APOCALIPSIS 16

1Huan nijcajqui se cati tzajtziyaya ten itiopa Toteco huan quinilhuiyaya nopa chicome ilhuicac ehuani: "Xiyaca ama huan xiquixcuepatij ipan taltipacti nopa chicome caxit cati quipiyaj ihueyi cualancayo Toteco." 2Huajca nopa achtohui ilhuicac ejquet yajqui huan quiixcuepato icaxi ipan taltipacti, huan ipan nochi masehualme cati quiselijtoyaj imachiyo nopa fiero tapiyali huan cati quihueyimatque itaixcopincayo. Huan quisqui ininpani miyac fiero cocome cati tahuel tecoco. 3Huan teipa nopa ompa ilhuicac ejquet quiixcuetqui icaxi ipan hueyi at. Huan nopa hueyi at mocuetqui esti, quej ieso se mijcatzi cati onmijqui. Huan nochi cati itztoyaj ipan hueyi at mijque. 4Huan nopa expa ilhuicac ejquet quiixcuetqui icaxi ipan nochi hueyat, atajti huan amelme, huan nochi mocuetqui esti. 5Huan nijcajqui nopa ilhuicac ejquet cati quipixtoya tequiticayot ipan at, huan yaya quiijto: "Toteco, ta tiitztoc ama huan nochipa ipa tiitztoya. Ta cati senquisa titatzejtzeloltic. Nelía tixitahuac quema titetajtolsencahua. Huan xitahuac ni tatzacuiltilisti cati titemacac. 6Pampa nopa fiero masehualme quitoyajtoque inieso motatzejtzeloltijca masehualhua, huan ama tiquinmacatoc esti para ma quiica nojquiya. Ya ni cati quinamiqui." 7Huan nijcajqui se cati camanaltic ten taixpamit huan quiijto: "Quena, Toteco Dios Cati Tijpiya Nochi Chicahualisti, xitahuac titetajtolsencahua huan quinamiqui nopa tatzacuiltilisti cati titemaca." 8Huan nopa najpa ilhuicac ejquet quiixcuetqui icaxi ipan tonati huan quichijqui tonati ma quintati masehualme quej elisquía se tit. 9Huan tonati tahuel quintatiyaya nochi masehualme ipan taltipacti. Huan quitelchijque Toteco ica camanali más fiero pampa quintatzacuiltijtoya ica ni taijyohuilisti cati fiero. Pero amo quinejque moyolcuepase ten inintajtacolhua huan amo quihueyichijque Toteco. 10Huan nopa macuilpa ilhuicac ejquet quiixcuetqui icaxi ipan isiyaj campa nopa fiero tapiyali mosehuijtoya para tanahuatis. Huan nochi nopa talme cati yaya quinahuatiyaya tzintayohuilijque. Huan nochi nopa talme ehuani cati yaya quinnahuatiyaya monenepil tanquechijque pampa tahuel taijyohuiyayaj. 11Huan quitelchijque huan quitaijilhuijque Toteco cati itztoc ipan ilhuicac ica camanali cati más fiero pampa quinchihuilijtoya ma taijyohuica huan ma quipiyaca nopa fiero cocome, pero amo quinejque moyolpatase, yon amo quicajque cati fiero quichihuayayaj. 12Teipa nopa chicuasempa ilhuicac ejquet quiixcuetqui icaxi ipan nopa hueyi hueyat cati itoca Éufrates, huan nopa hueyat huajqui. Huan nepa campa eltoya nopa hueyat mochijqui se ojti para ipan ajsise tanahuatiani cati hualase ica inisoldados ten nopa talme campa quisa tonati. 13Huan niquinitac eyi fiero ajacame cati nesiyayaj quej temasolime. Se quisaco icamaco nopa hueyi dragón, huan se icamaco nopa fiero tapiyali, huan se icamaco nopa istacatica tajtolpanextijquet. 14Huan nopa eyi huelque quichihuaj tanextili huan tiochicahualnescayot. Nopa eyi ajacame yahuij campa hueli ipan nochi taltipacti para quinsentilise tanahuatiani inihuaya inisoldados ipan nopa hueyi tonali quema pehuas nopa hueyi tatehuilisti ica Toteco Cati Quipiya Nochi Chicahualisti. 15Xiquelnamiquica cati quiijtohua Jesús: "Xiquitaca na nihualas quema amo antechchiyaj quej quema ajsi se tachtejquet. Paquilisti para nopa masehualme cati tachixtose huan cati nemij cuali, huan quimocuitahuíaj iniyoyo chipahuac para amo nemise xolome, huan pinahuase quema masehualme quinitase." 16Huan nochi nopa tanahuatiani huan inisoldados mosentilise ipan se lugar cati itoca Armagedón ica camanali hebreo. 17Teipa nopa chicompa ilhuicac ejquet quiixcuetqui icaxi ipan ajacat cati masehualme quiijyotilanaj. Huan se tzajtzic chicahuac ten isiyaj Toteco ipan ihueyi tiopa ipan ilhuicac huan quiijto: "Ya quitamichijtoc." 18Huan pejqui tapetani, huan taajcahuaca, huan tatomoni. Huan teipa chicahuac mohuiso nochi talme campa hueli ipan taltipacti quej amo quema panotoc ten quema masehualme achtohui pejque itztose ipan taltipacti. 19Huan nopa hueyi altepet ten Babilonia tapanqui huan eyi moitac. Huan sequinoc altepeme campa hueli ipan miyac talme nojquiya huetzque. Huan Toteco quielnamijqui nochi itajtacolhua nopa hueyi altepet Babilonia huan nopa masehualme cati itztoque nopona, huan tahuel quintatzacuilti. Quena, quinajsic ihueyi cualancayo. 20Huan nochi piltaltzitzi cati eltoya tatajco ipan hueyi at huetzque atzinta. Huan nochi tepeme campa hueli temoque huan ayecmo nesque. 21Huan teipa pejqui huetzi ten ilhuicac huejhueyi tesihuit ipan masehualme huan sesen tesihuit quipiyayaya cuarenta kilos ietica. Huan nochi masehualme quitelchijque huan quitaijilhuijque Toteco ica camanali cati más fiero pampa quintitanilijtoya nopa tesihuit cati tahuel quincocojtoya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\