LÔ-MÁ-SU 15

1Lán chiah-ê sìn-sim kian-kiông ê lâng eng-kai kā sìn-sim loán-jio̍k ê lâng tàu taⁿ tāng-tàⁿ. M̄-thang kiû hō͘ ka-kī hoaⁿ-hí; 2lán ta̍k ê lâng tio̍h kiû hō͘ chhù-piⁿ hoaⁿ-hí, hō͘ in tit-tio̍h lī-ek thang kiàn-li̍p sìn-sim. 3In-ūi Ki-tok bô kiû hō͘ ka-kī hoaⁿ-hí, hoán-tńg chhin-chhiūⁿ Sèng-keng só͘ kì-chài, “Bú-jio̍k lí ê lâng ê bú-jio̍k kui tī góa.” 4Chá-chêng só͘ siá ê lóng sī ūi-tio̍h beh kà-sī lán lâi siá ê, hō͘ lán tùi jím-nāi kap Sèng-keng ê an-ùi tit-tio̍h ǹg-bāng. 5Goān sù jím-nāi kap an-ùi ê Siōng-tè hō͘ lín tâng sim-chì ha̍k-si̍p Ki-tok Iâ-so͘ ê bô͘-iūⁿ, 6thang tâng-sim tâng-siaⁿ êng-iāu lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê Pē Siōng-tè! 7Só͘-í, ūi-tio̍h êng-iāu Siōng-tè, lín tio̍h hō͘-siōng chiap-la̍p, chhin-chhiūⁿ Ki-tok ū chiap-la̍p lín. 8Góa kā lín kóng, Ki-tok chiâⁿ-chòe siū kat-lé ê lâng ê chhe-ēng, sī beh hián-sī Siōng-tè ê sìn-si̍t, thang chèng-bêng Siōng-tè tùi chó͘-sian ê èng-ún ū si̍t-hiān, 9mā beh hō͘ Gōa-pang-lâng in-ūi Siōng-tè ê lîn-bín thang kui êng-kng hō͘ I. Chiàu Sèng-keng só͘ kì-chài: Só͘-í, góa beh tī Gōa-pang-lâng tiong-kan soan-jīn lí, chhiùⁿ-koa o-ló lí ê miâ. 10I koh kóng: Gōa-pang-lâng ah, tio̍h kap Siōng-tè ê chú-bîn chòe-hé hoaⁿ-hí. 11I koh kóng: Só͘-ū ê Gōa-pang-lâng ah, tio̍h o-ló Chú; bān-bîn ah, tio̍h siōng-chàn I. 12[Í-sài-a] koh-chài kóng: [Iâ-se] ê kun ōe puh-íⁿ, I ōe khí-lâi thóng-tī gōa-pang; Gōa-pang-lâng lóng ōe chiong ǹg-bāng kau-thok I. 13Goān sù ǹg-bāng ê Siōng-tè, in-ūi lín tùi I ê sìn-sim, hō͘ lín chhiong-móa ta̍k khoán ê hoaⁿ-hí kap pêng-an, koh hō͘ lín tùi Sèng Sîn ê lêng-le̍k chhiong-móa ǹg-bāng! 14Góa ê hiaⁿ-tī chí-bē, góa ka-kī khak-sìn lín hui-siông liông-siān, chhiong-móa ta̍k khoán ê tì-sek, koh ōe-hiáu hō͘-siōng khó͘-khǹg. 15M̄-kú góa hó-táⁿ siá chit tiuⁿ phoe hō͘ lín, kā lín thê-chhíⁿ kúi tiám; in-ūi Siōng-tè ū sù góa te̍k-pia̍t ê un-tián, 16thang tī Gōa-pang-lâng ê tiong-kan ho̍k-sāi Ki-tok Iâ-so͘, choh chè-si soan-káng Siōng-tè ê hok-im, thang hō͘ Gōa-pang-lâng chiâⁿ-chòe Sèng Sîn só͘ sèng-hòa, Siōng-tè chiap-la̍p ê chè-mi̍h. 17Só͘-í, in-ūi Ki-tok Iâ-so͘ ê iân-kò͘, góa khòaⁿ ho̍k-sāi Siōng-tè chòe êng-kng. 18Góa m̄-káⁿ kóng pa̍t-hāng