FILIPENSES 2

1Ya anquimatij Toteco amechicnelía huan amechchijtoc antatzquitoque ipan Cristo, huan anquimatij quenicatza ya nopa amechyolchicahua huan amechyoltalía. Anquimatij Itonal Toteco itztoc amohuaya huan amechchihua ximoicnelica huan ximotasojtaca. 2Huajca xijchihuaca cati nechmacas hueyi paquilisti huan xijpiyaca san se amotalnamiquilis. Nochi amojuanti ximoicnelica miyac huan xitequitica san sejco quej anelisquíaj san se tacat ica san se amoyolo. 3Amo aqui ma quichihua se tamanti pampa quinequi mohueyichihuas iniixpa sequinoc. Ma amo aqui mohueyimati. Más cuali ximoechcapanoca. Sese ten amojuanti xiquinitaca nochi sequinoc quej más huejhueyi que amojuanti. 4Amo san ximoilhuica ten tamanti cati amechpalehuis amojuanti. Achtohui ximoilhuica cati quinpalehuis sequinoc. 5Ximoyolilhuica quej Cristo Jesús moyolilhui. 6Masque yaya Dios huan hueltosquía mocajtosquía campa ipa itztoya ihuaya Toteco Dios, amo moilhui para monequi mocahuas nopona ica nopa hueyi tanahuatili cati quipixtoya. 7Moilhui achi cuali quicahuas nochi cati eliyaya iaxca, huan yeca mochijqui quej se cati amo quipixqui yon quentzi tanahuatili. Moechcapano huan mochijqui se masehuali, quena, mochijqui quej se tetequipanojquet. 8Huan quema ya itztoya se masehuali, más moechcapano para senquisa quichihuas cati iTata quinequiyaya. Quena, motemacac para miquis ipan se cuamapeli, nopa miquilisti cati más quipiya pinahualisti. 9Huan pampa moechcapano, teipa Toteco quitejcolti huan quihueyitali nepa ipan ilhuicac huan quichijqui más hueyi que nochi sequinoc pampa quimacatoc nopa tanahuatili cati más hueyi. 10Huan Toteco quichijqui ni para ma motancuaquetzaca iixpa Jesús nochi cati itztoque ipan ilhuicac, nochi ipan taltipacti huan nochi cati itztoque ipan micta pampa huelis quiitase para yaya cati más hueyi. 11Huan nochi masehualme cati camanaltij nochi tamanti camanali quiijtose miyacapa para Jesucristo, yaya Dios Tohueyiteco, huan ica ya ni quinextise ihueyitilis Toteco Totata. 12Noicnihua cati nimechicnelía, nochipa anquichijtihualajtoque cati nimechilhuijtoc quema niitztoya amohuaya huan quema amo. Huajca ama, quema amo niaqui, achi más techcaquica. Xijchijtinemica tamanti cati xitahuac quej quinamiqui para ma mopanexti ipan amojuanti para Toteco nelía amechmaquixtijtoc ten amotajtacolhua. Xiitztoca quej cati huihuipicaj pampa tahuel quiimacasij quiixpanose Toteco Dios. 13Pampa yaya Toteco cati tequiti ipan amoyolo huan amechchihua xijnequica xijchihuaca ten ya ipaquilis, huan yaya amechmacas chicahualisti para anquichihuase. 14Ipan nochi cati anquichihuaj ximomocuitahuica para amo ximotaijilhuica, yon amo ximonajnanquilica. 15Huan quej nopa amo aqui huelis amechtelhuis ica yon se amotajtacol. Xijpiyaca se nemilisti cati tapajpactic quej quinamiqui para amojuanti cati aniconehua Toteco. Xiitztoca quej miyac taahuilme ipan ni taltipacti campa senquisa onca tzintayohuilot. Quena, masque anitztoque inihuaya miyac masehualme cati tahuel chicotic inintalnamiquilis huan cati tahuel quinpactía tajtacolchihuaj, ma cahuani amotaahuil. 16Huan mojmosta ximotatzquilijtoca cuali ipan icamanal Toteco cati temaca nemilisti yancuic, huan quej nopa ipan nopa tonali quema Cristo sempa hualas, tahuel miyac nipaquis ica nochi cati anquichijtoque, huan nijmatis para amo san tapic notequi quema niyajqui nimechilhuito icamanal Toteco. 17Nelía cuali anquineltocaj Toteco huan masque monequi nimiquis pampa nimechilhui icamanal, nipaquis. Quena, amotaneltoquilis eltoc quej se tacajcahualisti cati anquimacaj Toteco huan sinta nimiquis, nonemilis elis quej se tacajcahualisti tatoyahuali cati quicualtalía noja más cuajcualtzi nopa tacajcahualisti cati anquimacaj Toteco. Huajca masque ten hueli nopantis, nipaquis huan nijnequi xipaquica. 18Quena, nojquiya xiyolpactoca nohuaya sinta monequi nimiquis pampa nijtoquilía Cristo. 19Sinta ipaquilis Tohueyiteco Jesús, nijnequi para amo huejcahuas nijtitanis Timoteo ma amechitati. Huan quema sempa hualas nica, nijpiyas paquilisti pampa nechpohuilis quenicatza anitztoque. 20Amo aqui seyoc cati quipiya se iyolo quej Timoteo. Yaya, quej na, motequipachohua para amojuanti xinejnemica ica cuali. 21Nochi sequinoc cati itztoque nica san moilhuíaj cati cuali para inijuanti. Amo moilhuíaj quenicatza huelis quipalehuise itequi Cristo Jesús. 22Pero amojuanti ya anquiixmatij inemilis Timoteo pampa quej se oquichpil ica paquilisti quipalehuía itata, yaya nechpalehuijtoc para niquinilhuis masehualme icamanal Toteco. 23Huajca nijnequi achi nimantzi nijtitanis para ma amechitati. San achtohui monequi nijmatis taya nopantis nica. 24Huan nimotemachía ipan Toteco para amo huejcahuas na nojquiya niyas nimechitati. 25Pero para amantzi, nimoilhuía achi cuali sempa nimechtitanilis toicni Epafrodito. Na huan ya nelía timochijtoque tiicnime huan san sejco titequititoque ipan itequi Toteco. Yaya nelía temachti. Mosemacatoc quej se soldado huan nechpalehuijtoc miyac. Antechtitanilijque ma nechhualiquili nopa tomi huan ma nechpalehui. 26Pero ama yaya tahuel quinequi sempa yas campa amojuanti pampa tahuel motequipacho pampa anquicajque para mococohuayaya. 27Huan nelía mococohuayaya hasta ya mictinemiyaya. Pero Toteco quitasojtac huan nojquiya nechtasojtac na huan yaya mochicajqui. Pampa sinta mictosquía, noja más nijpiyasquía tequipacholi ten cati nijpiya amantzi. 28Yeca achi más nimoisihuiltía nimechtitanilis para anpaquise quema sempa anquiitase, huan ica ya nopa na nojquiya nipaquis. 29Huajca xijselica Epafrodito ica cuali ipan Toteco huan ica miyac paquilisti. Nochipa xiquintepanitaca nochi sequinoc taneltocani cati monejnemiltíaj xitahuac quej ya. 30Quena, quitali inemilis para quichihuas itequi Cristo huan ica se quentzi mictosquía. Nechchihuiliyaya nopa tamanti cati amo anhuelque antechchihuilijque pampa anitztoyaj huejca.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\