LÔ-MÁ-SU 16

1Góa tùi lín chhui-chiàn lán ê chí-bē [Hui-pí], i sī [Kian-kek-lí] kàu-hōe ê chip-sū. 2Chhiáⁿ lín in-ūi Chú ê iân-kò͘, chiàu sìn-tô͘ ê pún-hūn kā i chiap-thāi. I ū sím-mi̍h su-iàu, chhiáⁿ lín kā i pang-chān. I it-ti̍t jia̍t-sim pang-chān chin chōe lâng, pau-hâm góa pún-sin. 3Chhiáⁿ thòe góa kā tī Ki-tok Iâ-so͘ ê tâng-kang [Pek-ki-lah] kap [A-ku-lah] chhéng-an. 4In bat ūi-tio̍h góa mō͘ sìⁿ-miā ê gûi-hiám; m̄-nā góa, liân só͘-ū Gōa-pang ê kàu-hōe mā lóng beh kā in kám-siā. 5Mā kā tī in tau teh chū-chi̍p ê kàu-hōe chhéng-an. Chhiáⁿ thòe góa chhéng-an góa só͘ thiàⁿ ê [Í-pài-nî-thó͘]; i sī [A-se-a] thâu-chi̍t ê kui-sìn Ki-tok ê lâng. 6Mā chhéng-an ūi-tio̍h lín siū chin chōe lô-khó͘ ê [Má-lī-a]. 7Koh kā góa ê chhin-cho̍k, kap góa chòe-hé koaiⁿ-kaⁿ ê [An-to-nî-kó͘] kap [Iû-nî-a] chhéng-an; in tī sù-tô͘ tiong sī ū bêng-bōng ê lâng, pí góa khah tāi-seng kui-sìn Ki-tok. 8Chhiáⁿ thòe góa chhéng-an Chú-lāi góa só͘ thiàⁿ ê [Àm-pek-lī]. 9Chhéng-an tī Ki-tok lāi-bīn ê tâng-kang [Ní-pa-lô͘] kap góa só͘ thiaⁿ ê [Sū-tāi-kó͘]. 10Chhéng-an tī Ki-tok keng-kè khó-giām ê [A-pí-lī]. Kā [A-lī-to-pò͘] ke-lāi ê lâng chhéng-an. 11Kā góa ê chhin-cho̍k [Hi-lô-thian] chhéng-an. Kā [Ná-kî-sò͘] ke-lāi sìn Chú ê lâng chhéng-an. 12Chhiáⁿ thòe góa chhéng-an ūi-tio̍h Chú siū chin chōe lô-khó͘ ê [Thó͘-hui-ná] kap [Thó͘-hù-sat]. Kā só͘ thiàⁿ ê [Pí-sek] chhéng-an; i bat ūi-tio̍h Chú lô-khó͘ kang-chok. 13Chhéng-an tī Chú siū kéng-soán ê [Ló͘-hu] kap i ê lāu-bú; i ê lāu-bú mā-sī góa ê lāu-bú. 14Kā [A-sùn-kî-thó͘], [Hut-le̍k-kan], [Hek-bí], [Pat-lô-pa], [Hek-má] í-ki̍p kap in chòe-hé ê hiaⁿ-tī chí-bē chhéng-an. 15Kā [Hui-lô-lô-kó͘] kap [Iû-lī-a], [Nî-lī-a] kap i ê chí-bē, kap [O-lîm-pa], í-ki̍p kap in chòe-hé ê chèng sìn-tô͘ chhéng-an. 16Lín tio̍h ēng sèng-kiat ê saⁿ-chim hō͘-siōng chhéng-an. Ki-tok ê chèng kàu-hōe lóng kā lín chhéng-an. 17Hiaⁿ-tī chí-bē, góa khó͘-khǹg lín, tio̍h sió-sim thê-hông hiah-ê chè-chō hun-lia̍t, hō͘ lín hoān-chōe, ûi-pōe lín só͘ niá-siū ê kà-sī hiah-ê lâng. 18In-ūi chit khoán lâng m̄-sī choh lô͘-po̍k teh ho̍k-sāi lán ê Chú Ki-tok, sī teh kò͘ ka-kī ê pak-tó͘, ēng hoa-giân-kháu-gú iú-he̍k láu-si̍t-lâng ê sim. 19In-ūi lín ê sūn-ho̍k, chèng-lâng í-keng lóng chai, só͘-í góa ūi-tio̍h lín hoaⁿ-hí. Góa ài lín tùi hó-sū tio̍h khiáu, tùi pháiⁿ-sū tio̍h gōng. 20Sù pêng-an ê Siōng-tè chin kín chiū ōe chiong Sat-tàn ta̍h-chhùi, hō͘ i khut-ho̍k tī lín kha-ē. Goān lán ê Chú Iâ-so͘ ê un-hūi kap lín tông-chāi! 21Góa ê tâng-kang [Thê-mô͘-thài] í-ki̍p góa ê chhin-cho̍k [Lō͘-kiû], [Iâ-sun], [Só͘-se-pa-tek] kā lín chhéng-an. 22Góa --- [Tek-thê], chiū-sī chit tiuⁿ phoe ê tāi-pit-jîn, tī Chú-lāi kā lín chhéng-an. 23Chiap-thāi góa kap choân kàu-hōe ê [Kai-iû] kā lín chhéng-an. Pún-chhī ê kòe-kè-tiúⁿ [Í-la-to͘] kap lán ê hiaⁿ-tī [Koat-thó͘] mā kā lín chhéng-an. 25Goān êng-kng kui hō͘ Siōng-tè! I ōe chiàu góa só͘ thoân ê hok-im, chiū-sī soan-iông Iâ-so͘ Ki-tok, lâi kian-kò͘ lín ê sìn-sim. Chit-ê hok-im sī bān-kó͘ í-lâi só͘ ún-ba̍t ê ò-biāu, 26taⁿ í-keng chiàu éng-oa̍h Siōng-tè ê bēng-lēng, thong-kè chèng sian-ti ê chheh hián-bêng chhut-lâi, beh hō͘ bān-bîn sìn lâi sūn-thàn. 27Goān êng-kng thong-kè Iâ-so͘ Ki-tok kui tī to̍k-it choân-tì ê Siōng-tè, ti̍t-kàu éng-oán. Amen!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\