JUAN 6

1Teipa Jesús quiixcotonqui nopa Hueyi At Galilea cati nojquiya quitocaxtíaj Hueyi At Tiberias huan ajsito neca nali. 2Huan quitoquiliyayaj miyaqui masehualme pampa ya quiitztoyaj nopa tanextili cati quichijqui quema quinchicajqui cocoyani. 3Huan Jesús huan tiimomachtijcahua titejcoque ipan se tepet, huan yaya mosehui tohuaya. 4Huan monechcahuiyaya nopa israelita ilhuit itoca Pascua. 5Huan yaya quiitac nelmiyaqui masehualme ajsitihualayayaj campa tiitztoyaj huan huajca quitatzintoquili Felipe: —¿Canque tijcohuase cati quicuase nochi ni masehualme? 6Jesús quiijto ya ni san para quimatis taya quiijtosquía Felipe, pampa ya quimatiyaya cati quichihuasquía para quintamacas. 7Huajca Felipe quinanquili: —Sinta se quipiyasquía itaxtahuil para dos cientos tonali ten tequit, amo quiaxilisquía para ica tijcohuasquíaj pantzi para sese inijuanti quicuasquía se quentzi. 8Huajca Andrés, iicni Simón Pedro, cati nojquiya eliyaya imomachtijca Jesús quiijto: 9—Nica itztoc se oquichpil cati quipiya ome pilmichtzitzi huan macuili pantzi, pero ya ni neltahuel pilquentzi para nochi ni masehualme quicuase. 10Huajca Jesús quiijto: —Xiquinilhuica nochi ni masehualme ma mosehuica sacapeta ixco. Nopona oncayaya miyac xihuit huan nochi nopa miyaqui masehualme mosehuijque. Huan san nopa tacame cati itztoyaj nopona quiaxitijque macuili mil. 11Huan Jesús quiitzqui nopa macuili pantzi huan quitascamatqui Toteco. Teipa techmajmacac tojuanti tiimomachtijcahua para ma tiquinmajmacaca nochi cati mosehuijtoyaj. Huan nojquiya quichijqui san se ica nopa michime. Huan nochi nopa masehualme quicuajque nochi cati quinequiyayaj. 12Huan quema nochi ixhuitoyaj, Jesús techilhui tiimomachtijcahua: —Xijsentilica nochi ne pantatapatzti huan ne michtatapatzti cati mocajqui para amo teno polihuis. 13Huajca tijpejpenque nochi pantatapatzti huan tijtemitijque majtacti huan ome chiquihuit ica cati mocajqui ten nopa macuili pantzi. 14Huajca quema nopa masehualme quiitaque ni hueyi tanextili quema Jesús quimiyaquili nopa pantzi, quiijtojque para melahuac yaya eliyaya nopa tajtolpanextijquet cati Toteco quiijto quititanisquía ipan taltipacti. 15Huan Jesús quimatqui para sequij inijuanti quinequiyayaj quiitzquise ica chicahualisti huan quitalise quej inintanahuatijca, huajca sempa tejcoc achi más huejcapa ipan nopa tepet para itztos iselti. 16Huan quema tayohuixtinemiyaya, tiimomachtijcahua Jesús titemoque hasta campa hueyi at, 17huan ticalajque ipan cuaacali huan tipejque tiquixcotonaj nopa hueyi at para tiajsitij altepet Capernaum. Ya tayohuixtoya huan Jesús ayemo ajsitoya campa tiitztoyaj, 18Huan pejqui motanana nopa hueyi at pampa taajacayaya chicahuac. 19Huan quema ya tijnejnemiltijtoyaj tocuaacal se macuili o chicuase kilómetros ipan hueyi at, tiquitaque ajsitihualayaya Jesús nejnentihuala aixco huan timomajmatijque. 20Pero yaya techilhui: —Na, amo ximomajmatica. 21Huajca ica paquilisti tijselijque Jesús ipan tocuaacal huan quema tejcoc, nimantzi tiquitaque ya tiajsitoyaj ipan nopa tali campa tijnequiyayaj tiajsitij. 22Huan hualmosta nochi nopa masehualme sempa mosentilijque ipan seyoc nali campa achtohui tiitztoyaj pampa quimatiyayaj tiimomachtijcahua tiquisque nopona san toselti ipan cuaacali huan Jesús amo quisqui tohuaya. Nojquiya quimatque amo oncayaya seyoc cuaacali nepa para ipan quisas Jesús. Huajca quitemohuayayaj Jesús ipan neca nali. 23Teipa ajsitoj nopona sequinoc cuaacalme cati hualajtoyaj ten altepet Tiberias. Huan ajsitoj nechca campa Jesús quitascamatqui iTata para nopa pantzi huan tetamacac. 24Huajca quema nopa masehualme quiitaque amo aquiyaya Jesús neca nali huan amo tiaquiyayaj tiimomachtijcahua, inijuanti tejcoque ipan nopa cuaacalme cati ajsitoyaj huan hualajque hasta nica nali campa altepet Capernaum campa tiitztoyaj para quitemose Jesús. 