LÔ-MÁ-SU 8

1Án-ni hiah-ê kap Ki-tok Iâ-so͘ kiat-liân ê lâng chiū bô siū tēng-chōe. 2In-ūi, thong-kè Ki-tok Iâ-so͘ hit-ê sù oa̍h-miā ê Sèng Sîn ê hoat-chek í-keng ū tháu-pàng lán thoat-lī chōe kap sí ê hoat-chek. 3In-ūi lâng jio̍k-thé ê pún-sèng loán-jio̍k, Lu̍t-hoat chòe bōe-kàu ê, Siōng-tè ū chòe-chiâⁿ: I chhe ka-kī ê Kiáⁿ chhú kap lâng kâng-khoán ōe hoān-chōe ê pún-sèng, soan-phòaⁿ lâng pún-sèng ê chōe chòe ū chōe, lâi kái-koat chōe. 4Siōng-tè án-ni chòe, sī beh hō͘ Lu̍t-hoat chèng-tong ê iau-kiû ōe-tàng si̍t-hiān tī lán chiah-ê bô chiàu pún-sèng, sī chiàu Sèng Sîn ê ín-chhōa teh seng-oa̍h ê lâng. 5In-ūi sūn-thàn pún-sèng ê lâng ì-hiòng pún-sèng ê sū; m̄-kú sūn-thàn Sèng Sîn ê lâng ì-hiòng Sèng Sîn ê sū. 6Ì-hiòng pún-sèng, kiat-kó sī sí; ì-hiòng Sèng Sîn, ōe tit-tio̍h oa̍h-miā kap hô-bo̍k. 7Án-ni, ì-hiòng pún-sèng sī tí-te̍k Siōng-tè, in-ūi bô sūn-ho̍k Siōng-tè ê Lu̍t-hoat; kî-si̍t mā bô hoat-tō͘ sūn-ho̍k. 8Sūn-ho̍k pún-sèng ê lâng bōe-tàng hō͘ Siōng-tè hoaⁿ-hí. 9Kì-jiân Siōng-tè ê Sîn ū tiàm tī lín lāi-bīn, lín chiū m̄-sī sio̍k pún-sèng, sī sio̍k Sèng Sîn. Lâng nā bô Ki-tok ê Sîn chiū bô sio̍k Ki-tok. 10Ki-tok nā tiàm tī lín lāi-bīn, sui-jiân lín ê seng-khu in-ūi chōe sí, Siōng-tè ê Sîn ōe hō͘ lín oa̍h, in-ūi lín í-keng kap Siōng-tè ū ha̍p-gî ê koan-hē. 11Hō͘ Iâ-so͘ tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h ê Siōng-tè ê Sîn nā tiàm tī lín lāi-bīn, chiū-sī hō͘ Ki-tok tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h ê Siōng-tè thong-kè tiàm tī lín lāi-bīn ê Sèng Sîn, ōe hō͘ lín tì-kàu sí ê seng-khu tit-tio̍h oa̍h-miā. 12Hiaⁿ-tī chí-bē, án-ni khòaⁿ, lán ū khiàm-chè, put-kò m̄-sī khiàm pún-sèng ê chè thàn pún-sèng teh oa̍h. 13Lín nā thàn pún-sèng oa̍h ōe tì-kàu sí; lín nā khò Sèng Sîn tû-bia̍t jio̍k-io̍k ê hêng-ûi chiū ōe oa̍h. 14Hō͘ Siōng-tè ê Sîn ín-chhōa ê lâng lóng sī Siōng-tè ê kiáⁿ-jî. 15In-ūi lín tùi Siōng-tè niá-siū ê Sèng Sîn m̄-sī beh hō͘ lín koh tò tńg-khì choh lô͘-lē, iáu seng-oa̍h tī kiaⁿ-hiâⁿ tiong; lín niá-siū ê Sèng Sîn sī beh hō͘ lín chiâⁿ-chòe Siōng-tè ê kiáⁿ-jî; khò chit-ūi Sèng Sîn lán thang tōa-siaⁿ kiò, “A-pa! Pē ah!” 16Sèng Sîn pún-sin kap lán ê sîn chòe-hé choh-chèng, kóng lán sī Siōng-tè ê kiáⁿ-jî. 17Kì-jiân lán sī kiáⁿ-jî, chiū-sī kè-sêng-jîn, sī Siōng-tè ê kè-sêng-jîn, kap Ki-tok pîⁿ-pîⁿ choh kè-sêng-jîn. Kì-jiân lán kap Ki-tok tâng siū-khó͘, sī beh hō͘ lán mā kap I tâng siū êng-kng. 18Góa siūⁿ, hiān-kim chit-ê sî ê khó͘-lān kap chiong-lâi teh-beh tùi lán hián-hiān ê êng-kng bōe pí-tit. 19Pī-chō-bu̍t pek-chhiat teh thèng-hāu Siōng-tè chèng kiáⁿ-jî ê hián-hiān. 20In-ūi pī-chō-bu̍t bōe-tàng ta̍t-kàu siū-chō ê bo̍k-te̍k, m̄-sī chhut tī in ê pún-ì, sī Siōng-tè ê chí-ì. Put-kò pī-chō-bu̍t iáu teh ǹg-bāng, 21ū chi̍t ji̍t in pún-sin mā ōe siū tháu-pàng lâi thoat-lī ōe pāi-hoāi ê khu-sok, thang kap Siōng-tè ê kiáⁿ-jî hun-hióng êng-kng ê chū-iû. 22Lán chai, só͘-ū pī-chō-bu̍t kàu hiān-chāi iáu chòe-hé teh thòng-khó͘ ai-kiò, chòe-hé keng-giām chhui-chūn ê khó͘-thàng. 