LÔ-MÁ-SU 9

1Góa choh chi̍t ê sio̍k Ki-tok ê lâng kóng si̍t-ōe, bô pe̍h-chha̍t; góa ê liông-sim siū Sèng Sîn kám-tōng kā góa choh-chèng: 2Góa hui-siông iu-siong, sim-lāi thòng-khó͘ bô-thêng. 3Góa ūi-tio̍h tông-pau, góa ê kut-jio̍k chì-chhin, pún-sin nā tio̍h siū chiù-chó͘ kap Ki-tok keh-khui mā kam-goān. 4In sī [Í-sek-lia̍t]-lâng; Siōng-tè kéng-soán in chòe kiáⁿ-jî, sù in êng-kng, iok, Lu̍t-hoat, lé-gî, kap èng-ún. 5In sī cho̍k-tiúⁿ ê kiáⁿ-sun; chiàu hiat-thóng, Ki-tok kap in tâng-cho̍k. Goān chhiau-oa̍t bān-mi̍h ê Siōng-tè tit-tio̍h chheng-chàn kàu bān sè-tāi. Amen! 6Án-ni m̄-sī kóng Siōng-tè ê èng-ún bô si̍t-hiān. In-ūi m̄-sī só͘-ū ê [Í-sek-lia̍t]-lâng lóng sī Siōng-tè ê soán-bîn. 7[A-pek-la-hán] ê kiáⁿ-sun mā bô lóng sī èng-ún ê kiáⁿ-jî. Siōng-tè bat tùi [A-pek-la-hán] kóng, “Thong-kè [Í-sat] siⁿ ê chiah thang kiò-chòe lí ê kiáⁿ-sun.” 8Án-ni sī kóng hiat-thóng ê kiáⁿ-jî bô it-tēng sī Siōng-tè ê kiáⁿ-jî; chí-ū tùi Siōng-tè ê èng-ún siⁿ ê chiah sǹg sī Siōng-tè ê kiáⁿ-sun. 9In-ūi èng-ún ê ōe sī án-ni kóng: “Sî-ki kàu, góa ōe koh-lâi, [Sa-la] ōe siⁿ chi̍t ê ta-po͘-kiáⁿ.” 10M̄-nā án-ni, [Lē-pek-ka] ê siang-siⁿ-kiáⁿ mā-sī tùi kâng chi̍t ê lâng, chiū-sī lán ê chó͘-sian [Í-sat] lâi hoâi-īn. 11M̄-kú ūi-tio̍h beh piáu-sī Siōng-tè khak-si̍t kun-kù ka-kī ê bo̍k-te̍k lâi kéng-soán lâng, I tùi [Lē-pek-ka] kóng, “Tōa-ê ōe ho̍k-sāi sòe-ê.” Chit kù ōe sī tī in iáu-bē chhut-sì, iáu-bē chòe hó á-sī chòe pháiⁿ í-chêng, Siōng-tè só͘ kóng ê. Án-ni, Siōng-tè ê kéng-soán m̄-sī kun-kù lâng ê hêng-ûi, sī kun-kù I ka-kī ê soán-tiàu. 13Chiàu Sèng-keng kì-chài, “[Ngá-kok], góa kah-ì; [Í-sò], góa bô kah-ì.” 14Án-ni, lán beh kóng sím-mi̍h? Siōng-tè bô kong-tō sī-bô? Choa̍t-tùi m̄-sī! 15I bat tùi [Mô͘-se] kóng: Góa beh lîn-bín góa ài lîn-bín ê lâng; góa beh thé-thiap góa ài thé-thiap ê lâng. 16Só͘-í, Siōng-tè ê kéng-soán m̄-sī kun-kù lâng ê ì-goān á-sī ló͘-le̍k, sī chhut tī I ê lîn-bín. 17Sèng-keng kì-chài Siōng-tè ū tùi Hoat-ló kóng, “Góa siat-li̍p lí chòe ông, bo̍k-te̍k sī beh ēng lí lâi hián-bêng góa ê koân-lêng, hō͘ góa ê miâ thoân kàu choân sè-kài.” 18Só͘-í, Siōng-tè beh lîn-bín sím-mi̍h-lâng chiū kā i lîn-bín, beh hō͘ sím-mi̍h-lâng sim ngī chiū