25Huan quema inijuanti ajsicoj nica nali hueyi at, quipantijque Jesús huan quitatzintoquilijque: —Tamachtijquet, ¿quemaya tiajsico nica? 26Huan Jesús quinnanquili: —Nelía nimechilhuía, san antechtemohuaj pampa anquicuajque pantzi huan anixhuique cuali. Amo antechtemohuaj pampa anquimachilijque nimechnextiliyaya ajquiya na ica nopa hueyi tanextili. 27Amo tahuel ximocuatotonica san para anquitanise tacualisti cati anquicuaj mojmosta huan cati nimantzi tami. Más cuali ximocuatotonica para anquipantise nopa tacualisti cati huejcahuas huan cati amechmacas nemilisti yancuic para nochipa ten na cati niMocuetqui Masehuali hueli nimechmacas. Pampa noTata, Toteco Dios, nechtequimacatoc ya nopa ma nijchihua. 28Huajca quitatzintoquilijque: —Sinta tijnequi tijchihuase ipaquilis Toteco, ¿taya monequi tijchijtiyase? 29Huan Jesús quinnanquili: —Ya ni cati Toteco quinequi xijchihuaca. Quinequi techneltocaca pampa yaya nechtitantoc. 30Huan inijuanti sempa quiilhuijque: —Quema tijchihuas más tanextili para tiquitase, huajca timitzneltocase. ¿Huelis techtamacas quej Moisés huejcajquiya quintamacayaya tohuejcapan tatahua mojmosta ipan nopa huactoc tali campa amo teno eli? Ijcuilijtoc ipan nopa amat para yaya quinmacac tacualisti cati huetzqui ten ilhuicacti. 32Huan Jesús quinilhui: —Nelía nimechilhuía, amo yaya Moisés cati quinmacac nopa tacualisti cati huetzqui ten ilhuicacti. NoTata, quena, yaya quinmacac. Yaya temaca nopa tacualisti cati nelía temachti huan cati huala ten ilhuicac. 33Pampa niitztoc nopa tacualisti cati temoc ten ilhuicac cati temaca nemilisti yancuic. 34Huajca inijuanti quiilhuijque: —Tate, techmaca nopa tacualisti mojmosta. 35Huan Jesús quinilhui: —Na nieltoc nopa tacualisti cati nitemaca nemilisti yancuic para nochipa. Cati hualas campa na huan nechneltocas, amo teno más quitemos pampa ipan iyolo ayecmo mayanas, yon ayecmo amiquis. 36Pero quej nimechilhui, masque anquiitztoque cati nijchihua, amo antechneltocaj. 37Nochi masehualme cati noTata quintapejpenijtoc para nechmacas, hualase campa na, huan cati hualase campa na, na amo quema niquincuepaltis. 38Amo nihualtemoc ten ilhuicac para nijchihuas cati nopaquilis. Nihualtemoc para nijchihuas cati noTata quinequi pampa yaya nechtitanqui. 39Huan ya ni ipaquilis noTata cati nechtitantoc, quinequi para amo ma nijpolo yon se cati nechmacatoc. Yaya quinequi para nochi ma niquinyolcuis quema ajsis itamiya tonali. 40Huan ya ni ipaquilis noTata. Quinequi nochi masehualme cati quimachilise para na niIcone huan nechneltocase, ma quipiyaca nemilisti yancuic para nochipa. Huan quinequi ma niquinyolcuis quema ajsis itamiya tonali. 41Quema Jesús quinilhui para yaya nopa tacualisti cati hualtemoc ten ilhuicac, miyaqui israelitame pejque quiejelnamiquij. 42Huan quiijtojque: —¿Quenicatza hueli quiijtohua hualtemoc ten ilhuicac? Yaya Jesús, icone José. Tiquixmatij itata huan inana nojquiya. 43Huajca Jesús quinilhui: —Amo techejelnamiquica se ica seyoc. 44Amo aqui hueli nechtoquilis ica iselti. San noTata cati nechtitanqui huelis quiyoltilanas se masehuali para nechtoquilis, huan cati nechtoquilis nijyolcuis ipan itamiya tonali. 45Ijcuilijtoc ipan nopa amatini cati nopa tajtolpanextiani huejcajquiya quiijcuilojque campa quiijtohua: 'Toteco quinmachtis nochi inijuanti.' Huan huajca nochi inijuanti cati quicaquij cati noTata quinilhuía ipan iniyolo huan quimachilíaj, nechtoquilise. 46"Amo aqui quiitztoc noTata, Toteco Dios, san na cati nihualtemoc ten campa yaya. 47Nelía nimechilhuía, sinta se masehuali nechneltocas, quipiyas nemilisti yancuic para nochipa. 48Na niitztoc nopa tacualisti cati temaca nemilisti. 