JOONI 5

1Ee'noko teketa tee Ju'nupoong biikaang paroro meekung nkoau'. Ee'noko Jiisuu' Jerusalema' nanuu'. 2Ee'noko Jerusalema'koong karanaang sipisipi' duparimanoo'keta due'ke kankonaru' poonii'naru' otoko', pa'noko' bare pankeng koroai kaniau'ning ninka, ee'noko teru' miring Betesira tampaako' Ju' biikaang kara-koo. 3Ee'noko nantoong mmau' siipa-po'nupoong teke teing-koo bare-koo nempariri otoroko', aa'noko mutuunanka, kaikuu'nanka, ee'noko dootananka, nempaama ntong eemaaru'araa'naang. 4Koosinung~ Kumponing-etaing namu'na' teru'koo bema ntong eemaaru'antavuko', ee'noko tenang tee ntong eemaaru'arako baa tee tutuna'nung teru'koo du'mumparama taarevoko', bane aremurii' siipa-po'nunge. 5Ee'noko narung naning te' bempari otoko' beenaumo kivora-ita ~beenaumo-taa [38] masiraani siipavou'nung. 6Ee'noko Jiisuu'ke tee oovura noru'uu' tee naning pankaroong siipavou'nung, ee'noko aa'puu', “Da' ee taareroo'naang piaromaang?” 7Ee'noko teie siipa-po'nunge kara maku'uma aa'puu', “Ning aa' naning oto'memuaung tee ntong eemaaru'arako si'mupeu'nung. Ning ninka te' nanu'koo paaramarako teka nii'nung divu'mui bemaung.” 8Ee'noko Jiisuu'ke aa'puu' tee, “Daa'daravaing. Tani' poru'era naniaing.” 9Ee'noko tee naning namu'ke taarevora bakaang tani' poru'ura beu'. Te'mung ee'na'mung Doong Uaana'mung. 10Ee'noko Ju'koong ovontunge tee naning Jiisuu'ke tamparu'ntavuu'nung tautauaama, aa'pau', “E'mung Doong Uaana'mung; niikaang boto toto'pei tani' poru'dari nanimang.” 11Ee'noko teie kara maku'uma aa'puu', “Teie naninge ning taare-antamuinge naumuma aa'muing, ‘Dakaang tani' nkavera naniai.’” 12Ee'noko teinge nia'aama aa'pau', “Baa ee'nara tee naning da' botoruing tani' nkavei nanii'naang?” 13Ee'noko teie naninge Jiisuu'ke taare-antavuu'nunge Jiisuu' miring noru'ua' Jiisuu' namu'ke tenkenuu'nung-koo, karika' baru' temono-koo otoroko. 14Ee'noko dama'ke tee Jiisuu'ke dootuu'nava pankava-koo kune'ura aa'puu', “Ee aung, da' enang taareroing. Dakaang orara aarumo sipeaing kapoo' tee-koo siipa-koo dau basi tavo'ku'neeng da'koo.” 15Ee'noko tee naning teketa tenkenura Ju'koong ovontung nauvurima aa'puru', “Tee aa' ning Jiisuu'ke tamparu'antamuing.” 16Tee'koo ee'na'koo Ju'koong ovontunge Jiisuu' turang tutumpau' teie Doong Uaana'mung-koo naning taare-antavuio'. 17Ee'noko Jiisuu'ke maku'urima aa'puru', “Mma' doong kante mintoompari otong, tee'koo ning napo' nau'ka mintoomari o'nong. 18Tee' minkuvuio' Ju'koong ovontung bakei oraka' dee'orou'. Jiisuu' tavaava'naang enang bakei aa'na' mau'au' Jiisuu'ke Doong Uaana'mung-koong boto toto'puu'nung-koo, ee'noko teie Kumponing bauma masikung tampuu'nung-koo, tee' minkuvuma Kumponing-pina' basi tamparu'nung-koo.” 19Jiisuu'ke teing kara maku'urima aa'puru', “Masika' naurampimang, ninge Bauringe kapoo' ninge ninka nkoampaung. Ninge Mma'ke nkovuko ooamana' nari' nkoamaung. Kapoo' Mma'ke nkovumaung ninge Bauringe nkoamaung. 20Mma'ke ning Bauring piaamui ookara kapoo' nkovumaing naumumaung, ee'noko dama'ke kapoo' aung nkoansing-koo dau basi naumuko nkoama'naang dii' dooroi taruriaing. 21Mma'ke boo'nuka daa'urima domang-antavurimana' tee' nari' ninge Bauringe domang-antavaramaung teing ning piamomaing. 