LÔ-MÁ-SU 2

1Só͘-í, lí chit-ê phoe-phòaⁿ lâng ê, bô-lūn lí sī sím-mi̍h-lâng lóng bōe-tàng piān-kái; lí phoe-phòaⁿ pa̍t-lâng sī teh phoe-phòaⁿ ka-kī, in-ūi lí phoe-phòaⁿ pa̍t-lâng chòe ê tāi-chì, ka-kī mā ta̍k hāng lóng khì chòe. 2Lán chai, chòe chit khoán tāi-chì ê lâng, Siōng-tè ōe chiàu sū-si̍t kā in sím-phòaⁿ. 3Lí chit-ê lâng, lí phoe-phòaⁿ pa̍t-lâng chòe chiah-ê tāi-chì, ka-kī mā khì chòe kâng-khoán ê tāi-chì, lí siūⁿ-kóng lí ōe-tàng siám-pī Siōng-tè ê sím-phòaⁿ sī-bô? 4Á-sī kóng lí khòaⁿ-khin Siōng-tè ke̍k-tōa ê jîn-chû, khoan-iông, kap thun-lún. Lí kiám m̄-chai I ê jîn-chû sī beh chhōa lí hóe-kái? 5Lí ngī-sim, m̄ hóe-kái, sī teh ūi-tio̍h ka-kī lúi-chek Siōng-tè ê siū-khì; chit-ê siū-khì ōe tī I kong-gī sím-phòaⁿ hit Ji̍t hián-bêng. 6Siōng-tè ōe chiàu ta̍k lâng ê hêng-ûi kā in pò-èng. 7Hiah-ê kian-chhî chòe hó-sū, tui-kiû êng-kng, chun-kùi, kap bōe-pāi-hoāi ê sìⁿ-miā ê lâng, Siōng-tè ōe sù in éng-oán ê oa̍h-miā. 8Hiah-ê chū-su, bô chun-thàn chin-lí, khì thàn put-gī ê lâng, Siōng-tè ê siū-khì kap hêng-hoa̍t ōe lîm-kàu in. 9Só͘-ū chòe pháiⁿ ê lâng ōe siū-tio̍h hoān-lān khùn-khó͘, tāi-seng sī [Iû-thài]-lâng, āu-lâi chiah Gōa-pang-lâng. 10Put-kò só͘-ū chòe hó ê lâng ōe tit-tio̍h êng-kng, chun-kùi, kap pêng-an, tāi-seng sī [Iû-thài]-lâng, āu-lâi chiah Gōa-pang-lâng; 11in-ūi Siōng-tè bô phian-thāi lâng. 12Gōa-pang-lâng bô [Mô͘-se] ê Lu̍t-hoat, nā hoān-chōe mā ōe siū Lu̍t-hoat gōa ê sím-phòaⁿ lâi bia̍t-bông; [Iû-thài]-lâng ū [Mô͘-se] ê Lu̍t-hoat, nā hoān-chōe ōe chiàu Lu̍t-hoat siū sím-phòaⁿ. 13In-ūi, m̄-sī thiaⁿ Lu̍t-hoat ê lâng tī Siōng-tè ê bīn-chêng sī gī-lâng, chí-ū si̍t-hêng Lu̍t-hoat ê lâng chiah ōe hō͘ Siōng-tè soan-phòaⁿ chòe gī-lâng. 14Bô Lu̍t-hoat ê Gōa-pang-lâng nā chiàu pún-sèng chun-siú Lu̍t-hoat ê kui-tēng, in sui-jiân bô Lu̍t-hoat, ka-kī chiū-sī lu̍t-hoat; 15in ê hêng-ûi piáu-sī Lu̍t-hoat ê iau-kiû ū khek tī in sim-lāi. In ê liông-sim mā chèng-si̍t, in ê sim-su ū-sî ka-kī chek-pī, ū-sî ka-kī piān-hō͘. 16Án-ni, tī hit Ji̍t, chiàu góa só͘ thoân ê hok-im, Siōng-tè ōe thong-kè Ki-tok Iâ-so͘ lâi sím-phòaⁿ lâng ún-ba̍t ê sū. 17Án-ni lí leh, lí chū-chheng [Iû-thài]-lâng, óa-khò Lu̍t-hoat, koh ēng Siōng-tè chòe khoa-kháu. 18Lí bêng-pe̍k Siōng-tè ê chí-ì, ū siū-kè Lu̍t-hoat ê kàu-tō, ōe-hiáu hun-pia̍t sī-hui. 19Lí chū-sìn ka-kī sī sit-bêng ê lâng ê chhōa-lō͘, o͘-àm tiong ê lâng ê kng, 20gōng-lâng ê tō-su, iù-tī ê lâng ê lāu-su. Lí siūⁿ-kóng kì-jiân ū Lu̍t-hoat, tùi tì-sek kap chin-lí chiū ū pá-ak. 21Lí kà-sī pa̍t-lâng, sī-án-chóaⁿ bô kà-sī ka-kī? Lí kà lâng m̄-thang thau-the̍h, ka-kī ū thau-the̍h bô? 22Lí kóng m̄-thang hoān kan-îm, ka-kī ū hoān-tio̍h bô? Lí iàm-ò͘ⁿ ngó͘-siōng, ka-kī ū chhiúⁿ biō-sī? 23Lí khoa-kháu ū Lu̍t-hoat, ka-kī ū hoān-hoat lâi bú-jio̍k Siōng-tè bô? 24Sèng-keng ū kì-chài: “In-ūi lín ê iân-kò͘, Siōng-tè ê miâ tī Gōa-pang-lâng ê tiong-kan siū siat-to̍k.” 25Lí nā chun-siú Lu̍t-hoat, kat-lé chiū ū kè-ta̍t; lí nā hoān-hoat, ū kat-lé pìⁿ-chòe bô kat-lé. 26Bô siū kat-lé ê lâng nā chun-siú Lu̍t-hoat ê kui-tēng, bô siū kat-lé kiám bōe sǹg-chòe ū kat-lé? 27Jio̍k-thé bô siū kat-lé m̄-kú ū chun-siú Lu̍t-hoat ê lâng ōe kā lí tēng-chōe, in-ūi lí ū Lu̍t-hoat ê tiâu-bûn koh siū kat-lé, m̄-kú tian-tò ûi-pōe Lu̍t-hoat. 28Kî-si̍t, gōa-piáu choh [Iû-thài]-lâng ê m̄-sī chin-chiàⁿ ê [Iû-thài]-lâng; tī jio̍k-thé só͘ siū gōa-piáu ê kat-lé mā m̄-sī chin-chiàⁿ ê kat-lé. 29Chin-chiàⁿ ê [Iû-thài]-lâng sī lōe-chāi ê; chin-chiàⁿ ê kat-lé sī sim ê kat-lé, sī Sèng Sîn ê chok-ûi, m̄-sī khò Lu̍t-hoat ê tiâu-bûn. Chit khoán lâng siū o-ló m̄-sī tùi lâng, sī tùi Siōng-tè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\