LÔ-MÁ-SU 4

1Án-ni, koan-hē goán hiat-thóng ê chó͘-sian [A-pek-la-hán], lán beh kóng sím-mi̍h? 2[A-pek-la-hán] nā-sī tùi hêng-ûi siū chheng-chòe gī-lâng, i chiū ū thang khoa-kháu, m̄-kú tùi Siōng-tè khòaⁿ, i bô thang khoa-kháu. 3In-ūi Sèng-keng ū kì-chài: “[A-pek-la-hán] sìn Siōng-tè, in-ūi án-ni, Siōng-tè chiū sǹg i chòe gī.” 4Lâng chòe-kang tit-tio̍h kang-chîⁿ bô sǹg un-tián, sī eng-kai ê. 5M̄-kú bô khò hêng-ûi, chí-ū sìn soan-phòaⁿ chōe-jîn chòe bô chōe ê Siōng-tè ê lâng, i in-ūi ū chit-ê sìn, Siōng-tè chiū kā i sǹg-chòe gī. 6[Tāi-pi̍t] mā ū kóng-khí bô khò hêng-ûi hō͘ Siōng-tè kā i sǹg-chòe gī ê lâng ū hok-khì. I kóng: 7Kè-sit tit-tio̍h sià-bián, chōe-kò tit-tio̍h khoan-sià ê, chit khoán lâng chin ū hok-khì! 8Chú bô kā i tēng-chōe ê, chit khoán lâng chin ū hok-khì! 9Án-ni, chit-ê hok-khì chí-ū hō͘ siū kat-lé ê lâng sī-bô? M̄-sī, mā hō͘ bô siū kat-lé ê lâng. In-ūi góa í-keng ū kóng, “[A-pek-la-hán] sìn Siōng-tè, Siōng-tè chiū kā i sǹg-chòe gī.” 10Sī án-chóaⁿ sǹg? Sī i siū kat-lé í-chêng, á-sī í-āu? Sī kat-lé í-chêng, m̄-sī kat-lé í-āu. 11Āu-lâi i ū siū kat-lé; chit-ê kat-lé sī chi̍t chióng kì-hō, ìn-chèng i iáu-bē siū kat-lé í-chêng chiū tùi sìn hō͘ Siōng-tè chiap-la̍p chòe gī-lâng. Hiah-ê bô siū kat-lé ê lâng in-ūi sìn, Siōng-tè ū chiap-la̍p in chòe gī-lâng, thang hō͘ [A-pek-la-hán] choh hiah-ê bô siū kat-lé ê sìn-tô͘ ê chó͘-sian. 12I mā-sī siū kat-lé ê lâng ê chó͘-sian; in m̄-nā siū kat-lé, mā ū chiàu goán ê chó͘-sian [A-pek-la-hán] siū kat-lé í-chêng sìn-sim ê bô͘-hoān teh seng-oa̍h. 13Siōng-tè èng-ún [A-pek-la-hán] kap i ê kiáⁿ-sun beh hō͘ in sêng-siū sè-kài chòe sán-gia̍p; chit-ê èng-ún m̄-sī thong-kè Lu̍t-hoat, sī thong-kè sìn lâi tit-tio̍h ê gī. 14Nā chun-siú Lu̍t-hoat ê lâng chiah ōe-tàng sêng-siū Siōng-tè ê èng-ún, sìn chiū khang-khang, èng-ún mā bô lō͘-ēng. 15Lu̍t-hoat ōe jiá-khí Siōng-tè ê siū-khì; bô Lu̍t-hoat chiū bô ûi-hoat. 16In-ūi án-ni, èng-ún sī ēng sìn chòe kun-kù, beh pó-chèng èng-ún sī chhut-tī Siōng-tè pe̍h-pe̍h ê un-tián, hō͘ [A-pek-la-hán] só͘-ū ê kiáⁿ-sun, m̄-nā ū siū kat-lé ê lâng, mā pau-hâm hiah-ê kap [A-pek-la-hán] siâng-khoán ū sìn Siōng-tè ê lâng. I sī lán chèng-lâng ê chó͘-sian, 17chiàu Sèng-keng só͘ kì-chài: “Góa ū hō͘ lí choh bān-bîn ê chó͘-sian.” Chit-ê èng-ún tī Siōng-tè bīn-chêng ū-hāu. [A-pek-la-hán] sìn chit-ūi hō͘ sí-lâng koh-oa̍h, koh tùi bô chhòng-chō ū ê Siōng-tè. 18I tī bô thang ǹg-bāng ê sî iáu khǹg ǹg-bāng, sìn kóng i ōe chiâⁿ-chòe bān-bîn ê chó͘-sian, chiàu só͘ èng-ún ê ōe kóng, “Lí it-tēng ū chin chōe kiáⁿ-sun.” 19I í-keng chiâⁿ-pah hè, siūⁿ-tio̍h ka-kī ê seng-khu ná chhin-chhiūⁿ sí-khì, [Sa-la] ia̍h í-keng bōe siⁿ-kiáⁿ, m̄-kú [A-pek-la-hán] bô in-ūi án-ni sit-khì sìn-sim. 20I tùi Siōng-tè ê èng-ún bô hoâi-gî, sìn-sim hoán-tńg ná kian-tēng, chiong êng-kng kui hō͘ Siōng-tè. 21I khak-sìn Siōng-tè it-tēng ōe si̍t-hiān ka-kī ê èng-ún. 22Só͘-í, [A-pek-la-hán] in-ūi sìn hō͘ Siōng-tè kā i sǹg-chòe gī. 23M̄-kú, “Kā i sǹg-chòe gī” chit kù ōe m̄-sī kan-ta ūi-tio̍h i, 24mā-sī ūi-tio̍h lán chiah-ê lâng siá ê, in-ūi lán ū sìn Siōng-tè hō͘ lán ê Chú Iâ-so͘ tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h, lán mā ōe siū sǹg-chòe gī. 25Ūi-tio̍h lán ê chōe-kò, Siōng-tè chiong Chú Iâ-so͘ kau hō͘ lâng hāi-sí, koh ūi-tio̍h beh hō͘ lán kap Siōng-tè ū ha̍p-gî ê koan-hē, Siōng-tè ū hō͘ I koh-oa̍h.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\