THÊ-TO 2

1Chóng-sī lí, lí ê kàu-tō tio̍h hû-ha̍p kiān-choân ê kàu-gī. 2Tio̍h khǹg lāu-lâng ài chiat-chè, ū hó phín-keh, siú-kí, tio̍h ū kiān-choân ê sìn-sim, thiàⁿ-sim, kap nāi-sim. 3Lí mā tio̍h án-ni khǹg lāu hū-jîn-lâng hêng-ûi kín-sīn, m̄-thang kóng lâng ê sī-hui, m̄-thang choh chiú ê lô͘-châi, tio̍h ēng hó bô͘-hoān kà-sī lâng, 4chiah thang kà-sī siàu-liân hū-jîn-lâng thiàⁿ tiōng-hu, kap thiàⁿ kiáⁿ-jî, 5koh tio̍h siú-kí, cheng-kiat, gâu lí-ke, chhin-chhiat, sūn-ho̍k tiōng-hu, Siōng-tè ê tō-lí chiah bōe siū húi-pòng. 6Chhin-chhiūⁿ án-ni, lí mā tio̍h khó͘-khǹg siàu-liân ta-po͘-lâng siú-kí. 7Lí ka-kī hoān-sū tio̍h chòe hó hêng-ûi ê bô͘-hoān, kà-sī lâng ê sî tio̍h sêng-khún ún-tiōng, 8giân-sû tio̍h toan-chiàⁿ, bô thang chí-chek, hō͘ hoán-tùi ê lâng bô thang kóng lán ê pháiⁿ-ōe, soah ka-kī kám-kak kiàn-siàu. 9Choh lô͘-lē-ê tio̍h sūn-ho̍k in ê chú-lâng, sū-sū hō͘ in hoaⁿ-hí; m̄-thang ìn-chhùi ìn-chi̍h; 10m̄-thang thau-the̍h, tio̍h sū-sū tiong-si̍t liông-siān, hō͘ lán ê Kiù-chú Siōng-tè ê kà-sī tī ta̍k hong-bīn koh-khah ū kong-chhái. 11In-ūi Siōng-tè í-keng hián-bêng I ê un-tián beh chín-kiù choân jîn-lūi. 12Chit-ê un-tián hùn-liān lán khì-sak bô kèng-khiân ê seng-oa̍h kap sio̍k-sè ê io̍k-bōng, tī hiān-kim ê sî-tāi kè siú-kí, chèng-ti̍t, kap kèng-khiân ê seng-oa̍h, 13thèng-hāu hit-ê chhiong-móa hok-khì ê ǹg-bāng, chiū-sī chì-chun ê Siōng-tè í-ki̍p lán ê Kiù-chú Iâ-so͘ Ki-tok êng-iāu ê hián-hiān. 14Ki-tok ūi-tio̍h lán hiàn ka-kī, sī beh kiù-sio̍k lán thoat-lī it-chhè ê chōe-ok, hō͘ lán chiâⁿ-chòe I sûn-kiat ê chú-bîn kui-sio̍k I, jia̍t-sim chòe hó-sū. 15Chiah-ê sū, lí tio̍h kóng, tio̍h khoàn-bián, chhiong-hun ūn-iōng chit-koân chek-pī lâng. M̄-thang hō͘ lâng khòaⁿ-khin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\