THÊ-TO 1

1Góa sī [Pó-lô], choh Siōng-tè ê lô͘-po̍k kap Iâ-so͘ Ki-tok ê sù-tô͘, siū soán-phài khì pang-chān Siōng-tè soán-bîn ê sìn-gióng, ín-chhōa in jīn-bat ha̍h tī kèng-khiân ê chin-lí; 2chit-ê chin-lí hō͘ lán tùi éng-oán ê oa̍h-miā ū ǹg-bāng, chiū-sī bōe kóng pe̍h-chha̍t ê Siōng-tè tī bān-sè í-chêng èng-ún beh hō͘ lán ê. 3I tī sî-ki sêng-se̍k ê sî, thong-kè sìn-sit ê soan-káng chiong chit-ê èng-ún hián-bêng chhut-lâi. Góa ū siū thok, hōng lán ê Kiù-chú Siōng-tè ê bēng-lēng soan-káng chit-ê hok-im. 4Góa siá-phoe hō͘ lí --- [Thê-to], tī lán kiōng-tông ê sìn-gióng lí sī góa chin ê kiáⁿ. Goān Pē Siōng-tè kap lán ê Kiù-chú Ki-tok Iâ-so͘ sù lí un-tián kap pêng-an! 5Góa kā lí lâu tī [Kek-lí-tí], sī beh hō͘ lí chhú-lí iáu-bē pān chheng-chhó ê tāi-chì, koh chiàu góa só͘ chí-sī, tī ta̍k ê siâⁿ-chhī jīm-bēng lâng chòe tiúⁿ-ló. 6Choh tiúⁿ-ló ê tio̍h bô thang chí-chek, chí-ū chi̍t ê bó͘, kiáⁿ-jî lóng sī sìn-tô͘, koh bô-lâng khòng-kò sī hòng-tōng á-sī m̄ sūn-ho̍k. 7Kàu-hōe ê kam-tok, kì-jiân choh Siōng-tè ê koán-ke, tio̍h bô thang chí-chek, bô chū-ko, bô pháiⁿ sèng-tē, bô chiú-chùi, bô hiong-pō, bô tham-châi. 8Tio̍h gâu khoán-thāi chhut-gōa-lâng, gâu chòe hó-sū, siú-kí, chèng-ti̍t, sèng-kiat, chiat-chè. 9I it-tēng tio̍h kian-siú hit-ê khó-khò hû-ha̍p kàu-gī ê sìn-sit, án-ni chiah ōe-tàng ēng kiān-choân ê kà-sī khoàn-bián lâng, piān-tó hoán-tùi ê lâng. 10In-ūi ū chin chōe m̄ sūn-ho̍k ê lâng, te̍k-pia̍t sī hiah-ê chú-tiuⁿ tio̍h siū kat-lé ê lâng, in ài kóng bô lō͘-ēng ê ōe, koh khi-phiàn lâng. 11Chit khoán lâng it-tēng tio̍h kìm-chí in kóng-ōe, in-ūi in ūi-tio̍h beh tham put-gī ê chîⁿ-châi, ēng bô eng-kai kà-sī ê ōe phò-hoāi chi̍t-kóa ka-têng. 12In [Kek-lí-tí]-lâng ê chi̍t ê sian-ti bat án-ni kóng, “[Kek-lí-tí]-lâng ài kóng pe̍h-chha̍t, sī hiong-ok ê iá-siù, tham-chia̍h koh pîn-tōaⁿ.” 13I kóng ê sī sū-si̍t. Só͘-í lí tio̍h giâm-keh kā in chek-pī, thang hō͘ in ū kiān-choân ê sìn-gióng, 14bô thiaⁿ-thàn [Iû-thài]-lâng bô iáⁿ-chiah ê thoân-soat kap pōe-ge̍k chin-lí ê lâng ê kui-lē. 15Tùi chheng-khì ê lâng lâi kóng, it-chhè lóng chheng-khì; m̄-kú tùi ù-òe kap m̄-sìn ê lâng lâi kóng, bô chi̍t hāng sī chheng-khì, in-ūi in ê sim-su kap liông-ti lóng sī ù-òe. 16In kong-khai kóng bat Siōng-tè, khiok ēng hêng-ûi hó͘-jīn I. In khó-ò͘ⁿ, pōe-ge̍k, chòe bōe chhut sím-mi̍h hó-sū.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\