LÔ-MÁ-SU 7

1Hiaⁿ-tī chí-bē, góa sī tùi lín bat Lu̍t-hoat ê lâng teh kóng, lín kiám m̄-chai, lâng oa̍h-teh ê sî chiah siū Lu̍t-hoat iok-sok? 2Kú chi̍t ê lē lâi kóng, kiat-hun ê hū-jîn-lâng, tiōng-hu iáu oa̍h-teh chiū siū Lu̍t-hoat iok-sok kui-sio̍k tiōng-hu; tiōng-hu nā sí chiū bô koh siū chit-ê Lu̍t-hoat iok-sok. 3Só͘-í, tiōng-hu iáu oa̍h-teh, hū-jîn-lâng nā kap pa̍t ê ta-po͘-lâng chòe-hé tòa, ōe hō͘ lâng kiò-chòe îm-hū; tiōng-hu nā sí, i chiū bô siū chit-ê Lu̍t-hoat iok-sok, i kap pa̍t ê ta-po͘-lâng chòe-hé tòa mā m̄-sī îm-hū. 4Góa ê hiaⁿ-tī chí-bē, chhin-chhiūⁿ án-ni, lín kap Ki-tok ê seng-khu kiat-ha̍p kap I tâng-sí, í-keng kap Lu̍t-hoat toān-choa̍t koan-hē, bô siū iok-sok, ōe-tàng kui-sio̍k pa̍t-lâng, chiū-sī hit-ūi tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h ê Ki-tok, hō͘ lán thang ūi-tio̍h Siōng-tè kiat ké-chí. 5Lán chiàu lâng jio̍k-thé ê pún-sèng teh oa̍h ê sî, lán hoān-chōe ê io̍k-liām siū Lu̍t-hoat kek-khí, tī lán seng-khu ê kok chi-thé ūn-chok, kiat sí-bông ê ké-chí. 6M̄-kú, hiān-chāi lán í-keng thoat-lī Lu̍t-hoat, kap hit-ê sok-pa̍k lán ê toān-choa̍t koan-hē. Án-ni, lán ho̍k-sāi Siōng-tè, m̄-sī chiàu Lu̍t-hoat ê kū hong-sek, sī chiàu Sèng Sîn ê sin hong-sek. 7Án-ni, lán beh kóng sím-mi̍h? Lu̍t-hoat sī chōe sī-bô? Choa̍t-tùi m̄-sī! Put-kò nā bô Lu̍t-hoat, góa chiū m̄-chai sím-mi̍h sī chōe. Lu̍t-hoat nā bô kóng “M̄-thang tham-sim”, góa chiū m̄-chai sím-mi̍h sī tham-sim. 8Chōe lī-iōng kài-bēng chhē ki-hōe tī góa sim-lāi ín-khí ta̍k khoán ê tham-sim. Bô Lu̍t-hoat, chōe chiū bô chok-iōng. 9Í-chêng bô Lu̍t-hoat, góa mā teh oa̍h; kài-bēng chi̍t-ē lâi, chōe oa̍h khí-lâi, góa chiū sí-khì. 10Tùi góa lâi kóng, pún-lâi beh hō͘ lâng oa̍h ê kài-bēng, tian-tò hō͘ lâng sí. 11In-ūi chōe lī-iōng kài-bēng chhē ki-hōe khi-phiàn góa, mā lī-iōng kài-bēng hāi-sí góa. 12Só͘-í, Lu̍t-hoat sī sîn-sèng; kài-bēng mā-sī sîn-sèng, kong-chèng, koh liông-siān. 13Nā án-ni kóng, hit-ê liông-siān-ê hāi-sí góa sī-bô? Choa̍t-tùi m̄-sī! Sī chōe lī-iōng hit-ê liông-siān-ê hāi-sí góa, hō͘ chōe-ok ê pún-chit hián-lō͘; án-ni, chōe lī-iōng kài-bēng hō͘ i ke̍k-kî ok-to̍k ê pún-chit koh-khah hián-lō͘ chhut-lâi. 14Lán chai, Lu̍t-hoat sī sio̍k-lêng-ê, m̄-kú góa sī sio̍k jio̍k-thé-ê, í-keng chhut-bōe hō͘ chōe choh lô͘-lē. 15Góa bô bêng-pe̍k ka-kī ê só͘-chòe; in-ūi góa ài chòe ê, bô khì chòe; góa bô ài chòe ê, tian-tò khì chòe. 16Góa nā chòe góa bô ài chòe ê, chiū-sī chàn-sêng Lu̍t-hoat sī hó. 17Án-ni, teh chòe góa bô ài chòe ê m̄-sī góa, sī tiàm tī góa lāi-bīn ê chōe. 18Góa chai, tī góa jio̍k-thé lāi-bīn bô liông-siān; góa ū chòe hó ê ì-goān, m̄-kú bô chòe hó ê khùi-la̍t. 19Só͘ ì-ài ê hó, góa bô khì chòe, bô ì-ài ê pháiⁿ, góa tian-tò khì chòe. 20Góa nā chòe góa bô ì-ài ê, chiū m̄-sī góa pún-sin teh chòe, sī tiàm tī góa lāi-bīn ê chōe teh chòe. 21Án-ni, góa ū hoat-hiān chi̍t ê hoat-chek, chiū-sī, góa siūⁿ-beh chòe hó ê sî, pháiⁿ kā góa tîⁿ-teh. 22Góa lāi-bīn ê hit-ê lâng ì-ài Siōng-tè ê Lu̍t-hoat, 23m̄-kú góa khòaⁿ, tī góa ê seng-khu ū lēng-gōa chi̍t ê hoat-chek kap góa sim-su ê hoat-chek teh kau-chiàn, lia̍h góa chòe siû-hoān lâi hâng-ho̍k góa seng-khu lāi-bīn ê chōe ê hoat-chek. 24Góa chit-ê lâng ū kàu chhiⁿ-chhám! Sím-mi̍h lâng ōe-tàng kiù góa thoat-lī chit-ê tì-kàu sí ê seng-khu? 25Kám-siā Siōng-tè, thong-kè lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok I ū kiù góa! Án-ni, góa ê chhù-kéng, chi̍t hong-bīn sī ēng sim-su sūn-ho̍k Siōng-tè ê Lu̍t-hoat, lēng-gōa chi̍t hong-bīn sī ēng jio̍k-thé sūn-ho̍k chōe ê hoat-chek.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\