LÔ-MÁ-SU 5

1Kì-jiân, lán tùi sìn siū chheng-chòe gī-lâng, chiū thong-kè lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok kap Siōng-tè ū hô-bo̍k ê koan-hē. 2Lán tùi sìn, thong-kè Ki-tok thang chìn-ji̍p hiān-chāi teh hióng-siū chit-ê un-tián, hoaⁿ-hoaⁿ hí-hí ǹg-bāng thang hun-hióng Siōng-tè ê êng-kng. 3M̄-nā án-ni, tī hoān-lān tiong, lán iû-goân hoaⁿ-hoaⁿ hí-hí, in-ūi lán chai, hoān-lān siⁿ-chhut jím-nāi, 4jím-nāi siⁿ-chhut láu-liān, láu-liān siⁿ-chhut ǹg-bāng, 5ǹg-bāng bōe tì-kàu sit-bāng kiàn-siàu, in-ūi Siōng-tè thong-kè sù hō͘ lán ê Sèng Sîn chiong I ê thiàⁿ koàn-ji̍p lán ê sim. 6Lán iáu loán-jio̍k ê sî, Ki-tok tī Siōng-tè só͘ chí-tēng ê ji̍t-chí ūi-tio̍h ū chōe ê lâng sí. 7Thòe gī-lâng sí, chha-put-to bô; thòe hó-lâng sí, kiám-chhái iáu ū lâng káⁿ. 8Put-kò Siōng-tè tùi lán chèng-bêng I thiàⁿ lán, lán iáu sī chōe-jîn ê sî, Ki-tok ū thòe lán sí. 9Hiān-chāi Ki-tok í-keng ūi-tio̍h lán lâu-huih hi-seng, hō͘ lán kap Siōng-tè ū ha̍p-gî ê koan-hē, I koh-khah ōe kiù lán thoat-lī Siōng-tè ê siū-khì. 10In-ūi, lán iáu-kú choh Siōng-tè tùi-te̍k ê sî, I hō͘ ka-kī ê Kiáⁿ thòe lán sí, hō͘ lán kap I koh hô-hó. Kì-jiân koh hô-hó, lán koh-khah ōe in-ūi Ki-tok ê oa̍h lâi tit-tio̍h chín-kiù. 11M̄-nā án-ni, lán hiān-chāi í-keng thong-kè Ki-tok kap Siōng-tè koh hô-hó, mā ōe thong-kè lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ēng Siōng-tè chòe khoa-kháu. 12Chōe tùi chi̍t ê lâng chìn-ji̍p sè-kan, sí mā tè ji̍p-lâi; kiat-kó, só͘-ū ê lâng lóng ōe sí, in-ūi só͘-ū ê lâng lóng ū hoān-chōe. 13Iáu-bē ū Lu̍t-hoat í-chêng, chōe í-keng tī sè-kan; put-kò bô Lu̍t-hoat, chōe chiū bô sǹg-chòe chōe. 14M̄-kú tùi [A-tong] kàu [Mô͘-se] hit tōaⁿ kî-kan, sí teh chi-phòe choân jîn-lūi, liân bô hoān-tio̍h A-tong só͘ hoān ê kè-sit ê lâng mā tio̍h sí. [A-tong] sī teh-beh lâi Hit-ūi ê ū-piáu. 15Put-kò [A-tong] ê kè-sit kap Siōng-tè pe̍h-pe̍h ê un-sù bōe pí-tit. In-ūi, nā tùi chi̍t ê lâng ê chōe-kò chèng-lâng lóng tio̍h sí, Siōng-tè ê un-tián, chiū-sī I thong-kè Iâ-so͘ Ki-tok chi̍t ê lâng pe̍h-pe̍h sù hō͘ chèng-lâng ê un-sù, it-tēng koh-khah hong-hù! 16Chi̍t ê lâng só͘ hoān ê chōe kap Siōng-tè pe̍h-pe̍h ê un-sù bōe pí-tit. Chiàu sím-phòaⁿ, liân chi̍t piàn ê kè-sit mā soan-phòaⁿ “Ū chōe”; m̄-kú chiàu pe̍h-pe̍h ê un-sù, chōe-chōe piàn ê kè-sit mā soan-phòaⁿ “Bô-chōe”. 17Nā in-ūi chi̍t ê lâng ê kè-sit, sí thong-kè chit chi̍t ê lâng chi-phòe jîn-lūi, án-ni, Iâ-so͘ Ki-tok chi̍t ê lâng só͘ sêng-chiū ê it-tēng koh-khah tōa; só͘-ū niá-siū Siōng-tè hong-hù ê un-tián, chiū-sī pe̍h-pe̍h hō͘ Siōng-tè soan-phòaⁿ bô-chōe ê lâng, ōe-tàng thong-kè Ki-tok lâi chi-phòe ka-kī ê sìⁿ-miā. 18In-ūi chi̍t ê lâng hoān-chōe, chèng-lâng lóng siū tēng-chōe; kâng-khoán, in-ūi chi̍t ê lâng gī ê hêng-ûi, chèng-lâng lóng siū phòaⁿ bô-chōe lâi tit-tio̍h oa̍h. 19In-ūi chi̍t ê lâng pōe-ge̍k, chèng-lâng lóng chiâⁿ-chòe chōe-jîn; kâng-khoán, chi̍t ê lâng sūn-ho̍k, chèng-lâng lóng chiâⁿ-chòe gī-lâng. 20Lu̍t-hoat ê chè-tēng hō͘ chōe-kò ke-thiⁿ; m̄-kú chōe ke-thiⁿ, Siōng-tè ê un-tián koh-khah ke-thiⁿ. 21Án-ni, chōe thong-kè sí lâi chi-phòe, Siōng-tè ê un-tián sī thong-kè gī lâi chi-phòe, hō͘ lán tùi lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok tit-tio̍h éng-oán ê oa̍h-miā.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\