LÔ-MÁ-SU 6

1Án-ni, lán beh kóng sím-mi̍h? Lán tio̍h kè-sio̍k tī chōe-ok tiong seng-oa̍h thang hō͘ un-tián koh-khah ke-thiⁿ sī-bô? 2Choa̍t-tùi m̄-sī! Lán chiah-ê ǹg chōe í-keng sí ê lâng kiám thang kè-sio̍k tī chōe-ok tiong seng-oa̍h? 3Lín kiám m̄-chai, lán lóng siū sóe-lé lâi kap Ki-tok Iâ-so͘ kiat-ha̍p, sī siū sóe-lé lâi kap I sí? 4Kì-jiân lán thong-kè sóe-lé kap I sí, tâng bâi-chòng, só͘-í, chhin-chhiūⁿ Ki-tok thong-kè Thiⁿ-pē êng-kng ê koân-lêng tùi sí koh-oa̍h, lán mā tio̍h kè sin ê seng-oa̍h. 5Kì-jiân lán kap Ki-tok chiâⁿ-chòe chi̍t-thé lâi keng-giām I ê sí, lán it-tēng mā ōe kap I kiat-ha̍p lâi koh-oa̍h. 6Lán chai, lán kū ê chū-ngó͘ í-keng kap Ki-tok chòe-hé tèng si̍p-jī-kè, sī beh hō͘ siū chōe khu-sok hit-ê kū ê lâng húi-bia̍t, hō͘ lán bô koh chòe chōe ê lô͘-lē. 7In-ūi lâng it-tàn sí-khì chiū tùi chōe tit-tio̍h tháu-pàng. 8Kì-jiân lán í-keng kap Ki-tok chòe-hé sí, lán siong-sìn lán mā ōe kap I chòe-hé oa̍h. 9Lán chai Ki-tok í-keng tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h, bōe-koh sí, sí bōe-koh chi-phòe I. 10In-ūi I ū sí, chi̍t piàn chiū oân-choân kā chōe chè-ap; I hiān-chāi teh oa̍h, sī ūi-tio̍h Siōng-tè teh oa̍h. 11Án-ni, lín mā tio̍h khòaⁿ ka-kī í-keng kap chōe toān-choa̍t koan-hē, kap Ki-tok Iâ-so͘ kiat-ha̍p, ūi-tio̍h Siōng-tè teh oa̍h. 12Só͘-í, m̄-thang chiong lín ōe-sí ê seng-khu kau hō͘ chōe chi-phòe, khì sūn-thàn pún-sèng ê io̍k-bōng. 13Mā m̄-thang chiong seng-khu ê chi-thé kau hō͘ chōe khì chòe put-gī ê kang-khū. Hoán-tńg tio̍h chòe chi̍t ê tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h ê lâng, chiong ka-kī hiàn hō͘ Siōng-tè, chiong seng-khu ê kok chi-thé hiàn hō͘ I chòe gī ê kang-khū. 14M̄-thang hō͘ chōe kā lín chi-phòe, in-ūi lín m̄-sī oa̍h tī Lu̍t-hoat-ē, sī oa̍h tī un-tián-ē. 15Nā án-ni, in-ūi lán m̄-sī tī Lu̍t-hoat-ē, sī tī un-tián-ē, lán chiū thang hoān-chōe sī-bô? Choa̍t-tùi m̄-thang! 16Kiám m̄-chai lín nā chiong ka-kī kau hō͘ bó͘-lâng choh lô͘-lē sūn-thàn i, lín chiū-sī hit-ê lâng ê lô͘-lē; án-ni kóng, lín sī choh chōe ê lô͘-lē tì-kàu sí, á-sī choh Siōng-tè ê lô͘-lē sūn-thàn I tì-kàu kap I ū ha̍p-gî ê koan-hē? 17Kám-siā Siōng-tè, sui-jiân lín bat choh chōe ê lô͘-lē, hiān-chāi í-keng tùi sim-tóe sūn-thàn hit-ê thoân-siū hō͘ lín chòe tián-hoān ê kà-sī. 18Lín í-keng tùi chōe tit-tio̍h tháu-pàng, chiâⁿ-chòe gī ê lô͘-lē. 19Kiaⁿ-liáu lín bōe liáu-kái, góa ēng it-poaⁿ-lâng ê ōe kā lín kóng. Chhin-chhiūⁿ lín í-chêng bat chiong seng-khu oân-choân kau hō͘ ù-òe kap put-hoat, hō͘ put-hoat ke-thiⁿ, hiān-chāi lín tio̍h chiong lín seng-khu ê ta̍k pō͘-hūn hiàn hō͘ gī chòe sèng-kiat ê lō͘-ēng. 20Lín choh chōe ê lô͘-lē hit sî, lín bô siū gī iok-sok. 21Hit sî lín chòe hiān-chāi khòaⁿ-chòe kiàn-siàu ê tāi-chì, kiat-kó sī án-chóaⁿ? Kiat-kio̍k sī sí. 22Hiān-chāi lín í-keng tùi chōe tit-tio̍h tháu-pàng, chiâⁿ-chòe Siōng-tè ê lô͘-lē, hit-ê kiat-kó sī chiâⁿ-chòe sèng-kiat; kiat-kio̍k sī éng-oán ê oa̍h-miā. 23In-ūi chōe ê tāi-kè sī sí, m̄-kú Siōng-tè thong-kè lán ê Chú Ki-tok Iâ-so͘ pe̍h-pe̍h sù hō͘ lán ê un-tián sī éng-oán ê oa̍h-miā.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\