LÔ-MÁ-SU 13

1Ta̍k ê lâng tio̍h sūn-ho̍k tī téng-bīn ê koân-pèng, in-ūi koân-pèng lóng sī tùi Siōng-tè lâi. Chiáng-koân-chiá ê koân-pèng lóng sī Siōng-tè chè-tēng ê. 2Só͘-í, hoán-khòng koân-pèng sī ûi-pōe Siōng-tè só͘ chè-tēng ê chè-tō͘; hoán-khòng ê lâng ōe siū sím-phòaⁿ. 3Thóng-tī-chiá m̄-sī beh hō͘ choh-hó ê lâng kiaⁿ-hiâⁿ, sī beh hō͘ choh-pháiⁿ ê lâng kiaⁿ-hiâⁿ. Lí kiám bô ài chòe chi̍t ê bián kiaⁿ koân-pèng ê lâng? Nā ài, tio̍h choh-hó, lí chiū ōe tit-tio̍h chheng-chàn; 4in-ūi i sī Siōng-tè ê chhe-ēng, i ê chit-chek sī beh pang-chān lí. M̄-kú lí nā choh-pháiⁿ, tio̍h kiaⁿ i, in-ūi i tòa kiàm m̄-sī bô bo̍k-te̍k. I sī Siōng-tè ê chhe-ēng, sī sin-oan-chiá, beh thòe Siōng-tè hêng-hoa̍t choh-pháiⁿ ê lâng. 5Só͘-í, lín tio̍h sūn-ho̍k, m̄-sī kan-ta in-ūi kiaⁿ Siōng-tè siū-khì, mā-sī ūi-tio̍h liông-sim ê iân-kò͘. 6Lín la̍p-sè mā-sī ūi-tio̍h chit-ê lí-iû, in-ūi i sī ho̍k-sāi Siōng-tè ê lâng, teh chip-hêng i ê chit-bū. 7Tio̍h tùi chèng-lâng chīn lín ê gī-bū; lín khiàm ê, tio̍h hêng; eng-kai la̍p ê, tio̍h la̍p; eng-kai kiaⁿ-ùi ê, tio̍h kiaⁿ-ùi; eng-kai chun-kèng ê, tio̍h chun-kèng. 8Hō͘-siōng saⁿ-thiàⁿ ê chè í-gōa, choa̍t-tùi m̄-thang khiàm lâng sím-mi̍h; in-ūi thiàⁿ pa̍t-lâng ê, í-keng ū oân-sêng Lu̍t-hoat ê iau-kiû. 9Lu̍t-hoat ê iau-kiû sī: “M̄-thang kan-îm; m̄-thang thâi-lâng; m̄-thang thau-the̍h; m̄-thang tham-sim;” chiah-ê kap kî-tha ê iau-kiû lóng pau-hâm tī “Tio̍h thiàⁿ chhù-piⁿ chhin-chhiūⁿ thiàⁿ ka-kī” chit kù ōe. 10Thiàⁿ chhù-piⁿ ê lâng bōe siong-hāi pa̍t-lâng. Só͘-í, thiàⁿ sêng-choân Lu̍t-hoat. 11Án-ni, lín chai chit-ê sî-chūn sī lín eng-kai khùn-chhíⁿ ê sî, in-ūi hiān-chāi pí lán tú-tú sìn ê sî koh-khah chiap-kūn chín-kiù. 12Mî-sî í-keng chhim, ji̍t-sî teh-beh kàu. Só͘-í, lán tio̍h thǹg-tiāu o͘-àm ê hêng-ûi, ēng kng-bêng chòe bú-chong. 13Lán ê hêng-ûi tio̍h toan-chèng, chhin-chhiūⁿ tī ji̍t-sî teh seng-oa̍h. M̄-thang hòng-chhiòng, chiú-chùi; m̄-thang hò͘ⁿ-sek, hòng-tōng; m̄-thang saⁿ-chiⁿ, oàn-tò͘. 14Tio̍h ēng Chú Iâ-so͘ Ki-tok chòe bú-chong lâi chhēng; m̄-thang chí-ū tô͘-bô͘ jio̍k-thé ê sū lâi boán-chiok su-io̍k.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\