LÔ-MÁ-SU 3

1Án-ni kóng, choh [Iû-thài]-lâng ū sím-mi̍h iu-tiám? Kat-lé ū sím-mi̍h lī-ek? 2Tī ta̍k hong-bīn lóng ū chin chōe hó-chhù. Tē-it, Siōng-tè ū chiong I ê ōe kau-thok in. 3In tiong-kan nā ū lâng bô sìn-si̍t, in ê bô sìn-si̍t kiám ōe hō͘ Siōng-tè ê sìn-si̍t pìⁿ-chòe bô-hāu? 4Choa̍t-tùi bōe! Sīm-chì só͘-ū ê lâng lóng pe̍h-chha̍t, Siōng-tè ia̍h it-tēng sī chin-si̍t. Chiàu Sèng-keng só͘ kì-chài: Lí chek-pī ê sî, hián-chhut kong-gī; lí siū khòng-kò ê sî, ōe sèng-sò͘. 5Put-kò, lán ê put-gī nā ōe-tàng hián-bêng Siōng-tè ê gī, lán ōe-tàng kóng sím-mi̍h? Góa chiàu lâng ê siūⁿ-hoat kóng, Siōng-tè tùi lán siū-khì sī put-gī sī-bô? 6Choa̍t-tùi m̄-sī! Nā-sī, Siōng-tè ná ōe-tàng sím-phòaⁿ sè-kan? 7Góa ê hu-ké nā ōe-tàng hō͘ Siōng-tè ê chin-si̍t koh-khah bêng-hián, hō͘ I koh-khah ū êng-kng, góa ná iáu hō͘ I soan-phòaⁿ chòe chōe-jîn? 8Án-ni, ná m̄-kóng “Lán lâi chòe pháiⁿ hō͘ hó-sū si̍t-hiān”? Khak-si̍t ū lâng án-ni kóng lâi kā góa tiòng-siong, in eng-kai siū tēng-chōe. 9Nā án-ni, lán [Iû-thài]-lâng kiám ū khah-iâⁿ Gōa-pang-lâng? Bô! In-ūi góa í-keng ū chí-chek [Iû-thài]-lâng kap Gōa-pang-lâng lóng siū chōe koán-hat. 10Chiàu Sèng-keng só͘ kì-chài: Lóng bô gī-lâng, liân chi̍t ê to bô! 11Bô hiáu-ngō͘ ê lâng; lóng bô-lâng chhē-kiû Siōng-tè. 12Lâng lóng pōe-poān Siōng-tè, lóng kiâⁿ bê-lō͘; lóng bô-lâng chòe hó-sū, liân chi̍t ê to bô! 13In ê nâ-âu chhin-chhiūⁿ khui-khui ê bōng; in ê chhùi-chi̍h kan-chà; in ê chhùi-tûn ū chôa ê to̍k. 14In chhùi-lāi chhiong-móa ok-to̍k chiù-chó͘. 15In cháu chin kín kip-beh thâi-lâng lâu-huih; 16in cháu-kè ê lō͘ lóng ū húi-bia̍t pi-chhám. 17Pêng-an ê lō͘ in m̄-bat, 18tùi Siōng-tè, sim bô chûn kèng-ùi. 19Taⁿ lán liáu-kái, Lu̍t-hoat it-chhè ê iau-kiû sī tùi tī Lu̍t-hoat-ē ê lâng kóng ê, hō͘ lâng lóng bōe-tàng piān-kái, hō͘ choân sè-kài lóng siū Siōng-tè sím-phòaⁿ. 20Só͘-í bô-lâng khò siú Lu̍t-hoat ê tiâu-bûn ōe hō͘ Siōng-tè soan-phòaⁿ chòe gī-lâng; tùi Lu̍t-hoat, lâng chiah chai sím-mi̍h sī chōe. 21Hiān-chāi, Siōng-tè í-keng kā lán chí-sī, lán m̄-bián khò Lu̍t-hoat ōe-tàng kap I kiàn-li̍p ha̍p-gî ê koan-hē. Lu̍t-hoat kap sian-ti lóng ūi-tio̍h che chòe kiàn-chèng. 22Kap Siōng-tè kiàn-li̍p ha̍p-gî ê koan-hē sī thong-kè sìn Iâ-so͘ Ki-tok. Siōng-tè án-ni tùi-thāi só͘-ū sìn Ki-tok ê lâng, lóng bô chha-pia̍t. 23In-ūi só͘-ū ê lâng lóng hoān-chōe, tì-kàu Siōng-tè ê êng-kng tit bōe-tio̍h; 24put-kò, tùi Siōng-tè só͘ sù pe̍h-pe̍h ê un-tián, thong-kè Ki-tok Iâ-so͘ oân-sêng ê kiù-sio̍k, lâng thang kap Siōng-tè ū ha̍p-gî ê koan-hē. 25Siōng-tè hiàn Iâ-so͘ choh sio̍k-chōe-chè, thong-kè I ê sí, hō͘ lâng tùi sìn lâi tit-tio̍h sià-chōe. Siōng-tè ēng án-ni lâi hián-bêng I ê gī. Tī kè-khì, I ēng nāi-sim tùi-thāi lâng, khoan-iông in chêng só͘ hoān ê chōe, 26beh tī hiān-kim chit-ê sî hián-bêng I ka-kī sī gī, koh hō͘ sìn Iâ-so͘ ê lâng kap I ū ha̍p-gî ê koan-hē. 27Nā án-ni, lán iáu ū sím-mi̍h thang khoa-kháu? Lóng bô! Khò sím-mi̍h hoat-chek? Khò hêng-ûi sī-bô? M̄-sī! Sī khò sìn ê hoat-chek. 28Só͘-í, goán jīn-tēng, lâng kap Siōng-tè kiàn-li̍p ha̍p-gî ê koan-hē, m̄-sī khò siú Lu̍t-hoat ê hêng-ûi, chí-ū tùi sìn. 29Siōng-tè kiám chí-ū sī [Iû-thài]-lâng ê Siōng-tè? I kiám m̄-sī Gōa-pang-lâng ê Siōng-tè? Sī, I mā-sī Gōa-pang-lâng ê Siōng-tè. 30Kì-jiân Siōng-tè chí-ū chi̍t ūi, I hō͘ siū kat-lé ê [Iû-thài]-lâng tùi sìn lâi kap I kiàn-li̍p ha̍p-gî ê koan-hē, mā hō͘ bô siū kat-lé ê Gōa-pang-lâng tùi sìn lâi kap I kiàn-li̍p ha̍p-gî ê koan-hē. 31Án-ni kóng, lán in-ūi chit-ê sìn soah hō͘ Lu̍t-hoat sit-khì hāu-le̍k sī-bô? Choa̍t-tùi m̄-sī! Lán tian-tò sī teh khak-li̍p Lu̍t-hoat.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\