-chhong-bêng. 17M̄-thang ēng pháiⁿ pò pháiⁿ; tio̍h chòe chèng-lâng khòaⁿ-chòe hó ê sū. 18Tio̍h chīn-só͘-ōe kap chèng-lâng hô-bo̍k siong-chhù. 19Chhin-ài ê hiaⁿ-tī chí-bē, m̄-thang ūi-tio̍h ka-kī pò-oan, lêng-khó hō͘ Siōng-tè thòe lín siū-khì, in-ūi Sèng-keng ū kì-chài, “Chú kóng, sin-oan chāi-tī góa, góa ōe pò-èng.” 20M̄-kú Sèng-keng mā ū kì-chài, “Lí ê tùi-te̍k nā iau, tio̍h hō͘ i chia̍h, chhùi-ta, tio̍h hō͘ i lim; in-ūi lí án-ni chòe, ná-chún chiong teh to̍h ê hé-thòaⁿ thia̍p tī i ê thâu-khak téng, hō͘ i kiàn-siàu-kah tòng bōe-tiâu.” 21Só͘-í, m̄-thang hō͘ pháiⁿ iâⁿ-kè lín; tio̍h ēng hó khah-iâⁿ pháiⁿ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\