tāi-chì, chí-ū beh kóng chit hāng, chiū-sī Ki-tok thong-kè góa ê giân-gú kap hêng-ûi, ēng sîn-jiah kî-sū ê lêng-le̍k, kap Siōng-tè ê Sîn ê lêng-le̍k, hō͘ Gōa-pang-lâng sūn-ho̍k Siōng-tè. Só͘-í tùi [Iâ-lō͘-sat-léng] it-ti̍t kàu [Í-lī-lí-kó͘] ê tōe-khu, góa ta̍k só͘-chāi khì soan-iông Ki-tok ê hok-im. 20Góa koat-ì bô beh tī í-keng thiaⁿ-tio̍h Ki-tok ê miâ ê só͘-chāi thoân hok-im, chiah bōe tī pa̍t-lâng ê tōe-ki téng khí-chhù. 21Chiàu Sèng-keng só͘ kì-chài: M̄-bat thiaⁿ-tio̍h I ê lâng ōe khòaⁿ-kìⁿ; m̄-bat thiaⁿ-kìⁿ I ê lâng ōe bêng-pe̍k. 22Góa chin chōe piàn ū tú-tio̍h chó͘-tòng, bōe-tàng khì lín hia. 23M̄-kú taⁿ tī chiah-ê tōe-khu bô pa̍t-ê só͘-chāi thang khì, koh kúi-nā nî lâi, góa it-ti̍t teh ǹg-bāng ōe-tàng khì lín hia. 24Chit piàn beh khì [Se-pan-gâ] ê lō͘-tiong, góa ǹg-bāng ōe keng-kè lín hia khì khòaⁿ lín, seng kap lín ū chi̍t tōaⁿ sî-kan hoaⁿ-hí ê kau-pôe, jiân-āu chiah hō͘ lín sòng-hêng kè-sio̍k khì [Se-pan-gâ]. 25M̄-kú góa hiān-chāi tio̍h seng khì [Iâ-lō͘-sat-léng] kiong-kip hiah-ê sìn-tô͘ ê su-iàu, 26in-ūi [Má-kî-tùn] kap [A-kai-a] ê kàu-hōe hoaⁿ-hí hiàn chi̍t pit chîⁿ pang-chān [Iâ-lō͘-sat-léng] chi̍t-kóa sàn-chhiah ê sìn-tô͘. 27Che sī in hoaⁿ-hí chòe ê, kî-si̍t mā-sī in só͘ khiàm ê chè. Kì-jiân [Iû-thài] sìn-tô͘ ū kap Gōa-pang-lâng hun-hióng sio̍k-lêng ê hok-khì, Gōa-pang ê sìn-tô͘ eng-kai tī bu̍t-chit siōng pang-chān in. 28Thèng-hāu góa chit hāng tāi-chì chòe hó-sè, chiong koan-bō͘ ê chit pit chîⁿ kau hō͘ in liáu-āu, chiah keng-kè lín hia khì [Se-pan-gâ]. 29Góa chai góa khì lín hia ê sî, mā ōe chiong Ki-tok hong-hù ê un-tián tòa khì hō͘ lín. 30Hiaⁿ-tī chí-bē, thong-kè lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok kap Sèng Sîn só͘ sù ê thiàⁿ-sim, góa chhiáⁿ lín chīn-la̍t kap góa chòe-hé ūi-tio̍h góa kî-kiû Siōng-tè, 31hō͘ góa bián siū-tio̍h [Iû-thài] m̄-sìn ê lâng ê hām-hāi, koh hō͘ góa tī [Iâ-lō͘-sat-léng] pān-lí kiong-kip ê tāi-chì ōe tit-tio̍h sìn-tô͘ chiap-la̍p. 32Án-ni, góa chiū thang hoaⁿ-hoaⁿ hí-hí chiàu Siōng-tè ê chí-ì khì lín hia, kap lín chòe-hé tiông-sin tit-tio̍h khùi-la̍t. 33Goān sù pêng-an ê Siōng-tè kap lín tāi-ke tông-chāi. Amen!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\