49Amohuejcapan tatahua mijque masque quicuajque nopa tacualisti cati huetzqui ten ilhuicac ipan nopa huactoc tali. 50Na niitztoc nopa tacualisti cati hualtemoc ten ilhuicac huan sinta se nechselis na quej niitacualis, yaya quipiyas nemilisti yancuic para nochipa. 51Na niitztoc nopa tacualisti cati itztoc huan cati temaca nemilisti yancuic para nochipa huan nihualtemoc ten ilhuicac. Sinta se quicuas ni tacualisti, yaya itztos para nochipa. Huan ni tacualisti eltoc notacayo cati nitemacas para masehualme ipan ni taltipacti ma itztoca para nochipa." 52Huajca nopa israelitame pejque moijilhuíaj huan quiijtohuaj se ica seyoc: —¿Quenicatza huelis techmacas itacayo para tijcuase? 53Huajca Jesús quinilhui: —Nelía nimechilhuía na niitztoc cati niMocuetqui Masehuali, huan sinta amo antechselise quej elisquía anquicuase nonacayo huan anquiise noeso, amo anquipiyase nopa nemilisti cati yancuic. 54Yaya cati nechselis quej se cati quicuas nonacayo huan quiis noeso quipiyas nemilisti yancuic para nochipa huan nijyolcuis ipan itamiya tonali. 55Pampa nonacayo eltoc nopa tacualisti cati nelnelía huan noeso nopa taili cati nelía. 56Huan cati quicuas nonacayo huan quiis noeso huan nechselis quej niitacualis, yaya senitztos ipan noyolo huan na nisenitztos ipan iyolo. 57NoTata cati itztoc nechtitantoc huan na niitztoc pampa nechmaca ichicahualis. Quej nopa nojquiya cati nechselis quej niitacualis, itztos pampa nijmacas nochicahualis. 58Na niitztoc nopa tacualisti cati hualtemoc ten ilhuicac. Amo nieltoc quej nopa tacualisti cati amohuejcapan tatahua quicuajque huan amo quipantijque nopa nemilisti para nochipa. Nochi cati nechselise quej niinintacualis, quena, itztose para nochipa. 59Huan Jesús tamachti ya ni ipan israelita tiopamit ipan altepet Capernaum. 60Huajca sequij imomachtijcahua Jesús quicajque cati quinilhuijtoya, huan quiijtojque para nelía ohui icamanal huan amo aqui hueli quimachilía. 61Huajca Jesús quimatqui para sequij imomachtijcahua quiejelnamiquiyayaj huan quinilhui: —¿Anquiohuijmatij para anquimachilise cati niquijtohua? 62Huajca noja más anquiohuijmatise quema antechitase na, cati niMocuetqui Masehuali, nitejcos ilhuicac campa niitztoya achtohuiya. 63Niquijtohuayaya para san Itonal Toteco hueli temacas nemilisti yancuic cati amo quema tamis. Sinta se quicuasquía cati nelía nonacayo amo quimacasquía nemilisti. Nimechilhuijtoc ni camanali para xijmachilica ipan amotonaltzitzi pampa nopona ipan amotonaltzitzi nocamanal amechmacas nemilisti yancuic para nochipa. 64Pero sequij amojuanti amo antechneltocaj. Ten ipejya Jesús ipa quimatiyaya ajquiya amo quineltocasquía huan ajquiya quitemactilisquía. 65Huan Jesús quinilhui: —Ya nimechilhuijtoc amo aqui huelis nechtoquilis sinta noTata amo quiyoltilanas para ma nechneltoca. 66Huan yeca miyac masehualme cati nejnemiyayaj ihuaya Jesús quistejque huan ayecmo yajque ihuaya. 67Huajca Jesús techtatzintoquili nochi timajtacti huan ome tiimomachtijcahua: —¿Nojquiya anquinequij antechtahuelcahuase amojuanti? 68Huan Simón Pedro quinanquili: —Tohueyiteco, san tapic elisquía sinta seyoc tijtoquilisquíaj. San ta titamachtía nopa camanali cati hueli quinmaca nemilisti yancuic para nochipa nopa masehualme cati quineltocaj. 69Tojuanti timitzneltocatoque huan cuali tijmatij ta cati titatzejtzeloltic. TiIcone Toteco Dios yaya cati itztoc para nochipa. 70Huan Jesús quinnanquili: —Na nimechtapejpenijtoc anmajtacme huan ome, pero se ten amojuanti nelía iaxca Amocualtacat. 71Jesús techcamanalhuiyaya ten Judas Iscariote, icone Simón, pampa teipa quitemactili masque Judas itztoya se ten timajtacti huan ome tiimomachtijcahua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\