22Ee'noko Mma'ke nantoong-simpe' nkovua', tee ning-koo Bauring-koo sipuu'nung nantoong simpe'nko~, ookarai ning Bauring daangang-koo, Mma' daangampaamana'; 23Nantoong ning daangamaavauka'ning tee Mma' daangampaavauka'nunge ning botomuu'nung. 24“Masika' naurampimang, nantoong teing nkaang kara taaravaamaing, ee'noko teing masika'antavaamaing tee botomuu'nung domaang oparavauka'nung oto'evurimaing. Teing teing kiimatavuriauka'ning, tero boo'nameng-eta domaang-aape tankinaing-koo. 25Masika' naurampimang, enang-eta deto tee boo'nukai nkaang kara taaramaavainang ning Kumponing Bauring. Ee'noko teing nkaang kara taaramaavaining domampariaing. 26Mma' baka domaang okovenung otomana' ning Bauring domaang okovenung deeng-antamuu'. 27Ee'noko Mma'ke ning bauring makosi-antamuu'nung nantoong simpe'koo ning Tee Naning-naumpo' Paning-etaing deemari o'noing-koo. 28Ta'niniriauka' aung-koo: bateinang pomaang ookara boorou'ning dako'domanoo' otoromainge nkaang kara taaramaavainang. 29Ee'noko taaramaarai'nange tavo'ariaing dako'doma-ita. Teing nantoong tampa' otoroko'ning daa'arampaing koonto' domamparii'naang, ee'noko teing oraka' otoroko'ning daa'arampainge kiimata nka-koo.” 30“Kapoo' ninge ninka nkoamparupeu'. Ninge kara simpe'amaung Kumponinge narunge naumumana' nari'. Tee'koo ning to'biimari karomaung, ning ninka piamomana' nkoampa' tee ning botomuu'nung narung piavomana' nkoamaung-koo. 31Ee'noko nkaang kapoo'koo ning ninka kara minkuamaung dei, tee kara minkuamaung makotua' masikung-pina' noru'koo. 32Nka nii'nung naning otong nkaang kara puring-antavumaung, ee'noko ninge noru'ansi o'nong kapoo' teie minkuvumaung ning-koo masikung. 33Dii' diikaning kara nka-nupoong Jooni-anko botovererio' teinge teing bakaang kara nauraaru'nung ning masika'anta-koong. 34Nka ninge nantoong-koo naning bakaang kara-koo aroo'marava' otong. Teeo ninge Jooni bakaang karai noru' daa'antarampiring dii'ke masika'antamerira domantarii'naang. 35Jooni daamu-pina' urumpari arakavarako dii' oki'noo' batei-koo siomperima doturariko'. 36Teka ning kapoo' pakumui sira'antamumaung oto'memung aa'na' pankaing masikung Jooni-nung sirasira'koo dau basi. Teinge kapoo'ke Mma'ke botomuio' nkoamainge naururi otong sira'antavui ning tee Mma'ke botomuu'nung. 37Ee'noko napo' Mma'ke ee'narai nkaang kara puring-antamemumaunge. Dii'ke bakaang kara teroita taaraveria', ee'noko bakaang oing ooveria'. 38Ee', dii'koo bakaang kara otoa'. Tee'koo dii'ke ning masika'antameria' ning Kumponinge botomuu'nung. 39Dii'ke doong kante Daari Meekung aa'na' pukeveri deeruerimaung ee' noru'erima, ‘Nii'ke domaang oparavaung okomuriaina';’ 40Nka teie ee'narai Daari Meekunge ning moaing-koong minkunaa naururiko aroo'eria' ning-anko po'koo domaang isikung oto'derurii'naang. 41“Ning nantoonge pankaing-antamaava'naang piamoa', Kumponinge deeko' makosi. 42Nka ninge dii' noru'dampiri otong, dii' diikaang domang-eta Kumponing-koo piaroria' bakei. 43Ning Mma'ke botomuio' moio' dii'ke onkeonke'meria'; nka tee nii'nung bakamai' poko tee onkeonke'erikoo'. 44Dii' Kumponing taaraveri dotu-anta-koo kasieria' dii'ka daangang-koo kei'dorima. Tee'koo ning masika'antameria'. 45Ning Mma'ankoi tuumpi nkonara deea' tee' dii'ke noru'merimana'; teeo teie Moosesie dii' tuumpiruriaing, daang aroo'erimaunge. 46Dii'ke Moosesi koonto' masika'antaveri dei ning masika'antameripeu', teie daarivuma ning naururu'nung-koo. 47Ee'noko dii'ke Moosesi bakaang kara deerueri masika'antaveriaruma arekee' dii'ke nkaang kara masika'antameripeu'? Makotua'.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\