1 CORINTIOS 6

1Quema se ten amojuanti quipiya se cuesoli pampa seyoc taneltocaquet quichihuilijtoc se tamanti cati amo xitahuac, amo quinamiqui para yaya yas iixpa se tequitiquet cati amo itztoc xitahuac iixpa Toteco para quitelhuis iicni pampa quinequi nopa tequitiquet ma quisencahua. Monequi ma yas iniixpa sequinoc taneltocani para inijuanti ma quixitahuaca. 2¿Amo anquimatij tojuanti cati Toteco techiyocacajtoc para tiiaxcahua tiquintajtolsencahuase cati itztoque ipan ni taltipacti? Huajca, sinta tiquintajtolsencahuase cati itztoque ipan taltipacti, ¿para ten amo hueli anquisencahuaj ni tamanti cati pilquentzitzi? 3¿Amo anquimatij para titaneltocani tiquintajtolsencahuase ilhuicac ehuani? Huajca amo nelohui para anquisencahuase ni piltamantzitzi cati mopantía ipan tonemilis ipan ni taltipacti. 4Huajca sinta anquipiyaj tamanti cati amechtajcoxelohua huan monequi se tequitiquet para amechtajtolsencahuas, amo xijtemoca se tequitiquet cati amo teno quipiya ipan itiopa Toteco para yaya quisencahuas. 5Nimechilhuía ni para nimechpinahualtis. Itztoque taneltocani amohuaya cati talnamiquij huan huelis quisencahuase ni tamanti cati amechtajcoxelohua. 6Huan amo cuali para anquihuicase se amoicni ipan Toteco iixpa se tequitiquet cati amo taneltoca. 7Nelía tepinajti para amojuanti anmonajnanquilíaj piltamantzitzi hasta anquinequij anquitelhuise se amoicni miyacapa iixpa se juez. Achi cuali san xiquijyohuica nopa cati moicni amechchihuilijtoc. 8Pero amo quej nopa anquichihuaj. Nojquiya amojuanti anquichihuilíaj cati amo cuali, huan sempa anquicajcayahuaj masque yaya amoicni ipan Cristo. 9¿Amo anquimatij para amo cuajcualme amo huelis calaquise ipan itanahuatilis Toteco? ¡Amo ximocajcayahuaca! Yon amo calaquise nepa cati quichihuaj tamanti ica cati amo inintahuical, o cati quinhueyimatij taixcopincayome, o cati momecatíaj, o tacame cati mosihuanequij. Amo calaquise nepa tacame cati quichihuaj ten hueli ica sequinoc tacame, 10o cati tachtequij, o cati quiixtocaj cati sequinoc quipiyaj, o moihuintíaj, o cati tatehuíaj huan cati tacajcayahuaj huan quihuicaj cati sequinoc iniaxca. 11Achtohuiya sequij amojuanti anitztoyaj quej nopa, pero ama Toteco amechpajpajqui ten amotajtacolhua huan amechiyocacajtoc para anelise aniaxcahua. Huan Itonal Toteco amechchijtoc anxitahuaque iixpa ipan itoca Tohueyiteco Jesucristo. 12Onca sequij tamanti cati yon se tanahuatili amo technahuatía para ma amo tijchihuaca, pero noja tijmatij para amo quinamiqui ma tijchihuaca, pampa sequij tamanti amo teno techpalehuía. Huan masque nimajcajtoc, amo cuali nijcahuilis se tajtacoli ma nechnahuati. 13Huelis anquiijtose: "Toteco quichijqui toijti para quiselis tacualisti huan quichijqui tacualisti para toijti, huajca ma tijcuaca quema totacayo technotza." Ica ya nopa anmoilhuíaj nojquiya huelis anquichihuase ten hueli tamanti quema amotacayo amechnotza xijchihuaca, pero xiquelnamiquica para ajsis se tonal quema Toteco quitamiltis nochi tacualisti huan toijti nojquiya. Toteco amo quichijqui totacayo para ma tijchihuaca ten hueli ica cati amo totahuical. Toteco quichijqui totacayo para ica tijtequipanose, huan Toteco mijqui para totacayo ma quipiyas nemilisti para nochipa. 14Quena, Toteco Dios cati quiyolcuic Tohueyiteco Cristo itacayo, nojquiya ica ihueyi chicahualis quiyolcuis totacayo tojuanti ten campa mijcatzitzi. 15¿Amo anquimatij amotacayo eltoc se quentzi ten itacayo Cristo? Huajca pano fiero para se quicuilis se parte ten itacayo Cristo huan quisejcotilis ica se tacanenca sihuat. Ma amo aqui quichihua ya nopa, amo quema. 16¿Amo anquimatij cati itztoc ihuaya se tacanenca sihuat quipiya san se itacayo ihuaya? Pampa Icamanal Toteco quiijtohua se tacat huan se sihuat mochihuaj san se inintacayo. 17Pero quema timochihuaj san se ica Tohueyiteco, timochihuaj san se totonal ica ya. 18Huajca ximotaloca para ancholose quema anquinequij anquichihuase ten hueli ica cati amo amotahuical. Masehualme cati quichihuaj sequinoc tamanti tajtacoli amo quicocohuaj inintacayo quej se cati quichihua ni tajtacoli. Pampa cati quichihua ten hueli ica cati amo itahuical quicocohua ten ya itacayo ica nopa tajtacoli. 19¿Amo anquimatij amotacayo eltoc ichaj Itonal Toteco? ¿Amo anquimatij Itonal Toteco mocahua ipan amotacayo pampa Toteco Dios quititanqui ma itzto nopona? Huajca amojuanti ayecmo anamoaxcahua para anmonahuatise. Ama aniaxcahua Toteco, 20pampa Jesucristo taxtajqui cati patiyo para amechcohuas huan amechchihuas aniaxcahua. Huajca ica nochi cati anquichihuaj ipan amotacayo huan ipan amotonal, monequi xijchihuaca para ihueyitilis Toteco.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\