23M̄-nā pī-chō-bu̍t, liân lán chiah-ê tit-tio̍h Sèng Sîn choh thâu-chúi ê ké-chí-ê mā teh thó͘-khùi thèng-hāu Siōng-tè chiap-la̍p lán choh I ê kiáⁿ-jî, hō͘ lán kui-ê lâng lóng tit-tio̍h sio̍k-hôe. 24In-ūi lán khò chit khoán ǹg-bāng tit-tio̍h kiù. Khòaⁿ-ōe-tio̍h ê ǹg-bāng m̄-sī ǹg-bāng. Khòaⁿ-ōe-tio̍h-ê ná-tio̍h ǹg-bāng? 25Lán nā ǹg-bāng hit-ê khòaⁿ-bōe-tio̍h-ê chiū ōe jím-nāi thèng-hāu. 26Chhin-chhiūⁿ án-ni, lán loán-jio̍k ê sî Sèng Sîn mā ū teh kā lán hû-chhî; in-ūi lán m̄-chai tio̍h án-chóaⁿ kî-tó, m̄-kú Sèng Sîn ka-kī ēng ōe bōe-tàng piáu-ta̍t ê thó͘-khùi thòe lán kî-kiû. 27Liáu-kái lâng lāi-sim ê Siōng-tè bêng-pe̍k Sèng Sîn ê ì-sù, in-ūi Sèng Sîn chiàu Siōng-tè ê chí-ì thòe sìn-tô͘ kî-kiû. 28Lán chai, bān-hāng sū hō͘-siōng ūn-chok, hō͘ hiah-ê thiàⁿ Siōng-tè ê lâng, chiū-sī chiàu I ka-kī ê chí-ì soán-tiàu ê, lóng ū lī-ek. 29In-ūi Siōng-tè ū-sian bat ê lâng, mā ū-sian koat-tēng hō͘ in kap I ê Kiáⁿ ê hêng-siōng saⁿ-tâng, thang hō͘ I ê Kiáⁿ tī chōe-chōe hiaⁿ-tī tiong choh Tōa-kiáⁿ. 30Koh I ū-sian koat-tēng ê lâng, I mā kā in kéng-tiàu; I kéng-tiàu ê lâng, I mā kā in soan-phòaⁿ chòe gī-lâng; I soan-phòaⁿ chòe gī-lâng ê, I mā hō͘ in tit-tio̍h êng-kng. 31Koan-hē chiah-ê tāi-chì, lán beh án-chóaⁿ kóng? Siōng-tè nā ūi lán, siáⁿ-lâng ōe-tàng tí-te̍k lán? 32I kì-jiân bô sioh ka-kī ê Kiáⁿ, hō͘ I ūi-tio̍h lán chèng-lâng hi-seng, kiám bōe chiong bān-mi̍h mā pe̍h-pe̍h sù hō͘ lán? 33Siáⁿ-lâng ōe-tàng khòng-kò Siōng-tè ê soán-bîn? Soan-phòaⁿ in chòe gī-lâng ê sī Siōng-tè! 34Nā án-ni, siáⁿ-lâng ōe-tàng kā in tēng-chōe? Ki-tok Iâ-so͘ í-keng sí, koh Siōng-tè ū hō͘ I tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h, taⁿ chē tī Siōng-tè ê chiàⁿ-pêng teh thòe lán kî-kiû. 35Siáⁿ-lâng ōe-tàng chhiat-tn̄g Ki-tok tùi lán ê thiàⁿ? Sī hoān-lān, sī khùn-khó͘, sī pek-hāi, sī iau-gō, sī sàn-chhiah, sī gûi-hiám, á-sī chhám-sí? 36Chiàu Sèng-keng só͘ kì-chài: Ūi-tio̍h lín ê iân-kò͘, goán kui-ji̍t biān-tùi sí ê ui-hia̍p; goán hō͘ lâng khòaⁿ-chòe teh-beh thâi ê iûⁿ. 37Lóng m̄-sī! Tī chiah-ê it-chhè ê tāi-chì, lán khò thiàⁿ lán ê Siōng-tè tek-sèng kàu ū chhun! 38In-ūi góa khak-sìn, bô-lūn sī sí, sī oa̍h, sī thiⁿ-sài, sī lêng-kài ê thóng-léng-chiá á-sī koân-le̍k-chiá, sī hiān-kim á-sī chiong-lâi ê, 39sī thiⁿ-téng á-sī tōe-ē ê sîn-lêng, á-sī kî-tha ê pī-chō-bu̍t, lóng bōe-tàng chhiat-tn̄g Siōng-tè thong-kè lán ê Chú Ki-tok Iâ-so͘ tùi lán ê thiàⁿ!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\