LÔ-MÁ-SU 14

1Sìn-sim loán-jio̍k ê lâng tio̍h kā i chiap-la̍p, m̄-thang kap i piān-lūn ū cheng-gī ê sū. 2Sìn ê lâng ta̍k hāng lóng ū chia̍h, m̄-kú loán-jio̍k ê lâng chí-ū chia̍h chhài-soe. 3Ta̍k hāng chia̍h ê lâng m̄-thang khòaⁿ-khin bô ta̍k hāng chia̍h ê lâng; bô ta̍k hāng chia̍h ê lâng mā m̄-thang phoe-phòaⁿ ta̍k hāng chia̍h ê lâng, in-ūi Siōng-tè í-keng ū chiap-la̍p i. 4Lí sǹg siáⁿ, ná káⁿ phoe-phòaⁿ pa̍t-lâng ê lô͘-po̍k? I chòe liáu hó á-sī bô hó, i ê chú-lâng ōe kā i sím-phòaⁿ. I ōe chòe hó-sè, in-ūi Chú ōe kā i pang-chān. 5Ū lâng khòaⁿ chit ji̍t pí hit ji̍t khah tiōng-iàu; mā ū lâng khòaⁿ ta̍k ji̍t pîⁿ-pîⁿ tiōng-iàu. Ta̍k ê lâng tio̍h ū ka-kī bêng-khak ê kiàn-kái. 6Siú te̍k-pia̍t ji̍t-chí ê lâng sī ūi-tio̍h Chú lâi siú; ū chia̍h-bah ê lâng mā-sī ūi-tio̍h Chú lâi chia̍h, in-ūi i ū kám-siā Siōng-tè. Bô chia̍h-bah ê lâng sī ūi-tio̍h Chú bô chia̍h, i mā-sī ū kám-siā Siōng-tè. 7Lán bô-lâng ūi-tio̍h ka-kī teh oa̍h, mā bô-lâng ūi-tio̍h ka-kī lâi sí. 8Lán nā oa̍h, sī ūi-tio̍h Chú teh oa̍h; nā sí, mā-sī ūi-tio̍h Chú lâi sí. Só͘-í, bô-lūn oa̍h á-sī sí, lán lóng sī sio̍k Chú ê lâng. 9Ūi-tio̍h chit-ê bo̍k-te̍k Ki-tok ū sí, mā ū koh-oa̍h, thang siâng-sî chòe sí-lâng kap oa̍h-lâng ê Chú. 10Án-ni, sī-án-chóaⁿ lí teh phoe-phòaⁿ lí ê hiaⁿ-tī á-sī chí-bē? Sī-án-chóaⁿ teh khòaⁿ-khin lí ê hiaⁿ-tī á-sī chí-bē? In-ūi lán chèng-lâng lóng tio̍h khiā tī Siōng-tè ê sím-phòaⁿ-tâi chêng. 11Sèng-keng ū kì-chài: Chú kóng, góa sī éng-oa̍h ê Siōng-tè; ta̍k ê kha-thâu-u ōe kā góa kūi-pài, ta̍k ê chhùi-tûn ōe soan-jīn góa sī Siōng-tè. 12Án-ni, lán ta̍k ê lâng tio̍h chiong ka-kī ê tāi-chì tī Siōng-tè ê bīn-chêng kau-tài chheng-chhó. 13Só͘-í, lán m̄-thang koh-chài hō͘-siōng phoe-phòaⁿ, hoán-tńg tio̍h koat-sim bô chòe hō͘ hiaⁿ-tī á-sī chí-bē ê sìn-gióng siū chó͘-gāi, poa̍h-tó ê sū. 14Góa chai, koh Chú Iâ-so͘ hō͘ góa khak-sìn, ta̍k hāng mi̍h pún-sin lóng chheng-khì; lâng nā siūⁿ-kóng bô chheng-khì, tùi hit-ê lâng lâi kóng hit hāng mi̍h chiū bô chheng-khì. 15Lí nā in-ūi só͘ chia̍h ê mi̍h hō͘ hiaⁿ-tī á-sī chí-bē kan-khó͘ sim, lí ê hêng-ûi chiū m̄-sī chhut tī thiàⁿ-sim. Lí m̄-thang ūi-tio̍h ka-kī só͘ chia̍h ê mi̍h hō͘ hiaⁿ-tī á-sī chí-bē tì-kàu bia̍t-bông, in-ūi Ki-tok í-keng ūi-tio̍h i sí. 16Só͘-í, m̄-thang hō͘ lí khòaⁿ-chòe hó ê chiâⁿ-chòe lâng ê húi-pòng. 17Siōng-tè chú-koân ê si̍t-hiān m̄-sī khò lim-chia̍h, sī khò Sèng Sîn só͘ sù ê kong-gī, hô-pêng, kap hoaⁿ-hí. 18Ēng án-ni lâi ho̍k-sāi Ki-tok ê lâng ōe hō͘ Siōng-tè hoaⁿ-hí, mā ōe tit-tio̍h lâng ê chheng-chàn. 19Só͘-í, lán tio̍h tui-kiû hô-bo̍k kap hō͘-siōng chō-chiū ê sū. 20M̄-thang ūi-tio̍h chia̍h-mi̍h phò-hoāi Siōng-tè ê kang-chok. Bān-mi̍h lóng chheng-khì, m̄-kú lâng nā in-ūi chia̍h-mi̍h hō͘ pa̍t-lâng ê sìn-gióng siū chó͘-gāi chiū m̄-hó. 21Khah hó sī bô chia̍h-bah, bô lim-chiú, bô chòe hō͘ hiaⁿ-tī á-sī chí-bē sit-khì sìn-gióng ê tāi-chì. 22Lí tùi chi̍t hāng sū ê sìn-liām sī lí kap Siōng-tè tiong-kan ê tāi-chì. Tùi ka-kī khòaⁿ-chòe tio̍h ê sū bô chū-chek ê lâng chin ū hok-khì. 23M̄-kú sim ū giâu-gî lâi chia̍h ê lâng ōe siū tēng-chōe, in-ūi m̄-sī chhut-tī sìn-sim. M̄-sī chhut-tī sìn-sim lâi chòe ê lóng sī chōe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\