hō͘ i sim ngī. 19Án-ni, lí ōe kā góa mn̄g, “Kì-jiân sī án-ni, sī-án-chóaⁿ Siōng-tè iáu teh chek-pī lâng? Sím-mi̍h-lâng káⁿ hoán-khòng Siōng-tè ê chí-ì?” 20Lí chit-ê lâng, lí sǹg siáⁿ, káⁿ kā Siōng-tè tú-chhùi! Siū sok-chō ê mi̍h kiám ōe tùi sok-chō-ê kóng, “Lí sī-án-chóaⁿ kā góa chō-kah án-ni?” 21Sio-hûi-ê kiám bô koân thang ēng siâng chi̍t tè liâm-thô͘ chiàu ka-kī ê ì-sù lâi chō chi̍t ê kùi-khì ê khì-khū, chi̍t ê chho͘-sio̍k ê khì-khū? 22Sui-jiân Siōng-tè beh piáu-sī I ê siū-khì hō͘ lâng chai I ê koân-lêng, iáu-kú ēng chin tōa ê khoan-iông thun-lún hiah-ê jiá I siū-khì eng-kai bia̍t-bông ê lâng. 23I ūi-tio̍h só͘ ū-pī lâi chiap-siū I ê êng-kng, chiū-sī I lîn-bín ê tùi-siōng hiah-ê lâng, I koh-khah ōe hō͘ in chai I hong-hù ê êng-kng. 24Lán lóng sī I só͘ ho͘-tiàu ê, m̄-nā tùi [Iû-thài]-lâng, mā tùi Gōa-pang-lâng tiong-kan ho͘-tiàu. 25Chiàu I tī Hô-se-a-su só͘ kóng: Pún-lâi m̄-sī góa ê chú-bîn ê, góa beh chheng-ho͘ in chòe ‘góa ê chú-bîn’. Pún-lâi m̄-sī góa só͘ thiàⁿ ê, góa beh hō͘ in chòe ‘góa só͘ thiàⁿ ê’. 26Tī hit-ê só͘-chāi, góa bat tùi in kóng: ‘Lín m̄-sī góa ê chú-bîn’; tī hia, in ōe kiò-chòe ‘éng-oa̍h Siōng-tè ê kiáⁿ-jî.’ 27Koan-hē [Í-sek-lia̍t]-lâng, [Í-sài-a] bat soan-pò͘ kóng, “Sui-jiân [Í-sek-lia̍t] ê kiáⁿ-sun chhin-chhiūⁿ hái-soa hiah-ni̍h chōe, m̄-kú chí-ū só͘-chhun ê chió-sò͘ ōe tit-tio̍h kiù, 28in-ūi Chú tī tōe-chiūⁿ ōe chin kín koh thiat-tóe chip-hêng sím-phòaⁿ.” 29Che sī chiàu [Í-sài-a] í-chêng só͘ kóng: Nā m̄-sī Chú --- Bān-kun ê Thóng-sòe kā lán lâu chéng, lán chá chiū chhin-chhiūⁿ [Só͘-to-má], mā chhin-chhiūⁿ [Gô-mô͘-la]. 30Án-ni, lán beh kóng sím-mi̍h? Gōa-pang-lâng bô tui-kiû kap Siōng-tè kiàn-li̍p ha̍p-gî ê koan-hē, khiok tùi sìn kap Siōng-tè ū ha̍p-gî ê koan-hē. 31[Í-sek-lia̍t]-lâng tui-kiû tùi Lu̍t-hoat hō͘ Siōng-tè jīn-tēng in chòe gī-lâng, hoán-tńg bô tit-tio̍h. 32Ná-ōe án-ni? In-ūi in m̄-sī tùi sìn, sī tùi khò hêng-ûi. In khì that-tio̍h hit tè hō͘ lâng poa̍h-tó ê chio̍h poa̍h-tó. 33Sèng-keng ū án-ni kì-chài: Khòaⁿ ah, góa chiong hō͘ lâng poa̍h-tó ê chio̍h, hō͘ lâng poa̍h-tó ê tōa-chio̍h khǹg tī Sek-an, sìn I ê lâng bōe tì-kàu sit-bāng kiàn-siàu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\