JOONI 16

1“Ninge tee' naurampiring dii' dua'dari'neeng-koo. 2Biikaning dootuu'navananka-ita bata'daariaing; ee', bakei, doong poaining-koo Kumponing dotu-anta tampaama dupisi'raariainge. 3Teinge ning ee'noko Mma' noru'maarearuta dii' tee' nkoraariaing. 4Aung tee ninge uro'ke naurampiring teing kapoo'nanka basiaravaining. Ee'noko tenang tee' oro' aarumo dii'koo teinge nkoaako, dii'ke tenang norunoru'eriaing tee aung kara ninge naurampimatomaung. Ninge tee tero naurampiaruu'nung aung kapoo'nanka ning dii' ninka o'noritaa'. 5Teka enang ning nanamang te' naning-anko botomuu'nung-anko. Nka dii'koo narung otoa' ning nia'mema aa'mupeu'nung, ‘Are'aape nanimang?’ 6Ee'noko ninge enang dii' naurampiring-koo dii' pee'dunsie maanto'during. 7Ninge masika' naurampimang, Bakei koonto' tampa' masika' dii'koo, ning anketa tenkenampaing-koo. Ning tenkenamparuko deeko' tee Domang Kuaa'anta dii'anko poarupeu'. Ee'noko ning tenkenampaing deeko' naurampirina', tenkenamira Domang Kuaa'anta dii'anko botoampaing. 8Ee'noko teie porai'nange ookara nantoonanka-koo oko'bosi'ario' oraka' nkoarimanoo' tasi'antavuriaing aing aa'ning nauvurima: orara aarumo, tampara aarumo ee'noko aarumo simpe' nkona'. 9Teie nauvuriaing biikaang aarumo orara-koo oko'bosi'noo' tee teinge ning Tee Pako'pari'nii' masika'antamaavaruu'nung. 10Teie tampara aarumo nauvuriaing ning pari'antanunge, ning Mma'anko nananko oomeriauka'nung-koo. 11Napo' nantoong simpe'uriaina' nauvuriainge tamung kansi'koo otoromaing biikaang pankaing tuutunang~koo dua'aru'na' nauvurima. 12“Ninge mmau' naurampipeu'ning oto'memung. Nka tee, tee kara baru' aa'na' ivekung, enang tampa' noru'eriarupeu'. 13Nka tee, Tanuaang Meekunge kara masikung tanatai porai'nange masikung kara ookara taara-antaruriaing. Baka karoauka'nunge, nka kapoo' taaravuaining naururiaing ee'noko kapoo' tavo'aravainanka minkuvuainge. 14Teie ning daangamuaing. Nkaang meenasi dii' naururiainge. 15Ookara kapoo' Mma' oto'evumaing ning nkaning. Tee'koo ee'na'koo tee' naurampimang Tanuaang Meekunge nkaang meenasi dii' naururiaing.” 16“Ning oki'noo' batei tankinuko dama' oomeriauka'nung, ee'noko napo' dama'ke oki'noo' batei otorira oomeriaing.” 17Nii'ke nii'ninge Jiisuu' bakaninge barevare-nupoonge nii'ka niania' nia'meerima aa'meeriko', “Aung kara miru'noo' aming? Ee' naumurima'nomaung, ‘Oki'noo' batei tankinuko dama'ke napo' oomeriauka'nung, ee'noko napo' oki'noo' batei tankinuko dama'ke oomeriaing.’ Ee'noko napo' aa'murimaung, ‘Ning Mma'anko nanampaing.’ 18Tee aung miru'noo' ‘oki'noo'’ aming? Nii'ke noru'ampia' aming tee' minkuvuinge.” 19Ee'noko nii'ke nia'ampii'naang piamoriko Jiisuu'ke noru'ura aa'muru', “Ninge aa'pamaang, Oki'noo' tankinuko dii'ke oomeriauka'nung, ee'noko dama' napo' oki'noo' tankinuko dii'ke napo' oomeriaing. Aung tee' minkuansing tee dii'ka ee tana'deerimaang? 20Masika' naurampimang dii' birontariaing orarunsirarima, ee'noko tamung kansi'koo otoromaing doturotuariaing. Bane dii' orarunsirarira diikaang orarunsi doturotu-koo toroaravaing. 21Naning manikuma tooto' paravuainoo' noru'uma oraka' dee'ong, bakaang doong sisikeeravoaina'mung due'uko. Nka tee tooto' paravura teni sisikeera ampa'opeu', aa'na' doturotuaritaa' otopeu' tooto' ponto'aring-koo. 22Tee' nari' dii'koo nkoaravaing. Enang dii' orarunsirarimang ee'noko ninge dii' dama'ke oorampiaing, ee'noko diikaang tunsi doturotue maanto'uaing. Naninge te'nempuauka'nunge tee doturotu dii'keta. 23“Ee'noko tenang doong basiaravainang ning kapoo'koo nia'meriauka'nung. Masikung naurampimang, dii' nkaning barevare-nupoong deentariko Mma'ke ookara kapoo' aruriaing nia'eriaining. 24Dii'ke mme' kapoo'koo nia'eria' nkaang miring-koo. Nia'erira komperiaing dii' dotue maanto'duriaina'.” 25“Ninge aung minkunaananka dii' kara mirumiru'ke naurampimaung. Nka batei pomaang aunge ee' oro'ke karai karompauka'nang. Tenang ninge kara sira'pansi minkuampaing Mma'koo. 26Te'mung tavo'aravaina'mung nkaang miring-koo nia'eriaing. Ee'noko ninge ee' minkuampa' ninge Mma' nia'derompiaing, teeo Mma'ke baka piaarurimaung-koo; 27Dii'ke ning piaamerimaung ee'noko masika'antamerimaung ning Kumponing-ankoita mou'nung, tee'koo Mma'ke piaarurimaung. 28Masikung, ning Mma'ankoita mou' aa' kansi'koo, ee'noko ning enang kansi' sipamang, Mma'anko nanama.” 29Ee'noko nii'ke bakaning barevare-nupoonge aa'pampiru', “Ee aung, da' enang bakei sira'pei minkuemaang. Kara mirumiru' minkuea' otong. 30Nii'ke enang da' noru'dampiring dake kapoo' ookara noru'ei otong, bane nii'ninge niania' nia'daavaruko noru'epeu'. Tee'koo ee'na'koo da' nii'ke masika'antarampimaang da' Kumponing-ankoita pou'nung.” 31Jiisuu'ke maku'murima aa'muru', “Ekee, enang asi' masika'antameri! 32Nka tee bateinang due'umaang, dii' ookara aroreritaa' avitoitoi koo'dariainang, ee'noko ning ninka o'noaing. Nka bakei ning ninka o'noauka'nung, Mma' ni'ninka o'noremaung-koo. 33Ninge dii' naurampiring dii' mooa-po'nupoong deentarii'naang ning-koo otoritaa'. Kansi'koo otoritaa' pore'doriaing. Nka domang purintariaing, ninge ookara kansi'po' kuung deempansing-koo.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\